Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy dydaktyki ogólnej 380-RS5-2PDY
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

Arends R.I., Uczymy się nauczać, WSiP, Warszawa 1994.

Bereźnicki F., Dydaktyka szkolna dla kandydatów na nauczycieli, IMPULS, Kraków 2015.

Klus-Stańska D., Paradygmaty dydaktyki. Myśleć teorią o praktyce, Warszawa 2018.

Kruszewski K.(red.), Sztuka nauczania. Czynności nauczania, PWN, Warszawa 2007.

Kupisiewicz C., Dydaktyka, IMPULS, Kraków 2012.

Niemierko B., Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, WAiP, Warszawa 2007.

Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Wyd. Akad. ŻAK, Warszawa 2003.

Półturzycki J., Dydaktyka dla nauczycieli, Wyd. Naukowe NOVUM, Płock 2002.

Literatura uzupełniająca:

Błaszczak M., Przybylski R., Rzeczy są dla ludzi. Niepełnosprawność i idea uniwersalnego projektowania, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2010.

Borawska-Kalbarczyk K., Kompetencje informacyjne uczniów w kontekście zmian szkolnego środowiska uczenia się, Wyd. Akad. ŻAK, Warszawa 2015.

Karpińska A., Borawska-Kalbarczyk K., Szwarc A. (red.), Edukacja w przestrzeni społecznej - paradygmaty zmian, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2021.

Karpińska A., M. Zińczuk, K. Kowalczuk (red.), Nauczyciel we współczesnej rzeczywistości edukacyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2021.

Karpińska A., Wróblewska W., Remża P. (red.), Edukacja zorientowana na ucznia i studenta, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2021.

Zyśk-Domagała E., Model projektowania uniwersalnego w akademickiej edukacji inkluzyjnej. Strategie i rekomendacje [w:] Oblicza życia, E. Domagała-Zyśk, A. Borowicz, R. Kołodziejczyk, K. Martynowska (red.), Lublin 2021.

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie:

- klasyczne i współczesne teorie uczenia się i nauczania lub kształcenia oraz różnorodne uwarunkowania tych procesów (KA7_WG2)

- dydaktyczne i metodyczne podstawy planowania i prowadzenia zajęć (KA7_WK4)

Student potrafi:

- twórczo korzystać z teorii dotyczących nauczania-uczenia się oraz krytycznie je oceniać (KA7_UK6);

- analizować własne działania dydaktyczne, wskazywać obszary wymagające modyfikacji, eksperymentowania i wdrażania działań innowacyjnych (KA7_UU1);

- dostosowywać metody i treści do potrzeb i możliwości uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, oraz wykorzystywać zasady i metody indywidualnego projektowania zajęć (KA7_UK2);

- wykorzystywać aktualne koncepcje dydaktyczne w projektowaniu procesu kształcenia uczniów (KA_7UW5; KA7_UO2).

Student jest gotów do:

- komunikowania się i współpracy z otoczeniem oraz aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania edukacyjne (KA7_KO2)

Weryfikacja efektów kształcenia:

ćwiczenia praktyczne, multimedialne prezentacje tematyczne, ocena aktywności w trakcie zajęć, ocena efektów pracy zespołowej, obserwacja postaw studentów, kolokwium pisemne.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń na ocenę na podstawie:

- frekwencji (jedna dopuszczalna nieobecność, każdą następną należy zaliczyć w czasie konsultacji)

- aktywności na zajęciach,

- oceny z prezentacji tematycznej,

- pozytywnej oceny z kolokwium pisemnego (test; do uzyskania oceny pozytywnej wymagane jest 51% ogółu punktów z kolokwium pisemnego)

Zakres tematów:

1. Analiza procesu nauczania-uczenia się w ujęciu zróżnicowanych paradygmatów dydaktycznych.

2. Cele kształcenia i ich operacjonalizacja.

3. Metody kształcenia aktywizujące uczniów.

4. Wybrane formy organizacji uczenia się (praca w grupie).

5. Diagnoza, kontrola i ocena wyników kształcenia..

6. Planowanie procesu kształcenia - plan, program, konspekt lekcji.

7. Indywidualizacja procesu kształcenia

Metody dydaktyczne:

praca z tekstem, pogadanka, dyskusja, burza mózgów, metoda ćwiczebna, pokaz z wykorzystaniem treści multimedialnych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi czwartek (nieparzyste), 11:30 - 13:00, sala C1.6 (muzyczna)
Katarzyna Borawska-Kalbarczyk 16/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)