Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gerontologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-SS1-3AHM
Kod Erasmus / ISCED: 05.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gerontologia
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 3rok 1st. PS stac. sem zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

• Przedstawienie zasadniczych pojęć i teorii używanych na gruncie gerontologii

• Zapoznanie studenta z problemami będącymi przedmiotem analizy gerontologicznej, czyli omówienie różnych aspektów starzenia się i starości, przedstawienie pozycji człowieka starego we współczesnym społeczeństwie itp.

• Zajęcia mają pomóc studentom lepiej zrozumieć sytuację człowieka starego, jego problemy i dylematy, przez co późniejsza praca ze starszym wiekiem klientem pomocy społecznej, powinna być łatwiejsza.

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Kod przedmiotu 380-SS1-3AHM

Język przedmiotu język polski

Rodzaj przedmiotu przedmiot obowiązkowy

Rok studiów /semestr III rok studiów; semestr I

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

student powinien posiadać podstawowe informacje omawiane podczas zajęć z takich przedmiotów jak: Andragogika

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 15 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń prowadzonych w formie konwersatoriów

Punkty ECTS 5 punktów ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

obecność na wykładach i ćwiczeniach – 45 h – 2 pkt ECTS

przygotowanie do egzaminu – 25 h – 1 pkt ECTS

przygotowywanie się studenta na każde ćwiczenia + przygotowanie na kolokwium – 45 h – 2 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (w tym prowadzone zajęcia oraz konsultacje, w czasie których student może przedyskutować nurtujące go kwestie, np. w ramach przygotowywania do zajęć czy kolokwium ) - 70 h (45 h zajęć + 25 h konsultacji) 3 pkt ECTS

zaś o charakterze praktycznym 30 h - 2 pkt ECTS

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

a) J. Staręga-Piasek, O niektórych mitach wokół ludzi starych i starości, [w:] Polityka społeczna wobec osób po pięćdziesiątym roku życia. Materiały z konferencji. Białobrzegi, 16-19 września 2006, s. 17-27.

b) I. Grzeszek, Stereotyp starości, [w:] M. Kuchcińska (red.), Zdrowie człowieka i jego edukacja gerontologiczna, Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej 2004, s. 117-124.

c) A. Leszczyńska-Rajchert, Człowiek starszy i jego wspomaganie – w stronę pedagogiki starości, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2005, s. 40-45, 45-48, 48-55, 55-64, 81-89, 89-101, 101-106, 108-111, 142-155.

d) Z. Szarota, Gerontologia społeczna i oświatowa. Zarys problematyki, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej 2004, s. 35-42, 43-61, 72-93

e) B. Szatur -Jaworska, P. Błędowski, M. Dzięgielewska, Podstawy gerontologii społecznej, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR 2006, s. 41-44, 48-52, 52-55, 55-58, 216-220,

f) M. Halicka, J. Halicki, Integracja społeczna i aktywność ludzi starszych, [w:] B. Synak (red.), Polska starość, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2003, s. 189-218.

g) M. Halicka, Dostęp osób starszych do edukacji [w:] B. Szatur-Jaworska (red.), Stan przestrzegania praw osób starszych w Polsce. Analiza i rekomendacje działań. Biuletyn RPO: materiały, Warszawa 2008, s. 111-112

h) M. Halicka, Człowiek stary w rodzinie wiejskiej. Na przykładzie badań w gminie Krynki na Podlasiu, [w:] D. Wadowski (red.), Kultura, media, społeczeństwo: księga jubileuszowa ku czci ojca Profesor Leona Dyczewskiego, Lublin: Wydawnictwo KUL 2007, s. 665-676.

i) O. Czerniawska, Style życia ludzi starszych, [w:] O. Czerniawska, Style życia w starości, Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej 1998, s. 17-26.

j) E. Trafiałek, Starzenie się i starość. Wybór tekstów z gerontologii społecznej, Kielce: Wydawnictwo Wszechnica Świętokrzyska 2006, s. 114-122, 153-164,

k) Komunikat z badań CBOS, Czy zmienia się stosunek Polaków do starości, styczeń 2007. Dostępne na: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2007/K_033_07.PDF

l) G. Orzechowska, Miejsce i rola człowieka starszego w środowisku zamieszkania, [w:] B. Synak (red.), Ludzie starzy w warunkach transformacji ustrojowej, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2000, s. 23-31.

m) A. Zych, Przekraczając smugę cienia. Szkice z gerontologii i tanatologii, Katowice 2009, s. 85-100.

n) A. Hulewska, Stereotypowe przekonania na temat kobiet i mężczyzn w okresie późnej dorosłości, [w:] A. Brzezińska, K. Ober-Łopatka, R. Stec, K. Ziółkowska (red.), Zagrożenia rozwoju w okresie późnej dorosłości, Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora 2007, s. 185-196.

Efekty uczenia się:

1. Wiedza: potrafi rozpoznawać sytuacje zagrożenia zdrowia psychicznego, fizycznego ludzi starych i udzielać pomocy w formie poradnictwa, kierowania do właściwych, kompetentnych osób i instytucji. K_W07

2. Umiejętności: potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych;analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działań w pracy socjalnej w Polsce i w Unii Europejskiej. K_U03

3. Umiejętności: zna mechanizmy rządzące zjawiskami społecznymi; rozumie procesy i zjawiska kierujące zachowaniem ludzi;rozróżnia rodzaje i funkcje różnic indywidualnych w zakresie działania jednostki oraz elementów struktury osobowości. K_U05

4. Umiejętności: posiada umiejętność prezentowania własnych poglądów, pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych. K_U13

Metody i kryteria oceniania:

Podczas wykładów osoba je prowadząca omawia przygotowane treści z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.

Metody nauczania wykorzystywane w czasie ćwiczeń:

• praca w grupach,

• prowadzący ćwiczenia kieruje dyskusją poruszającą kwestie omówione w zadanej wcześniej literaturze,

• przygotowywanie przez studentów warsztatu na zadany wcześniej temat

• ocena koleżeńska – grupa ocenia osoby przygotowujące dyskusję prowadzoną w czasie zajęć

• prowadzenie konsultacji

Forma zaliczenia przedmiotu:

• studenci zaliczają przedmiot poprzez napisanie egzaminu i otrzymanie oceny pozytywnej

• ćwiczenia zaliczane są na ocenę – na ocenę końcową składa się ogólna liczba punktów, którą student zdobył w czasie całego semestru, m.in. za obecność na zajęciach, aktywność, dyskusję i kolokwium

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Halicka
Prowadzący grup: Natalia Głódź, Małgorzata Halicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Halicka
Prowadzący grup: Natalia Głódź, Małgorzata Halicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)