Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Poradnictwo wychowawcze i rodzinne 380-OS1-3GPB
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa

Kukołowicz T., Poradnictwo wychowawcze na rzecz rodziny. Przedmiot poradnictwa, Roczniki filozoficzne, t. XIX, zeszyt 4, 1971

https://www.kul.pl/files/1040/public/Aktualnosci/2018/10_padziernik/Poradnictwo_wychowawcze_na_rzecz_rodziny.pdf

Czabała Cz. Kluczyńska S., Poradnictwo psychologiczne,Warszawa 2015.

Okła W., Poradnictwo terapeutyczne, wyd. KUL, Lublin 2013.

Gmurzyńska E., Morek R., Mediacje. Teoria i praktyka, Warszawa 2014.

Sałasiński M., Vademecum pedagoga szkolnego, Warszawa 2003.

Sanders P., Sztuka prowadzenia poradnictwa przez telefon, Kraków 2004.

Seweryńska A.M., Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej, Warszawa 2004.

Skałbania B., Diagnostyka pedagogiczna, Kraków 2011.

Skałbania B., Dyskusje wokół tożsamości poradnictwa pedagogicznego. Obszary praktyki poradniczej, w: Edukacja Dorosłych 2010, nr 1.

Skałbania B., Poradnictwo pedagogiczne. Przegląd wybranych zagadnień, Kraków 2009.

Sokołowska E.(red.), Psychologia wspierania rozwoju i wychowania, Wyd. APS, Warszawa 2013.

Sujak E., Poradnictwo małżeńskie i rodzinne, Lubliniec 2015.

Szluz A., Szluz B., Poradnictwo w dyskursie interdyscyplinarnym, Rzeszów 2018.

Widera-Wysoczańska A., Mechanizmy przemocy w rodzinie, Warszawa 2010.

Kławciuk-Zduńczyk A., Poradnictwo całożyciowe jako element wsparcia w edukacji dorosłych, Adam Marszałek, Toruń 2014.

Horton C. F. J., Psychoterapia i poradnictwo, GWP, Sopot 2013, s. 54-62

Gruca-Miąsik U., Pomoc, opieka, wsparcie dziecka i rodziny. Rzeszów 2006.

Santorski J., ABC psychologicznej pomocy, 1993.

Kargulowa A., Praca poradni wychowawczo-zawodowej, Warszawa 1979.

Kargulowa A. (red.), Z podstaw poradoznawstwa, Wrocław 1996.

Kargulowa A., O teorii i praktyce poradnictwa. Podręcznik akademicki, Warszawa 2007.

Kargulowa A., Poradnictwo wychowawcze w świetle teorii i praktyki, Wrocław 1980.

Jastrząb J., Edukacja Terapeutyczna. Dziesięć lat doświadczeń Toruńskiej Szkoły Terapeutycznej, Toruń 2002.

Kozdrowicz (red.) Poradnia w szkole. Z doświadczeń Szkolnego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Warszawa 1993.

Murgatroyd S., Poradnictwo i pomoc, Kraków 2000.

Ziemska M., Rola poradnictwa rodzinnego w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, Warszawa 1971.

Milewska E., Szymanowska A. (red.), Rodzice i dzieci: psychologiczny obraz sytuacji problemowych, Warszawa 2000.

Plopa M., Psychologia rodziny: teoria i badania, Kraków 2011.

Ciczkowska – Giedziun M., Praca socjalna z rodziną oparta na zasobach [w:] Dysfunkcje rodziny. Roczniki socjologii rodziny XXI, Poznań 2011.

Weissbrot- Koziarska A., Poradnictwo socjalne dla rodzin: podręcznik akademicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012.

Dybowska E., Wojtanowicz K., System wspierania i formy pracy z rodziną, Kraków 2013.

Żukiewicz A., Asystent rodzinny. Nowy zawód i nowa usługa w systemie wspierania rodzin. Od opieki do wsparcia, Kraków 2011.

Gray M., Webb S. A., Praca socjalna. Teorie i metody, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Tryjarska, B. (red.) Bliskość w rodzinie. Więzi w dzieciństwie a zaburzenia w dorosłości. Warszawa 2011.

Bandler, R., Grinder, J., Satir, V., Zmieniamy się wraz z rodzinami. Gdańsk 1999.

Satir, V., Terapia rodziny. Gdańsk 2000.

Gladding S., Poradnictwo zawodowe zajęcie wszechstronne. Warszawa 1994.

Lamb R., Poradnictwo zawodowe w zarysie. Warszawa 1998.

Ralska-Staszel K. (2016). Grupa wsparcia jako narzędzie pracy z osobami doświadczającymi przemocy – pomost między interwencją kryzysową a terapią, w: Interwencja kryzysowa. Konteksty indywidualne i społeczne, s. 211-228.

Duda M., Wojtanowicz K. (2018). Asystentura rodzinna jako istotny komponent współczesnego poradnictwa rodzinnego, w: Poradnictwo w dyskursie interdyscyplinarnym.

Balcer A. (2018). Doradztwo zawodowe w szkole – kluczowy element wsparcia ucznia w wyborach edukacyjno-zawodowych, w: Poradnictwo w dyskursie interdyscyplinarnym.

Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2013 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno –pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, Dz. U. z 7 maja 2013 poz.532

Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2014r w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży Dz. U. z dnia 1 września 2014 r. poz.1157

Rozporządzenie MEN z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju, Dz. U. z dnia 29 października 2013 r. poz.1257

Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie warunków i szczegółowych warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, Dz. U. z dnia 18 czerwca 2015 r. poz. 843

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Ustawa z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Literatura uzupełniająca:

Gruca-Miąsik U., Negocjacje i mediacje w kręgu pomocy, wychowania, prawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011.

Olubiński A., Praca socjalna. Aspekty humanistyczne i pedagogiczne. Teoria i praktyka, Toruń 2004.

Dejong P, I.K. Berg, Rozmowy o rozwiązaniach, Podręcznik, Wyd. Księgarnia Akademicka, Kraków 2007.

Sęk H., Wybrane koncepcje teoretyczne jako podstawa poradnictwa małżeńskiego i rodzinnego. W: M.Kozakiewcz (red.). Wybrane zagadnienia poradnictwa małżeńskiego i rodzinnego, Warszawa 1985.

Sokoluk W., Doradztwo i formy psychoterapii w poradnictwie małżeńskim oraz rodzinnym. W: M.Kozakiewcz (red.). Wybrane zagadnienia poradnictwa małżeńskiego i rodzinnego, Warszawa 1985

Komorowski, A, Wybrane zagadnienia diagnozy i terapii małżeńskiej. W: M.Kozakiewcz (red.). Wybrane zagadnienia poradnictwa małżeńskiego i rodzinnego, Warszawa 1985.

Gmurzyńska E., Morek R. (red.), Mediacje: teoria i praktyka, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2009.

Andrzejewski M., Prawo rodzinne i opiekuńcze. Warszawa 2006.

Horton C. F. J., Psychoterapia i poradnictwo, GWP, Sopot 2013.

Jastrząb J., Baczała D., Wybrane zagadnienia z pedagogiki korekcyjno – kompensacyjnej. Wzorzec terapeuty, Toruń 2011

Kargulowa A., Doradztwo jako forma pomocy, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2003/2.

Olejnik E., Zadania pedagoga w placówce opiekuńczo-wychowawczej. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2005, nr 1.

Gójska A., Huryn V., Mediacja w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych, Warszawa 2007.

Wasilewska – Ostrowska K., Praca Socjalna z osobą uzależnioną i jej rodziną. Wybrane problemy. Warszawa 2014.

Efekty uczenia się:

KA6_WG5 - ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym – zadania problemowe, kolokwium

KA6_UW2 - potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowaniai interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych a także motywów i wzorów ludzkich zachowań – opracowanie problemu, kolokwium, ocenianie ciągłe

KA6_UW3 - potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej – opracowanie problemu, zadania problemowe, kolokwium

KA6_KO2 - ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny i etyczny, i przestrzegania zasad etyki zawodowe - opracowanie problemu, zadania problemowe, referat

KA6_KO4 - odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne - opracowanie problemu, zadania problemowe, prezentacja multimedialna

Metody i kryteria oceniania:

1. Warunki:

- 80% obecność na zajęciach typu ćwicze, możliwa 1 nieobecność nieusprawiedliwiona, pozostałych zaliczenie na konsultacjach w ciągu 2 tygodni

- gotowość: przygotowanie merytoryczne i techniczne,

- aktywność operatywna: posługiwanie się wiedzą przedmiotową i umiejętnościami oraz środkami dydaktycznymi – 20 pkt.

2. Wykonanie terminowe zadań na oceny cząstkowe:

- opracowanie problemu i porady przed audytorium grupy – 20 pkt.

- prezentacja multimedialna, referat, zadania problemowe na platformie blackboard – 20pkt.

3. Kolokwium zaliczeniowe z ćwiczeń na ocenę – forma test jednokrotnego wyboru – 40 pkt. (zalicza 51%)

Ocena ostateczna: suma wszystkich punktów, zaliczenie na ocenę, zalicza 51%

Zakres tematów:

1. Poradnictwo zagadnienia ogólne: definicje, przedmiot

2. Koncepcja teoretyczna poradnictwa: cele i treść poradnictwa psychopedagogicznego dla dzieci i młodzieży oraz w wieku dorosłym

3. Koncepcja empityczna poradnictwa: funkcje poradnictwa psychopedagogicznego, metody, techniki, narzędzia stosowane w procedurze wspierania procesu edukacji i wychowania

4. Organizacja poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego w szkole (sektory poradnictwa wewnątrzszkolnego, nauczyciel jako doradca: rola, zadania, umiejętności doradcze i pomocowe w pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej, współpraca z zewnątrzszkolnymi instytucjami poradnictwa i interwencji na rzecz dzieci i młodzieży).

5. Pozycje słuchania w poradnictwie

6. Poradnictwo telefoniczne i on-line

7. Nurty w poradnictwie i rozumieniu zachowania człowieka

8. Proces poradnictwa (diagnoza - proces wielofazowy, cykliczny, długofalowy, porada - metoda działania oparta na relacjach między uczestnikami) i fazy poradnictwa psychologicznego.

9. Poradnictwo rodzinne: fazy życia rodziny, funkcje rodziny, fazy pomagania rodzinie, asysta rodzinna, grupa wsparcia

10. Zasady i zasady etyczne w poradnictwie

11. Opracowanie problemu i prezentacja porady przed audytorium grupy

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne

- eksponujące: pokaz, film,

- podające: tekst programowy, wykład konwersatoryjny,

- ćwiczeń, doświadczeń, giełda pomysłów, projektu, studium przypadku, dyskusji, metoda symulowana

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 12:00 - 13:30, sala B224
Beata Boćwińska-Kiluk 18/ szczegóły
2 każdy poniedziałek, 10:15 - 11:45, sala B224
Beata Boćwińska-Kiluk 15/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.