Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gerontologia 380-SS1-3AHM
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

a) J. Staręga-Piasek, O niektórych mitach wokół ludzi starych i starości, [w:] Polityka społeczna wobec osób po pięćdziesiątym roku życia. Materiały z konferencji. Białobrzegi, 16-19 września 2006, s. 17-27.

b) I. Grzeszek, Stereotyp starości, [w:] M. Kuchcińska (red.), Zdrowie człowieka i jego edukacja gerontologiczna, Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej 2004, s. 117-124.

c) A. Leszczyńska-Rajchert, Człowiek starszy i jego wspomaganie – w stronę pedagogiki starości, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2005, s. 40-45, 45-48, 48-55, 55-64, 81-89, 89-101, 101-106, 108-111, 142-155.

d) Z. Szarota, Gerontologia społeczna i oświatowa. Zarys problematyki, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej 2004, s. 35-42, 43-61, 72-93

e) B. Szatur -Jaworska, P. Błędowski, M. Dzięgielewska, Podstawy gerontologii społecznej, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR 2006, s. 41-44, 48-52, 52-55, 55-58, 216-220,

f) M. Halicka, J. Halicki, Integracja społeczna i aktywność ludzi starszych, [w:] B. Synak (red.), Polska starość, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2003, s. 189-218.

g) M. Halicka, Dostęp osób starszych do edukacji [w:] B. Szatur-Jaworska (red.), Stan przestrzegania praw osób starszych w Polsce. Analiza i rekomendacje działań. Biuletyn RPO: materiały, Warszawa 2008, s. 111-112

h) M. Halicka, Człowiek stary w rodzinie wiejskiej. Na przykładzie badań w gminie Krynki na Podlasiu, [w:] D. Wadowski (red.), Kultura, media, społeczeństwo: księga jubileuszowa ku czci ojca Profesor Leona Dyczewskiego, Lublin: Wydawnictwo KUL 2007, s. 665-676.

i) O. Czerniawska, Style życia ludzi starszych, [w:] O. Czerniawska, Style życia w starości, Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej 1998, s. 17-26.

j) E. Trafiałek, Starzenie się i starość. Wybór tekstów z gerontologii społecznej, Kielce: Wydawnictwo Wszechnica Świętokrzyska 2006, s. 114-122, 153-164,

k) Komunikat z badań CBOS, Czy zmienia się stosunek Polaków do starości, styczeń 2007. Dostępne na: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2007/K_033_07.PDF

l) G. Orzechowska, Miejsce i rola człowieka starszego w środowisku zamieszkania, [w:] B. Synak (red.), Ludzie starzy w warunkach transformacji ustrojowej, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2000, s. 23-31.

m) A. Zych, Przekraczając smugę cienia. Szkice z gerontologii i tanatologii, Katowice 2009, s. 85-100.

n) A. Hulewska, Stereotypowe przekonania na temat kobiet i mężczyzn w okresie późnej dorosłości, [w:] A. Brzezińska, K. Ober-Łopatka, R. Stec, K. Ziółkowska (red.), Zagrożenia rozwoju w okresie późnej dorosłości, Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora 2007, s. 185-196.

Efekty uczenia się:

1. Wiedza: potrafi rozpoznawać sytuacje zagrożenia zdrowia psychicznego, fizycznego ludzi starych i udzielać pomocy w formie poradnictwa, kierowania do właściwych, kompetentnych osób i instytucji. K_W07

Sposób weryfikacji efektu: dyskusja podczas prezentacji multimedialnej; egzamin.

2. Umiejętności: potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych;analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działań w pracy socjalnej w Polsce i w Unii Europejskiej. K_U03

Sposób weryfikacji efektu: dyskusja podczas prezentacji multimedialnej; egzamin.

3. Umiejętności: zna mechanizmy rządzące zjawiskami społecznymi; rozumie procesy i zjawiska kierujące zachowaniem ludzi;rozróżnia rodzaje i funkcje różnic indywidualnych w zakresie działania jednostki oraz elementów struktury osobowości. K_U05

Sposób weryfikacji efektu: dyskusja podczas prezentacji multimedialnej; egzamin.

4. Umiejętności: posiada umiejętność prezentowania własnych poglądów, pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych. K_U13

Sposób weryfikacji efektu: dyskusja podczas prezentacji multimedialnej; egzamin.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu następuje w momencie otrzymania pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego mającego formę pytań otwartych - pytania problemowe; ocenę pozytywną student otrzymuje gdy uzyska 51% wszystkich punktów możliwych do zdobycia.

Zakres tematów:

1. Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnienia w Gerontologii.

2. Problemy demograficznego starzenia się społeczeństwa polskiego.

3. Teorie starzenia się.

4. Satysfakcja życiowa i jej uwarunkowania.

5. Problem cierpienia w starości.

6. Przemoc wobec ludzi starych wyzwaniem w pracy socjalnej.

Metody dydaktyczne:

Wykład prowadzony jest z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej; osoba prowadząca zajęcia inicjuje również dyskusję dotyczącą omawianych problemów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Halicka 24/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)