Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca opiekuńczo-wychowawcza w przedszkolu i szkole 380-PIWS1-3GIM
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Albański L., Gola S., Wybrane zagadnienia z pedagogiki opiekuńczej. Jelenia Góra 2013.

Biedroń M., Prokosz M. (red.), Teoretyczne i praktyczne aspekty współczesnej pedagogiki opiekuńczej. Toruń 2001.

Dąbrowski Z., Kulpiński F., Pedagogia opiekuńcza. Historia, teoria, terminologia. Olszyn 2000.

Dudziak U. Wychowanie w klasie szkolnej, Warszawa, 2002.

Garstka T., Model czterech aspektów wychowania w praktyce. Jak go wykorzystać przy tworzeniu programu wychowawczego. Warszawa 2015.

Jabłoński S., Ratajczak A., Opieka i wychowanie. Młodszy wiek szkolny. Warszawa 2014.

Jaroszewski M., Planowanie interwencji w rozwiązywaniu trudności wychowawczych, Warszawa 2018.

Klus-Stańska, D., Adaptacja szkolna siedmiolatków, Olsztyn, 2004.

Kruszko K., Pedagogiczne aspekty bezpieczeństwa dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Lublin, 2010.

Lubowiecka J., Przystosowanie psychospołeczne do przedszkola, Warszawa, 2000.

Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie. Kraków 2005.

Maciaszkowa M., Z teorii i praktyki opiekuńczej. Opieka rodzinna nad dzieckiem i kompensacja jej niedostatków. Warszawa 1991.

Matejczuk J., Opieka i wychowanie. Wiek przedszkolny. Warszawa 2014.

Okoń W., Słownik Pedagogiczny, Warszawa 2001.

Pery A., Kmita D., Świetlica – szkolną przestrzenią czasu wolnego. Funkcjonowanie świetlic szkolnych poradnik dla gmin i dyrektorów szkół, Warszawa 2014.

Skóra M., Lisicki M., Na progu. Ile w dziecku ucznia, a w nauczycielu mistrza? O co chodzi w pierwszej klasie? Warszawa 2012.

Whalley M., Jak włączyć rodziców do nauki dzieci. Warszawa, 2008.

Woronowicz W., Apanel D., (red.), Opieka – wychowanie - kształcenie. Moduły edukacyjne. Kraków 2010.

Zarzecki L., Teoretyczne podstawy wychowania Teoria i praktyka w zarysie. Jelenia Góra 2012.

Efekty uczenia się:

Student omawia miejsce pracy opiekuńczo-wychowawczej w strukturze organizacyjnej przedszkola i szkoły K_W10

Student wymienia działania opiekuńczo-wychowawcze z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym K_U02

K_U03

Student nazywa sposoby przeciwdziałania agresji w pracy opiekuńczo-wychowawczej w przedszkolu i szkole K_K03

Student wykazuje się aktywnością w przygotowaniu i uczestnictwie w zajęciach K_K07

Student wymienia propozycje działania z zakresu pracy opiekuńczo–wychowawczej w przedszkolu i klasach I – III szkoły podstawowej K_K08

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu ma charakter pisemny - test zawierający pytania otwarte i zamknięte, odbędzie się na platformie Teams.

Liczba punktów wymagana do zaliczenia przedmiotu: 51% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia za wykonanie zadań przewidzianych w trakcie realizacji przedmiotu.

Punktacja:

91% -100% bdb

81% - 90% db+

71% - 80% db

61% - 70 % dst+

51% - 60% dst

50 % - ndst

Ostateczna ocena na zaliczenie wykładów jest wypadkową oceny z testu oraz obecności na wykładach.

Zakres tematów:

1. Teoretyczne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej

2. Przedszkole i szkoła jako środowisko opiekuńczo-wychowawcze

3. Nauczyciel - wychowawca jako organizator pracy opiekuńczo - wychowawczej w przedszkolu i szkole

4. Rodzice jako partnerzy dialogu wychowawczego

5. Adaptacja dziecka do przedszkola i szkoły i wynikające z tego konsekwencje dla organizacji procesu opiekuńczo-wychowawczego

6. Samodzielność dziecka jako efekt pracy opiekuńczo-wychowawczej w przedszkolu i szkole

7. Trudności wychowawcze w przedszkolu i szkole, sposobu radzenia sobie z nimi

8. Środowisko lokalne - jeden ze współorganizatorów oddziaływań wychowawczych.

Metody dydaktyczne:

wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi poniedziałek (parzyste), 15:30 - 17:00, sala C02
Barbara Dudel 90/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)