Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika międzykulturowa 380-DS5-1JAI
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa

Arends R. I, Uczymy się nauczać, Warszawa 2000.

Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.), Pedagogika: podręcznik akademicki, Warszawa, 2019.

Lewowicki T., Szczurek-Boruta A. (red.), Szkoła na pograniczach. Katowice, 2000.

Nikitorowicz J., Edukacja międzykulturowa w perspektywie paradygmatu współistnienia kultur, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2020.

Nikitorowicz J., Etnopedagogika w kontekście wielokulturowości i ustawicznie kształtującej się tożsamości, Kraków 2018.

Nikitorowicz J., Kreowanie tożsamości dziecka, Gdańsk 2005.

Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków 2004.

Weigl B., Maliszkiewicz B., Inni to także my: mniejszości narodowe w Polsce Białorusini, Cyganie, Litwini, Niemcy, Ukraińcy, Żydzi. Program edukacji wielokulturowej w szkole podstawowej, Gdańsk 1998.

Weigl B., Stereotypy i uprzedzenia etniczne u dzieci i młodzieży: studium empiryczne, Warszawa 1999.

Literatura uzupełniająca

Białous M., Kiszkiel Ł., Skowrońska M., Sztop-Rutkowska K., Edukacja kulturowa w województwie podlaskim, Białystok 2016.

Chrost M. (red.), Dziedzictwo kulturowo-historyczne regionu: pedagogika międzykulturowa i regionalna - aspekty dydaktyczne, Kraków 2013.

Czerwiński T., Polska wielu kultur i religii, Warszawa 2013.

Grzybowski P. P., Edukacja europejska. Od wielokulturowości ku międzykulturowości, Kraków 2009.

Januszewska E., Markowska-Manista U., Dziecko „inne” kulturowo w Polsce. Z badań nad edukacją szkolną, Warszawa 2017.

Kapuściński R., Ten Inny, Kraków 2007.

Lachowicz B (red.), Uczniowie z różnych kultur w szkole, Warszawa 2015.

Markowska-Manista U., Dąbrowa E., Uczeń jako „Inny” w polskiej przestrzeni edukacyjnej – krytyczne spojrzenie na szkołę w kontekście zróżnicowania kulturowego, „Edukacja Międzykulturowa” 2016, nr 5.

Szwarc A., Edukacyjna wartość pogranicza – na przykładzie Podlasia, w: J. Nikitorowicz, A. Młynarczuk-Sokołowska, U. Namiotko (red.), Przestrzenie międzykulturowe w badaniach i praktyce edukacyjnej,, Białystok 2019.

Efekty uczenia się:

Student/studentka z zakresu wiedzy:

- zna i rozumie zadania przedszkola i szkoły jako środowisk wychowawczych, ich specyfikę i procesy w nich zachodzące istotne z perspektywy założeń pedagogiki międzykulturowej (KA7_WK6).

Student/studentka w zakresie umiejętności:

- potrafi efektywnie pracować w środowiskach zróżnicowanych pod względem kulturowym, uwzględniając cele i zadania pedagogiki międzykulturowej w planowaniu, projektowaniu i realizacji działalności edukacyjnej (KA7_UK4).

Student/studentka w zakresie kompetencji społecznych:

- jest gotów/a do rozpoznawania specyfiki środowiska lokalnego i regionalnego oraz ich wpływu na funkcjonowanie dzieci lub uczniów, a także podejmowania współpracy na rzecz dobra dzieci lub uczniów i tych środowisk (KA7_KO3).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń na ocenę na podstawie:

- frekwencji (jedna dopuszczalna nieobecność, każdą następną należy zaliczyć w czasie konsultacji, przy czym opuścić można nie więcej niż 50% liczby godz. przewidzianych na realizację przedmiotu),

- aktywności podczas ćwiczeń oraz zaliczenia zadań praktycznych (system punktowy).

Zadania i materiały zostaną udostępnione na platformie Blackboard.

Zakres tematów:

• Wprowadzenie w problematykę. Pedagogika międzykulturowa jako przedmiot akademicki. Podstawowe pojęcia. Uregulowania prawne.

• Zróżnicowanie kulturowe w Polsce. Charakterystyka wybranych elementów kultury białoruskiej, ukraińskiej, litewskiej, tatarskiej, żydowskiej i romskiej.

• Postawy wobec odmienności kulturowej. Edukacja etnocentryczna, akulturacyjna i asymilacyjna. Inność, stereotypy, uprzedzenia.

• Przedszkole i szkoła jako środowisko wychowawcze – kontekst międzykulturowy. Rola i zadania nauczyciela. Przykłady działań międzykulturowych w przedszkolu i szkole.

• Edukacyjne wartości pogranicza. Środowisko lokalne i regionalne jako źródło działań międzykulturowych.

Metody dydaktyczne:

Pokaz, praca z tekstem, pogadanka, dyskusja, gry dydaktyczne.

Uwaga: zajęcia będą realizowane w formie zdalnej na platformie Microsoft Teams.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (nieparzyste), 10:15 - 11:45, sala B223
Alina Szwarc 22/ szczegóły
2 co drugi czwartek (parzyste), 13:45 - 15:15, sala B223
Alina Szwarc 23/ szczegóły
3 co drugi czwartek (nieparzyste), 12:00 - 13:30, sala B223
Alina Szwarc 22/ szczegóły
4 co drugi czwartek (parzyste), 12:00 - 13:30, sala B223
Alina Szwarc 23/ szczegóły
5 co drugi czwartek (nieparzyste), 13:45 - 15:15, sala B223
Alina Szwarc 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.