Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy dydaktyki ogólnej 380-RS5-2PDY
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

Arends R.I., Uczymy się nauczać, WSiP, Warszawa 1994.

Bereźnicki F., Dydaktyka szkolna dla kandydatów na nauczycieli, IMPULS, Kraków 2015.

Kruszewski K.(red.), Sztuka nauczania. Czynności nauczania, PWN, Warszawa 2007.

Kupisiewicz C., Dydaktyka, IMPULS, Kraków 2012.

Niemierko B., Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, WAiP, Warszawa 2007.

Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Wyd. Akad. ŻAK, Warszawa 2003.

Półturzycki J., Dydaktyka dla nauczycieli, Wyd. Naukowe NOVUM, Płock 2002.

Literatura uzupełniająca:

Borawska-Kalbarczyk K., Kompetencje informacyjne uczniów w kontekście zmian szkolnego środowiska uczenia się, Wyd. Akad. ŻAK, Warszawa 2015.

Karpińska A., Niepowodzenia edukacyjne – renesans myśli naukowej, Trans Humana, Białystok 2013.

Karpińska A., Szwarc A. (red.), Wybrane problemy dydaktyki w wymiarze teoretyczno-praktycznym, Wyd. Akademickie ŻAK, Warszawa 2014.

Karpińska A., Wróblewska W. (red.), Dydaktyka akademicka - wybrane obszary badawcze, Wyd. Akademickie ŻAK, Warszawa 2014.

Karpińska A., Zińczuk M. (red.), Dydaktyczna refleksja o edukacyjnych priorytetach, Wyd. Akademickie ŻAK, Warszawa 2014.

Karpińska A., Borawska-Kalbarczyk K., Szwarc A. (red.), Edukacja w perspektywie oczekiwań współczesności, Wyd. Adam Marszałek,

Toruń 2016.

Karpińska A., Zińczuk M., Remża P. (red.), Edukacja wobec niepowodzeń i szans ich minimalizacji, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2016.

Karpińska A., Wróblewska W., Kowalczuk Karol (red.), W kierunku edukacji akademickiej zorientowanej na studenta, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2016.

Karpińska A., Wróblewska W. (red.), Kierunki rozwoju dydaktyki w dialogu i perspektywie, Difin, Warszawa 2011.

Karpińska A., Borawska-Kalbarczyk K., Kowalczuk K. (red.), Innowacje w edukacji w perspektywie jakości kształcenia, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2019.

Karpińska A., Szwarc A., Wróblewska W. (red.), Edukacja całożyciowa - wybrane obszary, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2019.

Karpińska A., Zińczuk M., Remża P. (red.), Oblicza edukacji w prospektywnym oglądzie, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2019.

Wróblewska W., Trendy we współczesnej dydaktyce, Wyd. UwB, Białystok 2019.

Wróblewska W., Autoedukacja studentów w uniwersytecie - ujęcie z perspektywy podmiotu, Trans Humana, Białystok 2008.

Efekty uczenia się:

Student posiada wiedzę z zakresu:

-- współczesnych teorii dotyczących uczenia się i nauczania oraz różnorodnych uwarunkowań tych procesów (KA7_WG1);

-- procesu kształcenia i jego podstaw filozoficznych, społeczno-kulturowych i psychologicznych (KA7_WG8).

Student w zakresie umiejętności potrafi:

-- posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu dydaktyki w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych na poszczególnych etapach edukacyjnych (KA7_UW2);

-- wykorzystywać aktualne koncepcje dydaktyczne w planowaniu, realizacji i ewaluacji procesu kształcenia uczniów (KA_7UW5).

Student w zakresie kompetencji społecznych:

-- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę stałego samodoskonalenia się (KA7_KK3);

-- jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych zadań zawodowych wynikających z roli nauczyciela (KA7_KO1).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń na ocenę na podstawie:

- frekwencji (jedna dopuszczalna nieobecność, każdą następną należy zaliczyć w czasie konsultacji, przy czym nie więcej niż 50% liczby godz. przewidzianych na realizację przedmiotu),

- aktywności na zajęciach,

- zaliczenia zadań praktycznych,

- pozytywnej oceny z kolokwium pisemnego (test dydaktyczny z zadaniami różnego rodzaju, 51% punktów uzyskanych przez studenta jest niezbędna do uzyskania przez niego oceny pozytywnej).

Zadania praktyczne i test zaliczeniowy będą udostępnione na platformie Blackboard.

Zakres tematów:

1.Analiza procesu kształcenia

- istota procesu kształcenia

- tradycyjny model procesu kształcenia

- progresywistyczny model procesu kształcenia

- cechy nowoczesnego modelu procesu kształcenia

- współczesne ujęcie procesu kształcenia

2. Operacjonalizacja celów kształcenia

- istota i etapy operacjonalizacji

- cele ogólne a cele szczegółowe

- specyficzne cechy celów szczegółowych

- narzędzia operacjonalizacji

– klasyfikacje celów wg W. Okonia, B. Niemierki i B. Blooma

- próba operacjonalizacji celów

3. Metody kształcenia aktywizujące uczniów – próba ich zastosowania

- gry dydaktyczne

- metody waloryzacyjne

- metoda projektów

- inne metody wspierające rozwój uczniów

4. Środki dydaktyczne i nowoczesne technologie w edukacji

- istota i funkcje środków dydaktycznych

- klasyfikacje środków dydaktycznych

- nowoczesne technologie w edukacji

5. Formy organizacyjne kształcenia

- zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne

- zajęcia szkolne i pozaszkolne

- e-learning

6. Dokumenty określające treści kształcenia

- plany i planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej

- podstawa programowa

- programy szkolne

- podręcznik i e-podręcznik

7. Dylematy procesu ewaluacji osiągnięć szkolnych uczniów

- dwa nurty w ewaluacji osiągnięć szkolnych uczniów

- próba opracowania narzędzia do pomiaru osiągnięć szkolnych uczniów

8. Uczeń w procesie kształcenia

- poznawanie uczniów, ich stylów uczenia się, systemów reprezentacyjnych

- motywowanie uczniów do nauki

- indywidualizacja procesu kształcenia (uczeń zdolny, uczeń trudny)

Metody dydaktyczne:

praca z tekstem,

pogadanka,

dyskusja,

gry dydaktyczne,

metody praktyczne

Ćwiczenia prowadzone na platformie Microsoft Teams.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga środa (parzyste), 12:00 - 13:30, sala A6 (wyk)
Walentyna Wróblewska 26/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)