Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy pedagogiki 380-OS1-1PPE
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

Dewey J., Demokracja i wychowanie. Warszawa 1972.

Ewolucja tożsamości pedagogiki. H. Kwiatkowska (red.), Warszawa 1994.

Gnitecki J., Status metodologiczny nauk pedagogicznych, Poznań 2006.

Gutek G.L., Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji. GWP, Gdańsk 2003.

Hejnicka - Bezwińska T., Pedagogika. Podręcznik dla pierwszego stopnia kształcenia na poziomie wyższym. Warszawa 2015.

Hejnicka - Bezwińska T., Tożsamość pedagogiki. Od ortodoksji ku heterogeniczności. Warszawa 1997.

Kamiński S., Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk. Lublin 1992.

Klus-Stańska, D. (2012). Wiedza, która zniewala – transmisyjne tradycje w szkolnej edukacji. Forum Oświatowe, 46(1), 21–40.

Kohlberg L., Mayer R., Rozwój jako cel wychowania. W: Spory o edukację, Dylematy i kontrowersje we współczesnych pedagogiach. Z. Kwieciński, L. Witkowski (red.), Warszawa 1993.

Kowalczuk – Walędziak M. (2014), Transfer wiedzy miedzy uczelniami a instytucjami społecznej praktyki edukacyjnej. [w:] Twórcze wiązanie teorii i praktyki pedagogicznej. Możliwości, wyzwania, inspiracje, (red.) M. Kowalczuk – Walędziak, A. Korzeniecka – Bondar, K. Bocheńska – Włostowska, Kraków.

Kunowski S. Podstawy współczesnej pedagogiki. Warszawa 1997.

Kwieciński Zbigniew, Edukacja jako blokada rozwoju. Hipotezy dysfunkcjonalności po 20 latach. Nauka 2012, nr 4, s. 77 – 85. Dostępne w pdf na stronie: www.pan.poznan.pl/nauki/N_412_07_Kwiecinski.pdf

Kwieciński Zbigniew, Edukacja publiczna w chybotliwej demokracji. Nauka 2017, nr 3, s. 57 – 70. Dostępne w pdf na stronie: cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-issn-1231.../731-754.pdf

Kwieciński Zbigniew, Edukacja wobec opóźnienia kulturowego. Nauka 2013, nr 1, s. 19 – 30. Dostępne w pdf na stronie: www.pan.poznan.pl/nauki/N_113_02_Kwiecinski.pdf

Pedagogika T.1. Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.). Warszawa 2004.

Pedagogika. Podstawy nauk o wychowaniu. Tom 1, B. Śliwerski (red.). Gdańsk 2006.

Pogranicza pedagogiki i nauk pomocniczych. S. Palka (red.), Kraków 2004.

Prokopiuk W., Szanse urzeczywistnienia idei humanizacji kształcenia u schyłku XX wieku. W: Współczesność a kształcenie nauczycieli. H. Kwiatkowska, T. Lewowicki, S. Dylak (red.), Warszawa 2000.

Rubacha K. (2004). Edukacja jako przedmiot pedagogiki i jej subdyscyplin. [W:] Pedagogika. T.1. Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.). Warszawa, s. 24 – 29.

Suchodolski B., Świat humanistyczny. „Kwartalnik Pedagogiczny” 1985, nr 2.

Śliwerski B. (2015), Potoczna wiedza pedagogiczna w popularnym piśmiennictwie poradnikowym. "Studia Poradoznawcze", nr 4, s. 15-29.

Śliwerski Bogusław, Pedagogika na zakręcie. Kultura i Edukacja , 2014, nr 2. Dostępne w pdf na stronie: http://www.kultura-i-edukacja.pl/ojs/index.php?journal=kie&page=article&op=view&path%5B%5D=306&path%5B%5D=300

Śliwerski Bogusław, Pedagogika nadziei. Prima Educatione , 2017, nr 1. Dostępne w pdf na stronie: http://journals.umcs.pl/pe/article/view/6392/4489

Wychowanie. Pojęcia – procesy – konteksty. M. Dudzikowa, M. Czerepaniak – Walczak (red.), Tom I, Gdańsk 2007.

Literatura uzupełniająca:

Chalmers A., Czym jest to co zwiemy nauką? Wrocław 1993 .

Wołoszyn S., Nauki o wychowaniu w Polsce w XX wieku. Próba syntetycznego zarysu na tle porównawczym. Warszawa 1998.

Efekty uczenia się:

Odniesienie przedmiotowych efektów uczenia się do kierunkowych efektów uczenia się:

zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła (KA6_WG1)

ma elementarną wiedzę o miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi (KA6_WG2)

ma uporządkowaną wiedzę na temat opieki, wychowania i kształcenia, jego filozoficznych podstaw (KA6_WG3)

potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych (KA6_UW2)

potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie, na tematy dotyczące wybranych zagadnień pedagogicznych (KA6_UK1)

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności (KA6_KK1)

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach – dozwolone 2 nieobecności, pozostałe należy zaliczyć na konsultacjach – terminy w USOS web

2. Aktywność na zajęciach (samoocena studentów)

Punkty za aktywność skala:

a. 0-brak aktywności

b. 0,5 pkt- 1 pkt praca w grupie

c. 1,5 pkt- 2 pkt aktywność w grupie i indywidualna

3. Prezentacja na zajęciach (praca zespołowa):

Temat: Interakcje pedagogiki z innymi naukami – max 6 pkt

4. Kolokwia

Kolokwium nr 1 – max 15 pkt (zaliczenie kolokwium od 8pkt, poprawa max 12pkt)

Kolokwium nr 2 – max 15 pkt (zaliczenie kolokwium od 8pkt, poprawa max 12pkt)

Ocena końcowa wystawiona na podstawie uzyskanych punktów za aktywność, prezentację, kolokwia i pracę pisemną:

30 pkt - aktywność

6 pkt - prezentacja

30 pkt – kolokwia

Zaliczenie jest od 51% łącznej liczby punktów.

60- 66 bdb

53,5 - 59,5 db+

47 - 53 db

40,5 - 46,5 dst+

34 - 40 dst

Po uzyskaniu pozytywnej oceny z zaliczenia ćwiczeń możliwość przystąpienia do egzaminu (sesja zimowa).

Zakres tematów:

Treści przedmiotu: ·

Nauka wśród innych form ludzkiego doświadczenia. Rodzaje wiedzy tworzonej w naukach społecznych.

Krytyczna analiza założeń pozytywizmu i antypozytywizmu.

Współczesne rozumienie humanizmu. Świat humanistyczny i zadania edukacji humanistycznej.

Przedmiot badań i system pojęciowy współczesnej polskiej pedagogiki

Klasyfikacje nauk pedagogicznych. Interakcje nauk pedagogicznych z innymi naukami

Związek teorii pedagogicznej z praktyką edukacyjną

Wychowanie. Pojęcie – znaczenia – dylematy.

Pojęcie edukacja. Filozoficzne podstawy edukacji

Metody dydaktyczne:

Metody nauczania: dyskusja, pokaz, praca z książką, burza mózgów, gry dydaktyczne, metody ewaluacyjne i aktywizujące.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 8:30 - 10:45, sala B224
Alicja Korzeniecka-Bondar, Anna Krajewska 21/ szczegóły
2 każda środa, 11:00 - 13:15, sala B225
Alicja Korzeniecka-Bondar, Anna Krajewska 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.