Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prorodzinne formy opieki i wychowania 380-OS1-3GOT
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Antas-Jaszczuk A., Roguska A., Współczesne formy rodzinnej opieki zastępczej w Polsce. Wioski dziecięce SOS, Ruch Pedagogiczny nr 2/2017.

Czyż E., Stan przestrzegania praw wychowanków domów dziecka, Warszawa 1999.

Gralak G., Kwalifikacje kandydatów na rodziców adopcyjnych, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze nr 8, 1998.

Gutowska A., Rodzicielstwo adopcyjne: wybrane aspekty funkcjonowania rodzin adopcyjnych, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008.

Humanum, Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne ,Nr 5 (2)/2010, Warszawa 2010.

Jarmołowska A., Adopcja dziecka: psychologiczna analiza decyzji u kobiet i mężczyzn, KUL, Lublin 2007.

Kaczmarek M., Stan opieki zastępczej nad dzieckiem "na półmetku wdrażania reformy, (w:) Opieka zastępcza nad dzieckiem i młodzieżą - od form instytucjonalnych do rodzinnych, pod red. M. Racław-Markowska, S. Legat, ISP, Warszawa 2004.

Kaczmarek M., Zmiana paradygmatu w opiece zastępczej nad dzieckiem, (w:) M. Racław Markowska (red.) Pomoc dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym, ISP, Warszawa 2005.

Kamińska U., Zarys metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej w rodzinnych i instytucjonalnych formach opieki i wychowania, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004.

Kelm A., Formy opieki nad dzieckiem, Warszawa 1983.

Kolankiewicz M. (red.), Zagrożone dzieciństwo. Rodzinne i instytucjonalne formy opieki, Warszawa 1998.

Kordaczuk-Wąs M.,Wiktorowicz-Sosnowska M., Rodzina zastępcza pomiędzy prawem, teorią i praktyką, Wrocław 2018.

Kowalski W., Wioski Dziecięce SOS w systemie opieki zastępczej w Polsce, Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, Lublin 2011.

Kozdrowicz E. (red.), Adopcyjne rodzicielstwo: dylematy, nadzieje, wyzwania, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2013.

Krajewska B., Między pomocą społeczną, wsparciem a pieczą zastępczą: założenia i rzeczywistość wybranych instytucji, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2018.

Krupiński A., Pogotowie opiekuńcze w systemie opieki nad dzieckiem, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1990.

Łobocki M., O SOS Wioskach Dziecięcych, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2011.

Matejek J., Działalność ośrodków adopcyjno-opiekuńczych w procesie przygotowania i wspierania rodzin zastępczych, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2008.

Nemiroff M., Annunziata J., Ładecka A.; przekł. Trzebiatowska M., Wszystko o adopcji: jak powstaje rodzina, jak dzieci się z tym czują, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2007.

Olearczyk T. E., Sieroctwo i osamotnienie, Kraków 2007.

Róg A., Wioski dziecięce SOS w Polsce: funkcjonowanie w lokalnych społecznościach, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2009.

Ruszkowska M., Rodzina zastępcza jako środowisko opiekuńczo-wychowawcze, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013.

Safjan M., Osamotnione dzieci: rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka, Wydaw. Prawnicze, Warszawa 1983.

Skudniewska T., Przeobrażenia systemu opieki nad dzieckiem w: Problemy Opiekuńczo Wychowawcze., 2000, nr 4.

Skwarek B., Wpływ adopcji na jakość związku małżeńskiego, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2006.

Smyczyński T., Prawo dziecka do rodziny, (w:) Konwencja o Prawach Dziecka. Wybrane zagadnienia prawne i socjalne, Polski Komitet UNICEF, Warszawa 1993.

Stelmaszuk W. (red.), Współczesne kierunki w opiece nad dzieckiem, Warszawa 1999.

Stojecka-Zuber R., Róg A. (red.), System opieki i pomocy: założenia a rzeczywistość, Tarnobrzeg 2009.

Telka L., Rodzinne domy dziecka: zarys monograficzny, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000.

Wąsiński A., Dziecko, rodzice, adopcja: ontologiczne i psychospołeczne aspekty rodzinnych form opieki zastępczej, Wyd. Impuls, Kraków 2005

Wosik– Kawala D., (red.), Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo – wychowawcze, Wyd. UMCS, Lublin 2011.

Żukiewicz A., (red.), Rodzicielstwo zastępcze w perspektywie teoretycznej i praktycznej, Wyd. Edukacyjne Akapit, Toruń 2011.

Efekty uczenia się:

W_01 Student posiada podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice, organizacji i procesach w nich zachodzących oraz o prawnych i społecznych uwarunkowaniach funkcjonowania instytucji związanych z procesem wspierania rodziny oraz instytucjonalnych i prorodzinnych form opieki nad dzieckiem pozbawionym opieki rodzicielskiej (KA6_WK3)

U_01 potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej w zakresie wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności opiekuńczo-wychowawczej (KA6_UW1)

U_02 potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności opiekuńczo-wychowawczej (KA6_UK4)

K_01 docenia znaczenie prorodzinnych form opieki i wychowania dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi między dzieckiem a opiekunem oraz szerszym środowiskiem społecznym i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych - wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych (KA6_KK2)

Student ma podstawową wiedzę na temat wybranych rodzinnych form kompensacji sieroctwa. Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych oraz ocenić przydatność podstawowych metod do realizacji zadań związanych z działalnością opiekuńczo-wychowawczą. Jest przygotowany do realizacji określonych zadań opiekuńczo-wychowawczych.

Weryfikacja efektów kształcenia: ocena zadań (prezentacji, projektów) wykonanych przez studentów, aktywności na zajęciach, obserwacja studentów podczas zajęć, konwersacja ze studentami, samoocena studentów

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń na ocenę na podstawie: frekwencji (obecność obowiązkowa, dopuszcza się nieusprawiedliwioną nieobecność bez konieczności zaliczania na konsultacjach w wymiarze 2 godzin), aktywności na zajęciach, zaliczenia zadań indywidualnych i grupowych (prezentacji, projektów)

Zakres tematów:

Sieroctwo, jego rodzaje i formy kompensacji.

Prawne podstawy funkcjonowania prorodzinnych form opieki na dzieckiem.

Rodzinne formy opieki nad dzieckiem osieroconym: rodziny adopcyjne, rodziny zastępcze.

Współczesne problemy adopcji.

Przyczyny i skutki rozwiązywania adopcji w Polsce.

Opiekun zastępczy pomiędzy prawem, teorią i praktyką.

Instytucjonalne formy opieki nad dzieckiem osieroconym, placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego: domy dziecka.

Przestrzeganie praw wychowanków domów dziecka.

Instytucjonalne formy opieki nad dzieckiem osieroconym: placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego: rodzinne domy dziecka, wioski dziecięce.

Wioski dziecięce SOS w systemie opieki zastępczej w Polsce.

Instytucjonalne formy opieki nad dzieckiem osieroconym: placówki opiekuńczo-wychowawcze typu interwencyjnego: pogotowie opiekuńcze.

Pogotowie opiekuńcze jako jednostka pomocy doraźnej.

Problemy w opiece i wychowaniu dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, wyzwania opiekunów.

Metody dydaktyczne:

Metody kształcenia: dyskusja, metoda projektu, gry dydaktyczne, pokaz, praca z tekstem.

Zajęcia będą odbywać się w formie zdalnej na platformie Zoom.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:30 - 10:00, sala A203
Monika Zińczuk 18/ szczegóły
2 każdy poniedziałek, 10:15 - 11:45, sala A208
Monika Zińczuk 15/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.