Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Edukacja muzyczna 380-DS5-2BHR
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

Burowska Z., Współczesne systemy wychowania muzycznego, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

Burowska Z., Psychodydaktyka muzyczna. Zarys problematyki, Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków.

Burowska Z., Słuchanie i tworzenie muzyki w szkole, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

Dasiewicz-Tobiasz A., Kaępska A, Rytmika w kl. I-III, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

Bonna B., Rodzina i przedszkole w kształtowaniu umiejętności muzycznych dzieci, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierz Wielkiego.

Bury E., Podstawy techniki dyrygowania, PWM.

Folejewska R., Zarzycka I., Spróbujmy inaczej. Metody aktywizujące w wychowaniu przedszkolnym, WSiP.

Gloton R., Twórcza aktywność dziecka, WSiP.

Januszewska-Warych M., Grabowska G., Edukacja muzyczna w zintegrowanym systemie pracy w klasach 1-3 szkoły podstawowej, Wydawnictwo Uczelniane Pomorskiej Akademii Pedagogicznej.

Komorowska M., Zaproszenie do muzyki, WSiP

Lipska E., Przychodzińska M., Muzyka w nauczaniu początkowym. Metodyka, WSiP.

Ławrowska R., Uczeń i nauczyciel w edukacji muzycznej, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Malko D., Metodyka wychowania muzycznego w przedszkolu, WSiP.

Podolska B., Z muzyka w przedszkolu, WSIP.

Przychodzińska M., Polskie koncepcje powszechnego wychowania muzycznego. Tradycje, współczesność, WSiP.

Przychodzińska M., Słuchanie muzyki w kl. I-III, WSiP.

Przychodzińska M., Wychowanie muzyczne – idee, treści, kierunki rozwoju, WSiP. Przychodzińska-Kaciczak M., Muzyka i wychowanie, Nasza Księgarnia.

Smoleńska-Zielińska B., Przeżycie estetyczne muzyki, WSiP.

Sobolewska E., Rola edukacji muzycznej w klasie integracyjnej, Pro Pedagogia nr 2.

Wierszyłowski J., Psychologia muzyki, PWN.

Zwolińska E. (red.), Muzyka w nauczaniu zintegrowanym, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw. Student:

- zna i rozumie metodykę wykonywania zadań muzycznych – normy, procedury i dobre praktyki stosowane w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej (KA7_WG6);

- potrafi wykorzystywać w codziennej praktyce edukacyjnej różnorodne sposoby organizowania środowiska uczenia się i nauczania, z uwzględnieniem specyficznych potrzeb i możliwości poszczególnych dzieci lub uczniów oraz grupy (KA7_UW3);

- potrafi dobierać, tworzyć, testować i modyfikować materiały, środki oraz metody adekwatnie do celów wychowania i kształcenia (KA7_UW4);

- jest gotów do formowania właściwych zachowań i postaw dzieci lub uczniów, w tym wobec kultury i sztuki (KA7_KK1).

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem pisemnym.

Zakres tematów:

1. Wymagania dotyczące prowadzenia lekcji muzyki w przedszkolu i w klasach I – III szkoły podstawowej – analiza podstawy programowej w przedszkolu i klasach młodszych szkoły podstawowej 1h

2. Formy wychowania muzycznego jako podstawowa aktywność muzyczna dzieci: śpiew, mowa, piosenka, gra na instrumentach, ruch z muzyką, percepcja muzyki, tworzenie muzyki 2h

3. Podział instrumentów muzycznych oraz różnice w ich budowie i brzmieniu :

instrumenty strunowe; instrumenty dęte; instrumenty perkusyjne 6h

4. Wybrane elementy dzieła muzycznego (melodia, rytm, tempo, dynamika, akompaniament) na podstawie utworów muzycznych dostosowanych do wieku przyszłych słuchaczy 2h

5. Współczesne systemy wychowania muzycznego na świecie: Kodaly, Dalcroze, Orff, Mursell, Suzuki 4h

Metody dydaktyczne:

wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 13:45 - 15:15, sala C01 (wyk)
Emilia Jakubowska 96/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)