Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Emisja głosu 380-OS1-1EMG
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa: 1. Gawrońska M. – Podstawy wymowy i impostacji głosu, AWF, Wrocław 1997 2. Łastik A. – Poznaj swój głos, Warszawa 2002 3. Śliwińska-Kowalska M. – Głos – narzędziem pracy. Podręcznik dla nauczycieli, Łódź 1999 4. Tarasiewicz B. – Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do emisji głosu, Universitas, Kraków 2003 5. Zielińska H. – Kształcenie głosu, Polihymnia Lublin 2002

Literatura uzupełniająca: 1. Jackiewicz U. – Wybrane zagadnienia z emisji głosu – praca z dziećmi, Wyd. Poligrafia – Iwanowski Płock 2003 2. Łukaszewski I. – Zbiorowa emisja głosu, COMUK 1997 3. Toczyska B. – Elementarne ćwiczenia dykcji, Centrum Edukacji Teatralnej, Gdańsk 1994 4. Toczyska B. – Łamańce z dedykacją, Wydawnictwo Podkowa, Gdańsk 2003 5. Kram Jerzy – Zarys kultury żywego słowa – 1995 6. Mikuta Marian – Kultura żywego słowa 7. Mitrinowicz-Modrzeska A. – Fizjologia i Patologia głosu – PWM 8. Bregy Wiktor – Elementy techniki wokalnej 9. Wojdyński Czesław – Emisja głosu – PZWS 1970 10. Sobierajska Halina – Uczymy się śpiewać – PZWS 1972 11. Toczyska B. – Sarabanda w chaszczach – Gdańsk Wyd. Podkowa

Efekty uczenia się:

Absolwent:

KA6_WK10 - ma elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych

KA6_UU1 - potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu

KA6_UK1 - potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie, na tematy dotyczące wybranych zagadnień pedagogicznych z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin

KA6_KO3 - jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie

KA6_KK1 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia

Metody i kryteria oceniania:

Student otrzymuje zaliczenie na podstawie przygotowanej pracy pisemnej, obecności i aktywności na zajęciach oraz kolokwium. Może mieć jedną nieobecność nieusprawiedliwioną. Pozostałe muszą być usprawiedliwione lub odrobione z inną grupą. 51% punktów uzyskanych przez studenta z ćwiczeń, jest niezbędne do uzyskania przez niego oceny pozytywnej z danego przedmiotu.

Zakres tematów:

Ćw. 1 – Rola i znaczenie prawidłowej emisji głosu 1 godz.

Ćw. 2 - Budowa i działanie układu oddechowego 1 godz.

Ćw. 3 - Typy oddychania oraz ćwiczenie oddechu całościowego 2 godz.

Ćw. 4 - Budowa i rola krtani 1 godz.

Ćw. 5 - Czynności narządu głosowego – fonacja 1 godz.

Ćw. 6 - Narządy artykulacyjne – ćwiczenie warg i języka 2 godz.

Ćw. 7 - Artykulacja a dykcja 1 godz.

Ćw. 8 - Rezonans i rezonatory – opanowanie umiejętności prawidłowego ich wykorzystania 1 godz.

Ćw. 9 - Choroby zawodowe i higiena głosu 2 godz.

Ćw. 10 - Opanowanie zasad poprawnej wymowy 2 godz

Ćw. 11 - Interpretacja tekstu literackiego 1 godz.

Metody dydaktyczne:

Warsztaty grupowe

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (nieparzyste), 12:00 - 13:30, sala C1.2
Mariola Wojtkiewicz 16/ szczegóły
2 co drugi czwartek (parzyste), 12:00 - 13:30, sala C1.2
Mariola Wojtkiewicz 17/ szczegóły
3 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 13:45 - 15:15, sala C1.2
Irena Szawiel 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.