Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy dydaktyki ogólnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-RS5-2PDY
Kod Erasmus / ISCED: 05.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy dydaktyki ogólnej
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2 rok SPC SJ sem.zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Założeniem wykładów i ćwiczeń z "Podstaw dydaktyki ogólnej" jest zdobycie podstaw wiedzy o współczesnym środowisku edukacyjnym, ukształtowanie podstaw umiejętności projektowania zróżnicowanych strategii dydaktycznych oraz poszerzanie kompetencji społecznych w zakresie działalności dydaktycznej wynikającej z pełnienia w przyszłości roli nauczyciela w edukacji specjalnej.-

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, pedagogika

Rok studiów/semestr: II rok, III semestr

Wymagania wstępne: wiedza z zakresu treści humanistycznych i społecznych wymaganych od absolwenta kształcenia średniego oraz ukształtowanych w toku studiowania treści pedagogicznych z I roku (Wprowadzenie do pedagogiki, Teoria wychowania, Historia wychowania, Pedagogika społeczna).

Liczba godzin ćwiczeń: 15

Liczba godzin wykładów: 15

Metody kształcenia: wykład, dyskusja, pogadanka, praca z tekstem, gry dydaktyczne, metoda ćwiczebna

Formy organizacji zajęć: praca zbiorowa i grupowa

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 15 godz.

- udział w ćwiczeniach: 15 godz.

- przygotowanie się do ćwiczeń: 10 godz.

- przygotowanie się do egzaminu i udział w egzaminie: 13 godz.

- przygotowanie się do zaliczenia ćwiczeń (kolokwium pisemnego): 12 godz.

- konsultacje związane z przygotowaniem się do zajęć, zaliczenia, egzaminu: 10 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 41 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 34 godz.

Celem realizacji treści przedmiotu "Podstawy dydaktyki" w zakresie ćwiczeń jest zdobycie przez studentów wiedzy o procesie uczenia się i nauczania, wybranych elementach instrumentarium pracy dydaktycznej nauczyciela, kształtowanie umiejętności niezbędnych do projektowania zajęć dydaktycznych oraz rozwijanie kompetencji społecznych wymaganych do wykonywania zadań zawodowych wynikających z przyszłej roli nauczyciela kształcenia specjalnego.

Celem realizacji treści wykładów z "Podstaw dydaktyki" jest ukształtowanie wiedzy studentów o współczesnym środowisku edukacyjnym, zdobycie przez studentów wiedzy o dydaktyce jako subdyscyplinie pedagogicznej; poznanie i zrozumienie współczesnych teorii uczenia się i nauczania, jak i różnych ujęć koncepcji szkoły; poznanie wybranych elementów procesu projektowania działań dydaktycznych i elementów procesu porozumiewania się z uczniami w środowisku klasy szkolnej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

*Arends R.I., Uczymy się nauczać, WSiP, Warszawa 1994.

* Błaszczak M., Przybylski R., Rzeczy są dla ludzi. Niepełnosprawność i idea uniwersalnego projektowania, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2010.

* Bereźnicki F., Dydaktyka szkolna dla kandydatów na nauczycieli, IMPULS, Kraków 2015.

* Klus-Stańska D., Paradygmaty dydaktyki. Myśleć teorią o praktyce, Warszawa 2018.

*Kruszewski K., Sztuka nauczania. Czynności nauczania, PWN, Warszawa 2007.

* Kwieciński Z., Śliwerski B., Pedagogika. Podręcznik akademicki.PWN, Warszawa 2019.

*Kupisiewicz C., Dydaktyka, IMPULS, Kraków 2012.

* Niemierko B., Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, WAiP, Warszawa 2007.

* Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Wyd. Akad. ŻAK, Warszawa 2003.

Efekty uczenia się:

1) Student posiada wiedzę z zakresu:

-- współczesnych teorii dotyczących uczenia się i nauczania oraz różnorodnych uwarunkowań tych procesów (KA7_WG2)

2) Student w zakresie umiejętności potrafi:

-- twórczo korzystać z teorii dotyczących rozwoju człowieka, socjalizacji, wychowania, nauczania-uczenia się oraz krytycznie je oceniać (KA7_UK6);

--analizować własne działania dydaktyczne, wskazywać obszary wymagające modyfikacji, eksperymentowania i wdrażania działań innowacyjnych (KA7_UU1);

--dostosowywać metody i treści do potrzeb i możliwości uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, oraz wykorzystywać zasady i

metody indywidualnego projektowania zajęć (KA7_UK2);

-- wykorzystywać aktualne koncepcje dydaktyczne w projektowaniu procesu kształcenia uczniów (KA_7UW5; KA7_UO2).

3) Student w zakresie kompetencji społecznych jest gotów do:

-- komunikowania się i współpracy z otoczeniem oraz aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania edukacyjne (KA7_KO2)

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania: test pisemny (wykład); kolokwium pisemne (ćwiczenia).

Kryteria oceniania testu: zaliczenie egzaminu/ćwiczeń następuje przy uzyskaniu min. 51% ogólnej liczby punktów:

0% - 50% niedostateczny

51% - 60% dostateczny

61% - 70% dostateczny plus

71% - 80% dobry

81% - 90% dobry plus

91% - 100% bardzo dobry

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Borawska-Kalbarczyk
Prowadzący grup: Katarzyna Borawska-Kalbarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Borawska-Kalbarczyk
Prowadzący grup: Katarzyna Borawska-Kalbarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Założeniem wykładów i ćwiczeń z "Podstaw dydaktyki ogólnej" jest zdobycie podstaw wiedzy o współczesnym procesie kształcenia, ukształtowanie podstaw umiejętności projektowania zróżnicowanych strategii dydaktycznych oraz poszerzanie kompetencji społecznych w zakresie działalności dydaktycznej wynikającej z pełnienia w przyszłości roli nauczyciela w edukacji specjalnej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, pedagogika

Rok studiów/semestr: II rok, III semestr

Wymagania wstępne: wiedza z zakresu treści humanistycznych i społecznych wymaganych od absolwenta kształcenia średniego oraz ukształtowanych w toku studiowania treści pedagogicznych z I roku (Wprowadzenie do pedagogiki, Teoria wychowania, Historia wychowania, Pedagogika społeczna).

Liczba godzin ćwiczeń: 15

Liczba godzin wykładów: 15

Metody kształcenia: wykład, dyskusja, pogadanka, praca z tekstem, gry dydaktyczne, metoda ćwiczebna

Formy organizacji zajęć: praca zbiorowa i grupowa (jednolita i zróżnicowana)

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 15 godz.

- udział w ćwiczeniach: 15 godz.

- przygotowanie się do ćwiczeń: 10 godz.

- przygotowanie się do egzaminu i udział w egzaminie: 13 godz.

- przygotowanie się do zaliczenia ćwiczeń (kolokwium pisemnego): 12 godz.

- konsultacje związane z przygotowaniem się do zajęć, zaliczenia, egzaminu: 10 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 41 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 34 godz.

Celem realizacji treści przedmiotu "Podstawy dydaktyki" w zakresie ćwiczeń jest zdobycie przez studentów wiedzy o procesie uczenia się i nauczania, wybranych elementach instrumentarium pracy dydaktycznej nauczyciela, kształtowanie umiejętności niezbędnych do projektowania zajęć dydaktycznych oraz rozwijanie kompetencji społecznych wymaganych do wykonywania zadań zawodowych wynikających z przyszłej roli nauczyciela kształcenia specjalnego.

Celem realizacji treści wykładów z "Podstaw dydaktyki" jest ukształtowanie wiedzy studentów o współczesnym środowisku edukacyjnym, zdobycie przez studentów wiedzy o dydaktyce jako subdyscyplinie pedagogicznej; poznanie i zrozumienie współczesnych teorii uczenia się i nauczania, jak i różnych ujęć koncepcji szkoły; poznanie wybranych elementów procesu projektowania działań dydaktycznych i elementów procesu porozumiewania się z uczniami w środowisku klasy szkolnej.

Literatura:

*Arends R.I., Uczymy się nauczać, WSiP, Warszawa 1994. Warszawa 2010.

* Bereźnicki F., Dydaktyka szkolna dla kandydatów na nauczycieli, IMPULS, Kraków 2015.

* Klus-Stańska D., Paradygmaty dydaktyki. Myśleć teorią o praktyce, Warszawa 2018.

*Kruszewski K., Sztuka nauczania. Czynności nauczania, PWN, Warszawa 2007.

* Kwieciński Z., Śliwerski B., Pedagogika. Podręcznik akademicki.PWN, Warszawa 2019.

* Kupisiewicz C., Dydaktyka, IMPULS, Kraków 2012.

* Niemierko B., Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, WAiP, Warszawa 2007.

* Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Wyd. Akad. ŻAK, Warszawa 2003.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Założeniem wykładów i ćwiczeń z "Podstaw dydaktyki ogólnej" jest zdobycie podstaw wiedzy o współczesnym procesie kształcenia, ukształtowanie podstaw umiejętności projektowania zróżnicowanych strategii dydaktycznych oraz poszerzanie kompetencji społecznych w zakresie działalności dydaktycznej wynikającej z pełnienia w przyszłości roli nauczyciela w edukacji specjalnej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, pedagogika

Rok studiów/semestr: II rok, III semestr

Wymagania wstępne: wiedza z zakresu treści humanistycznych i społecznych wymaganych od absolwenta kształcenia średniego oraz ukształtowanych w toku studiowania treści pedagogicznych z I roku (Wprowadzenie do pedagogiki, Teoria wychowania, Historia wychowania, Pedagogika społeczna).

Liczba godzin ćwiczeń: 15

Liczba godzin wykładów: 15

Metody kształcenia: wykład, dyskusja, pogadanka, praca z tekstem, gry dydaktyczne, metoda ćwiczebna

Formy organizacji zajęć: praca zbiorowa i grupowa (jednolita i zróżnicowana)

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 15 godz.

- udział w ćwiczeniach: 15 godz.

- przygotowanie się do ćwiczeń: 10 godz.

- przygotowanie się do egzaminu i udział w egzaminie: 13 godz.

- przygotowanie się do zaliczenia ćwiczeń (kolokwium pisemnego): 12 godz.

- konsultacje związane z przygotowaniem się do zajęć, zaliczenia, egzaminu: 10 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 41 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 34 godz.

Celem realizacji treści przedmiotu "Podstawy dydaktyki" w zakresie ćwiczeń jest zdobycie przez studentów wiedzy o procesie uczenia się i nauczania, wybranych elementach instrumentarium pracy dydaktycznej nauczyciela, kształtowanie umiejętności niezbędnych do projektowania zajęć dydaktycznych oraz rozwijanie kompetencji społecznych wymaganych do wykonywania zadań zawodowych wynikających z przyszłej roli nauczyciela kształcenia specjalnego.

Celem realizacji treści wykładów z "Podstaw dydaktyki" jest ukształtowanie wiedzy studentów o współczesnym środowisku edukacyjnym, zdobycie przez studentów wiedzy o dydaktyce jako subdyscyplinie pedagogicznej; poznanie i zrozumienie współczesnych teorii uczenia się i nauczania, jak i różnych ujęć koncepcji szkoły; poznanie wybranych elementów procesu projektowania działań dydaktycznych i elementów procesu porozumiewania się z uczniami w środowisku klasy szkolnej.

Literatura:

*Arends R.I., Uczymy się nauczać, WSiP, Warszawa 1994. Warszawa 2010.

* Bereźnicki F., Dydaktyka szkolna dla kandydatów na nauczycieli, IMPULS, Kraków 2015.

* Klus-Stańska D., Paradygmaty dydaktyki. Myśleć teorią o praktyce, Warszawa 2018.

*Kruszewski K., Sztuka nauczania. Czynności nauczania, PWN, Warszawa 2007.

* Kwieciński Z., Śliwerski B., Pedagogika. Podręcznik akademicki.PWN, Warszawa 2019.

* Kupisiewicz C., Dydaktyka, IMPULS, Kraków 2012.

* Niemierko B., Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, WAiP, Warszawa 2007.

* Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Wyd. Akad. ŻAK, Warszawa 2003.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)