Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika specjalna 380-SN1-1PSL
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 8
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

Chrzanowska I. (2015), Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Dykcik W. (2010), Tendencje rozwoju pedagogiki specjalnej. Osiągnięcia naukowe i praktyka, Poznań: Wyd. Naukowe PTP.

Głodkowska J. (2014), Rozważania nad podmiotowością a niepełnosprawność – u źródeł współczesnego ujęcia i w perspektywie interdyscyplinarnej, Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo, 2(24), s. 91-109.

Głodkowska J., Sipowicz K., Patejuk-Mazurek I. (red.) (2018), Tradycja i współczesność pedagogiki specjalnej w tworzeniu społeczeństwa dla wszystkich. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Kirenko J. (2004), Nie jesteś sam. Wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością. Lublin: Wyd. ROPSiZ UM w Lublinie.

Krause A. (2004), Człowiek niepełnosprawny wobec przeobrażeń społecznych. Kraków: Oficyna Wyd. „Impuls”.

Kosakowski Cz., Krause A., Żyta A. (red.), Osoba z niepełnosprawnością w systemie rehabilitacji, edukacji i wsparcia społecznego. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej 6, Wyd. UW-M, Olsztyn 2007.

Sowa J., Wojciechowski F. (2001), Proces rehabilitacji w kontekście edukacyjnym. Rzeszów: Wyd. Oświatowe FOSZE.

Literatura uzupełniająca:

Barens, C., Mercer, G. (2008). Niepełnosprawność. tłum. P. Morawski, Warszawa: Wydawnictwo Sic!

Borowski G. (2012), Sposoby wspierania osób z niepełnosprawnością na przestrzeni dziejów – wybrane przykłady. Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania, 5, 4, s. 89 – 120.

Czerwińska K., Paplińska M., Walkiewicz-Krutak M. (red.) (2015), Tyflopedagogika wobec współczesnych przestrzenni edukacyjno-rehabilitacyjnej. APS, Warszawa

Gajdzica Z. (red.) (2013), Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej, Kraków: Oficyna Wyd. „Impuls”.

Głodkowska J. (red.) (2011), Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Warszawa: Wyd. APS.

Kowalik S. (2007), Psychologia rehabilitacji, Warszawa: Wyd. Akademickie i Profesjonalne.

Otapowicz D., Sakowicz-Boboryko A., Bilewicz M., Wyrzykowska-Koda D (2016), Autonomia osób z niepełnosprawnością. Białystok: Trans Humana.

Stepulak M. Z., Łukasiewicz J. (red.) (2017), Wielowymiarowe ujęcie niepełnosprawności. Lublin: Wydawnictwo Naukowe WSEiI w Lublinie.

Efekty uczenia się:

KA6_WG1 – Opisuje cele, zadania pedagogiki specjalnej, zna podstawową terminologię z zakresu pedagogiki specjalnej, rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych (sposób weryfikacji – egzamin pisemny)

KA6_WG4 – Wymienia główne psychospołeczne następstwa niepełnosprawności słuchowej, wzrokowej, intelektualnej, ruchowej; wymienia wspólne i swoiste potrzeby osób z niepełnosprawnością (sposób weryfikacji – egzamin pisemny)

KA6_WG8 - Opisuje najważniejsze tradycyjne i współczesne kierunki zmian w podejściu do niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością, wyjaśnia ich historyczne i kulturowe uwarunkowania (sposób weryfikacji – egzamin pisemny)

KA6_UW5 – Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki specjalnej w celu analizowania i interpretowania problemów dotyczących funkcjonowania osób z niepełnosprawnością w różnych obszarach życia (przestrzeń edukacyjna, zawodowa, kulturalna itp.) z zastosowaniem strategii ich rozwiązywania (sposób weryfikacji - ocena aktywności w trakcie zajęć, egzamin pisemny)

KA6_KK2 - Jest wolny od uprzedzeń i stereotypów społecznych dotyczących postrzegania i rozumienia osób z niepełnosprawnością, ma przekonanie o potrzebie włączania się w działania na rzecz ich autonomii i normalizacji warunków życia (sposób weryfikacji – ocena aktywności w trakcie zajęć, egzamin pisemny)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu: egzamin pisemny - test (ilość punktów wymagana do zaliczenia przedmiotu: 51% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia podczas egzaminu). Test przeprowadzony za pośrednictwem platformy Blackboard

Warunek przystąpienia do egzaminu:

- zaliczenie ćwiczeń

- obecność na wykładach (dopuszczalna jest nieusprawiedliwiona nieobecność na jednych zajęciach - 2 godz., pozostałe nieobecności należy zaliczyć podczas konsultacji, przy czym nie więcej niż 50% liczby godz. przewidzianych na realizację przedmiotu)

Zakres tematów:

1. Pedagogika specjalna jako nauka

2. Niepełnosprawność jako problem interdyscyplinarny (modele niepełnosprawności, biopsychospołeczna koncepcja niepełnosprawności, etiologia niepełnosprawności, rodzaje niepełnosprawności, niepełnosprawność prawna)

3. Społeczne wzory odpowiedzi na niepełnosprawność na przestrzeni dziejów – od dyskryminacji do inkluzji społecznej

4. Podmiotowość i normalizacja jako naczelne zasady społecznego włączania osób z niepełnosprawnością

5. Podmiot pedagogiki specjalnej (ujęcie klasyczne) - ustalenia terminologiczne i klasyfikacyjne. Wspólne i swoiste potrzeby osób z różnymi niepełnosprawnościami (słuchową, wzrokową, intelektualną, ruchową) i chorobą przewlekłą

Metody dydaktyczne:

Wykład (informacyjny, konwersatoryjny), dyskusja, prezentacja multimedialna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Sakowicz-Boboryko 17/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)