Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika pracy socjalnej 380-SS1-2GPL
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Caselman T., Kimberly Hilli K., Praca terapeutyczna z rodzinami: kreatywne zajęcia dla różnorodnych struktur rodziny. Warszawa 2014.

Cudowska A., Nierówności społeczne w globalizującym się świecie. Wybrane zagadnienia. W: K. Białobrzeska, S. Kawula (red.), Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji społecznej. Wokół zagadnień teoretycznych. Toruń 2006.

Cudowska A., Teoria służby społecznej w świecie globalnych nierówności. W: A. Krajewska (red.), Przemiany w kształceniu pedagogów. Olecko 2010.

Kantowicz E., Pedagogika (w) pracy socjalnej, Olsztyn 2016.

Kantowicz E. Olubiński A., (red.), Działanie społeczne w pracy socjalnej na progu XXI w. Toruń 2003.

Kromolicka B., Pedagogiczne aspekty pracy socjalnej. W: A. Kotlarska-Michalska, K. Piątek (red.), Praca socjalna – jej dyskursy, usytuowania, i profile. Toruń – Bydgoszcz 2013.

Mikołajewicz W., Praca socjalna jako działanie wychowawcze. Katowice 1999.

Murgatroyd S., Poradnictwo i pomoc. Poznań 2000.

Olubiński A., Praca socjalna. Aspekty humanistyczne i pedagogiczne. Toruń 2004.

Skałbania B., Poradnictwo pedagogiczne. Przegląd wybranych zagadnień. Kraków 2009.

Zalewski M., Wspomaganie rozwoju dziecka w środowisku rodzinnym: program rewalidacji indywidualnej. Toruń 2011.

Efekty uczenia się:

Student/Studentka:

- ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur, więzi

społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących

między nimi relacjami KA6_WG5,

Sposób weryfikacji: ocena aktywności w trakcie zajęć

- jest wyposażony w wiedzę dotyczącą kluczowych przemian i

mechanizmów współczesnego świata; posiada wiedzę z dziedziny

nauk społecznych wyjaśniającą funkcjonowanie motywów i

wzorów ludzkich zachowań KA6_WK4

Sposób weryfikacji: ocena aktywności w trakcie zajęć

- ma przekonanie o wadze profesjonalnego podejścia do swoich

obowiązków; poszukuje optymalnych rozwiązań i postępuje

zgodnie z zasadami etyki KA6_KR2

Sposób weryfikacji: ocena prezentacji zespołu

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się w sposób ciągły na podstawie obecności, punktacji cząstkowej zgromadzonej przez studenta w trakcie realizacji zadań poprzez pracę indywidualną i zespołową oraz oceny z kolokwium w formie testu na platformie Blackboard. Dopuszczalna jest jedna nieobecność na ćwiczeniach (2h), która nie wymaga zaliczenia. Każdą następną nieobecność student musi zaliczyć na konsultacjach u osoby prowadzącej ćwiczenia w danej grupie. Do zaliczenia może być dopuszczony student, który był obecny na minimum czterech zajęciach (8h).

Do otrzymania przez studenta oceny pozytywnej z przedmiotu wymagane jest uzyskanie przez niego 51% punktów możliwych do zdobycia z ćwiczeń.

Zakres tematów:

Rodzina jako obiekt zainteresowań pedagogiki i pracy socjalnej

Praca socjalno-wychowawcza z dzieckiem i rodziną

Wybrane programy edukacyjne w pracy socjalnej

Wychowawczy i profilaktyczny wymiar działalności pracownika socjalnego

Praca socjalna jako działanie wychowawcze i twórcze

Metody dydaktyczne:

Metody warsztatowe, praca w grupach, dyskusja, projekt

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Agata Butarewicz-Głowacka 30/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)