Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy dydaktyki ogólnej 380-RS5-2PDY
Wykład (WYK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

*Arends R.I., Uczymy się nauczać, WSiP, Warszawa 1994.

* Bereźnicki F., Dydaktyka szkolna dla kandydatów na nauczycieli, IMPULS, Kraków 2015.

* Klus-Stańska D., Paradygmaty dydaktyki. Myśleć teorią o praktyce, Warszawa 2018.

*Kruszewski K., Sztuka nauczania. Czynności nauczania, PWN, Warszawa 2007.

* Kwieciński Z., Śliwerski B., Pedagogika. Podręcznik akademicki.PWN, Warszawa 2019.

*Kupisiewicz C., Dydaktyka, IMPULS, Kraków 2012.

* Niemierko B., Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, WAiP, Warszawa 2007.

* Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Wyd. Akad. ŻAK, Warszawa 2003.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

* Borawska-Kalbarczyk K., Kompetencje informacyjne uczniów w kontekście zmian szkolnego środowiska uczenia się, Wyd. Akad. ŻAK, Warszawa 2015.

* Karpińska A., Borawska-Kalbarczyk K., Szwarc A. (red.), Edukacja w przestrzeni społecznej - paradygmaty zmian, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2021.

* Karpińska A., M. Zińczuk, K. Kowalczuk (red.), Nauczyciel we współczesnej rzeczywistości edukacyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2021.

* Karpińska A., Wróblewska W., Remża P. (red.), Edukacja zorientowana na ucznia i studenta, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2021.

* Wróblewska W., Trendy we współczesnej dydaktyce, Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2019.

Efekty uczenia się:

Student w zakresie wiedzy zna i rozumie

-- współczesne teorie dotyczące uczenia się i nauczania oraz różnorodnych uwarunkowań tych procesów (KA7_WG2);

-- współczesne podejście do problemów uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i wynikające z niego nowe formy edukacji (KA7_WG8)

Student w zakresie umiejętności potrafi:

-- posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu dydaktyki w celu analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz dobierania strategii realizowania działań edukacyjnych (KA7_UW2);

-- wykorzystywać aktualne koncepcje dydaktyczne w planowaniu procesu kształcenia uczniów (KA_7UW5).

Student w zakresie kompetencji społecznych jest gotów do:

-- komunikowania się i współpracy z otoczeniem oraz aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania edukacyjne KA7_KO2

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania: egzamin pisemny - test

Kryteria oceniania: Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest pozytywne zaliczenia ćwiczeń. Zaliczenie egzaminu następuje przy uzyskaniu min. 51% ogólnej liczby punktów:

0% - 50% niedostateczny

51% - 60% dostateczny

61% - 70% dostateczny plus

71% - 80% dobry

81% - 90% dobry plus

91% - 100% bardzo dobry

Zakres tematów:

1. Dydaktyka jako subdyscyplina pedagogiczna. Przedmiot i zadania współczesnej dydaktyki. Dydaktyka ogólna a dydaktyki szczegółowe.

2. Szkoła jako instytucja wspomagająca rozwój jednostki i społeczeństwa. Główne nurty myślenia o edukacji szkolnej i szkole.

3. Współczesne ujęcia i interpretacje procesu uczenia się i nauczania. Założenia konstruktywistycznej teorii kształcenia.

4. Cele kształcenia. Pojęcie, klasyfikacje, źródła, rodzaje, sposoby formułowania.

5. Treści kształcenia a kompetencje współczesnego ucznia.

6. Metody i zasady kształcenia. Klasyfikacje, charakterystyka i wykorzystanie wybranych metod i zasad dydaktycznych w pracy nauczyciela.

7. Niepowodzenia dydaktyczne - koncepcja pedagogiczna i sposoby zapobiegania.

Metody dydaktyczne:

wykład (klasyczny i konwersatoryjny), pokaz treści multimedialnych (prezentacja)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi czwartek (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala C1.6 (muzyczna)
Katarzyna Borawska-Kalbarczyk 16/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)