Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy - angielski 380-S1-2JAN
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

Latham-Koenig, C., Oxenden, C. (2020). English File Upper-Intermediate 4-th edition Student's Book. Oxford: Oxford University Press.

Literatura uzupełniająca i specjalistyczna:

Edward de Chazal, Sam McCarther, Oxford EAP, upper- intermediate, OUP, 2015.

Wybrane artykuły z akredytowanych stron internetowych wydawców i serwisów informacyjnych:

www.guardian.com

www.bbc.com/news

www.conversation.com

www.independent.com

www.onestopenglish.com

linguahouse.com

breakingnewsenglish.com

www.warsawvoice.pl

https://www.ted.com/

https://ed.ted.com/

Efekty uczenia się:

KA6_WG1: potrafi posługiwać się elementarnym słownictwem kierunkowym z dziedziny nauk pedagogicznych w stopniu umożliwiającym komunikację w języku obcym,

KA6_UW4: potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności, korzystając z różnych źródeł w języku obcym,

KA6_UW5: posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań; potrafi sformułować wnioski i zaprezentować wyniki ,

KA6_UK2: ma umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów na poziomie językowym B2 ,

KA6_KK1: ma świadomość swojego poziomu wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju osobistego, doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia

KA6_KO3: jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, jest zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie ,

PS6_UK, KA6_UK2: ma umiejętności językowe, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w ramach programu drugiego roku studiów.

Sposób weryfikacji: testy cząstkowe, semestralne, udział w dyskusji i pracy w grupach, wypowiedzi pisemne

Metody i kryteria oceniania:

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ODBYWA SIĘ W OPARCIU O PLATFORMĘ BLACKBOARD

Warunki zaliczenia przedmiotu:

-zaliczenie na min. 51% testów oraz prac pisemnych

-zaliczenie na min 51% modułów na platformie Blackboard

-obecność na zajęciach i aktywne w nich uczestnictwo ( udział w dyskusji i współpracy w grupie)

- maksymalnie jedna nieobecność nieusprawiedliwiona w semestrze

Sposób weryfikacji:

kolokwium, zadania online, prace pisemne, aktywność na zajęciach

Skala ocen

90-100% - bardzo dobry (5.0)

80-89% - dobry plus (4.5)

70-79% - dobry (4.0)

60-69% - dostateczny plus (3.5)

51-59% - dostateczny (3.0)

Zaliczenie przedmiotu:

zaliczenie na ocenę na koniec IV semestru

egzamin na koniec IV semestru

Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie min 51% z egzaminu.

Egzamin ma formę testu kompetencji i obejmuje następujące części: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, znajomość słownictwa/gramatyki, wypowiedź pisemna.

Warunkiem dopuszczenia do końcowego zaliczenia ćwiczeń jest posiadanie przez studenta nie więcej 1 nieobecności na zajęciach. W przypadku opuszczenia przez studenta więcej niż 1 zajęć, student jest zobowiązany do odpracowania nieobecności poprzez odpowiedź ustną na dyżurze z zakresu materiału, który był opracowywany na przedmiotowych zajęciach lub przygotowanie opracowania artykułu specjalistycznego z dziedziny kierunku studiów (dł. ok 500 słów /opracowanie słownictwa, umiejętność streszczenia ustnie)

Odrabianie nieobecności powinno nastąpić w terminie 2 tygodni od chwili ustania przyczyny nieobecności na zajęciach.

Zakres tematów:

Zagadnienia tematyczne:

- wyrażanie uczuć, muzyka i emocje w życiu człowieka,

- stres, zaburzenia snu;

- przestępczość, zapobieganie, bezpieczeństwo,

- wybrane zagadnienia z resocjalizacji,

- uzależnienia, pomoc uzależnionym,

- środki komunikacji, etyka i rola mediów,

- urbanizacja i jej skutki społeczne,

- rola terapii w procesie wychowawczym i resocjalizacyjnym; oddziaływanie przez arteterapię,

- praca z osobami z zaburzeniami sensorycznymi

Metody dydaktyczne:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń:

- kluczowych sprawności językowych: mówienie, pisanie, rozumienie

tekstu pisanego i rozumienie ze słuchu; rozwijanie środków językowych;

Zajęcia prowadzone są w systemie blended learning w proporcji:

50% moduły nauczania na platformie Blackboard do samodzielnego opracowania, ćwiczących sprawności językowe oraz słownictwo,

50% w formie wideokonferencji z wykorzystaniem platformy MSTeams: ćwiczenie i rozwijanie sprawności językowych, umiejętności rozumienia ze słuchu, wypowiedzi ustnej oraz udziału w dyskusji

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 12:00 - 13:30, sala B123
Wiesława Gierłachowska-Bałdyga 23/ szczegóły
2 każdy wtorek, 12:00 - 13:30, sala B125
Marzena Lubaszewska 21/ szczegóły
3 każdy wtorek, 13:45 - 15:15, sala B223
Marzena Lubaszewska 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.