Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Poradnictwo wychowawcze i rodzinne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-OS1-3GPB Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Poradnictwo wychowawcze i rodzinne
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 3 rok 1st. POW stac. sem. letni
Moduł specjalnościowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Boćwińska-Kiluk
Prowadzący grup: Beata Boćwińska-Kiluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu Poradnictwo wychowawcze i rodzinne jest wykształcenie u studentów umiejętności sprawnego posługiwania się aparatem pojęciowym z zakresu poradnictwa wychowawczego i rodzinnego, głównie definiowania, określania teoretycznych podstaw, rodzajów, funkcji i procesu doradczego oraz umiejętności podejmowania interwencji w poradnictwie oraz dawania wsparcia osobom i rodzinom w potrzebie – indywidualnego i instytucjonalnego

Pełny opis:

Przedmiot Poradnictwo wychowawcze i rodzinne jako psychopedagogika stosowana wdraża do teoretycznego i praktycznego działania w sytuacjach wsparcia wychowawczego i rodzinnego.

Forma zajęć: 30 godz. ćwiczeń, 15 godz. wykładów

3 pukty ECTS

Samodzielna praca studenta:

Przygotowanie do ćwiczeń 30 godz.

Przygotowanie do testu, 5 godz.

Opisanie problemu i doradzania godz.5

RAZEM 40 godzin

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Udział w wykładach 15 godz.

Udział w ćwiczeniach 30 godz.

Konsultacje 5 godz.

RAZEM 50 godzin

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz. 1,6 ECTS

o charakterze praktycznym 40 godz. 1,4 ETCS

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Kukołowicz T., Poradnictwo wychowawcze na rzecz rodziny. Przedmiot poradnictwa, Roczniki filozoficzne, t. XIX, zeszyt 4, 1971

https://www.kul.pl/files/1040/public/Aktualnosci/2018/10_padziernik/Poradnictwo_wychowawcze_na_rzecz_rodziny.pdf

Czabała Cz. Kluczyńska S., Poradnictwo psychologiczne,Warszawa 2015.

Okła W., Poradnictwo terapeutyczne, wyd. KUL, Lublin 2013.

Gmurzyńska E., Morek R., Mediacje. Teoria i praktyka, Warszawa 2014.

Sałasiński M., Vademecum pedagoga szkolnego, Warszawa 2003.

Sanders P., Sztuka prowadzenia poradnictwa przez telefon, Kraków 2004.

Seweryńska A.M., Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej, Warszawa 2004.

Skałbania B., Poradnictwo Pedagogiczne,Kraków 2009.

Skałbania B., Diagnostyka pedagogiczna, Kraków 2011.

Sokołowska E.(red.), Psychologia wspierania rozwoju i wychowania, Wyd. APS, Warszawa 2013.

Widera-Wysoczańska A., Mechanizmy przemocy w rodzinie, Warszawa 2010.

Kławciuk-Zduńczyk A., Poradnictwo całożyciowe jako element wsparcia w edukacji dorosłych, Adam Marszałek, Toruń 2014.

Horton C. F. J., Psychoterapia i poradnictwo, GWP, Sopot 2013, s. 54-62

Gruca-Miąsik U., Pomoc, opieka, wsparcie dziecka i rodziny. Rzeszów 2006.

Santorski J., ABC psychologicznej pomocy, 1993.

Kargulowa A., Praca poradni wychowawczo-zawodowej, Warszawa 1979.

Jastrząb J., Edukacja Terapeutyczna. Dziesięć lat doświadczeń Toruńskiej Szkoły Terapeutycznej, Toruń 2002.

Kozdrowicz (red.) Poradnia w szkole. Z doświadczeń Szkolnego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Warszawa 1993.

Murgatroyd S., Poradnictwo i pomoc, Kraków 2000.

Ziemska M., Rola poradnictwa rodzinnego w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, Warszawa 1971.

Kargulowa A.,O teorii i praktyce poradnictwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

Skałbania B., Poradnictwo Pedagogiczne. Przegląd wybranych zagadnień, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2009.

Milewska E., Szymanowska A. (red.), Rodzice i dzieci: psychologiczny obraz sytuacji problemowych, Warszawa 2000.

Plopa M., Psychologia rodziny: teoria i badania, Kraków 2011.

Ciczkowska – Giedziun M., Praca socjalna z rodziną oparta na zasobach [w:] Dysfunkcje rodziny. Roczniki socjologii rodziny XXI, Poznań 2011.

Weissbrot- Koziarska A., Poradnictwo socjalne dla rodzin: podręcznik akademicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012.

Dybowska E., Wojtanowicz K., System wspierania i formy pracy z rodziną, Kraków 2013.

Żukiewicz A., Asystent rodzinny. Nowy zawód i nowa usługa w systemie wspierania rodzin. Od opieki do wsparcia, Kraków 2011.

Gray M., Webb S. A., Praca socjalna. Teorie i metody, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Tryjarska, B. (red.) Bliskość w rodzinie. Więzi w dzieciństwie a zaburzenia w dorosłości. Warszawa 2011.

Bandler, R., Grinder, J., Satir, V., Zmieniamy się wraz z rodzinami. Gdańsk 1999.

Satir, V., Terapia rodziny. Gdańsk 2000.

Gladding S., Poradnictwo zawodowe zajęcie wszechstronne. Warszawa 1994.

Lamb R., Poradnictwo zawodowe w zarysie. Warszawa 1998

Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2013 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno –pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, Dz. U. z 7 maja 2013 poz.532

Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2014r w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży Dz. U. z dnia 1 września 2014 r. poz.1157

Rozporządzenie MEN z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju, Dz. U. z dnia 29 października 2013 r. poz.1257

Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie warunków i szczegółowych warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, Dz. U. z dnia 18 czerwca 2015 r. poz. 843

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Ustawa z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Literatura uzupełniająca:

Gruca-Miąsik U., Negocjacje i mediacje w kręgu pomocy, wychowania, prawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011.

Olubiński A., Praca socjalna. Aspekty humanistyczne i pedagogiczne. Teoria i praktyka, Toruń 2004.

Dejong P, I.K. Berg, Rozmowy o rozwiązaniach, Podręcznik, Wyd. Księgarnia Akademicka, Kraków 2007.

Sęk H., Wybrane koncepcje teoretyczne jako podstawa poradnictwa małżeńskiego i rodzinnego. W: M.Kozakiewcz (red.). Wybrane zagadnienia poradnictwa małżeńskiego i rodzinnego, Warszawa 1985.

Sokoluk W., Doradztwo i formy psychoterapii w poradnictwie małżeńskim oraz rodzinnym. W: M.Kozakiewcz (red.). Wybrane zagadnienia poradnictwa małżeńskiego i rodzinnego, Warszawa 1985

Komorowski, A, Wybrane zagadnienia diagnozy i terapii małżeńskiej. W: M.Kozakiewcz (red.). Wybrane zagadnienia poradnictwa małżeńskiego i rodzinnego, Warszawa 1985.

Gmurzyńska E., Morek R. (red.), Mediacje: teoria i praktyka, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2009.

Andrzejewski M., Prawo rodzinne i opiekuńcze. Warszawa 2006.

Horton C. F. J., Psychoterapia i poradnictwo, GWP, Sopot 2013.

Jastrząb J., Baczała D., Wybrane zagadnienia z pedagogiki korekcyjno – kompensacyjnej. Wzorzec terapeuty, Toruń 2011

Kargulowa A., Doradztwo jako forma pomocy, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2003/2.

Olejnik E., Zadania pedagoga w placówce opiekuńczo-wychowawczej. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2005, nr 1.

Gójska A., Huryn V., Mediacja w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych, Warszawa 2007.

Wasilewska – Ostrowska K., Praca Socjalna z osobą uzależnioną i jej rodziną. Wybrane problemy. Warszawa 2014.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Parfieniuk
Prowadzący grup: Edyta Bałakier, Irena Parfieniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.