Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoretyczne podstawy kurateli sądowej 380-ZKN2-2BIT
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 6
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Bachmat P. i in., Kuratela sądowa. Sukcesy i porażki, Warszawa 2010.

Bałandynowicz A., Probacja. Wychowanie do wolności, Warszawa 1996.

Bielecka E. (pod red.), Profilaktyka i readaptacja społeczna – od teorii do doświadczeń praktyków, Białystok 2007.

Gromek K.: Kuratorzy sądowi. Komentarz do ustawy z 27 lipca 2001 r. Warszawa, 2002.

Jadach K., Praca kuratora sądowego w sprawach rodzinnych, nieletnich i karnych. Poznań 2011.

Jedynak T., Stasiak K. (pod red.), Zarys metodyki pracy kuratora sądowego, Warszawa 2008.

Konopczyński M., Kwadrans Ł., Stasiak K., Polska kuratela sądowa na przełomie wieków, Kraków 2016.

Kopeć-Chrościcka M.: Kurator sądowy. Zadania profilaktyczne i resocjalizacyjne. Warszawa, 1984.

Opora R., Resocjalizacja. Wychowanie i psychokorekcja nieletnich niedostosowanych społecznie, Kraków 2010.

Ostrihanska Z., Greczuszkin A., Praca z indywidualnym przypadkiem w nadzorze kuratora sądowego, Lublin 2000.

Porembska M., Rola i zadania kuratora sądowego ds. rodzinnych i nieletnich w pracy z dzieckiem, młodzieżą, rodziną (w:) Marzec-Holka K., Bilska E., Głowik T., Iwanicki H. (red.) Profilaktyka i resocjalizacja. Od dysfunkcji do funkcjonalności, Warszawa 2012.

Śpiewak J.: Kurator sądowy w postępowaniu karnym wykonawczym (poradnik dla sprawujących dozory). Warszawa, 2000.

Urban B., Konopczyński M., Profilaktyka i probacja w środowisku lokalnym, Kraków 2013.

Wirkus Ł., Stres w pracy kuratora sądowego, Kraków 2015.

Efekty uczenia się:

Przedmiot ma na celu zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi podstawami pracy kuratora sądowego. Omówione zostaną regulacje prawne w zakresie warunków wykonywania tej funkcji, organizacji służby kuratorskiej, zadań kuratora oraz jego praw i obowiązków.

Zapoznanie studentów z modelem organizacyjnym kurateli sądowej oraz działalnością kuratorów sądowych jako ważnego ogniwa w systemie profilaktyki i resocjalizacji. Poznanie podstawowych metod i technik pracy kuratorskiej. Przekazanie wiedzy dotyczącej historii rozwoju kurateli sądowej w Polsce i na świecie

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie ciągłe.Zaliczenie na ocenę.Warunki zaliczenia: obecność i aktywność na zajęciach, kolokwium pisemne

Zakres tematów:

1. Rys historyczny rozwoju kurateli sądowej w Polsce i na świecie. Model kurateli sądowej.

2. Analiza struktury organizacyjnej kurateli sądowej w Polsce.

a) zadania kuratorów dla dorosłych

b) zadania kuratorów rodzinnych

c) zadania kuratora penitencjarnego

d) prawa i obowiązki kuratorów sądowych

e) kwalifikacje kuratorów sądowych

f) organizacja kuratorskiej służby sądowej (kurator okręgowy, zespół kuratorskiej służby sądowej)

3. Kuratorzy społeczni

a) zadania kuratora społecznego

b) obowiązki i prawa kuratora społecznego

c) charakterystyka funkcji

4. Zasady wykonywania zawodu kuratora sądowego

5. Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna kuratorów zawodowych. Kodeks etyki kuratora sądowego

6. Metodyka pracy kuratorów sądowych. (casework - praca z indywidualnym przypadkiem, groupwork - praca z grupą podopiecznych, network - praca ze środowiskiem lokalnym). Analiza technik w pracy kuratorskiej.

7. Kurator dla dorosłych jako instytucja systemu karnego. Rodzaje dozorów, cel i podstawy prawne. Obowiązki kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych(sprawowanie dozoru oraz przygotowanie skazanego do życia po opuszczeniu zakładu karnego)

8. Probacyjne formy kontroli sądowej skazanych (warunkowe umorzenie postępowania, warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności, warunkowe zwolnienie z reszty kary, kara ograniczenia wolności, dozór nad skazanym zwolnionym z zakładu karnego po odbyciu kary, dozór przy orzeczonych środkach zabezpieczających, przerwa w karze, odroczenie postępowania wykonawczego)

9. Zakres praw i obowiązków kuratorów rodzinnych. Rodzina zastępcza i adopcyjna . Wybrane zagadnienia prawa rodzinnego i opiekuńczego związane z kuratelą. Ograniczenie, pozbawienie i zawieszenie wykonywania władzy rodzicielskiej –przesłanki oraz formy.

10. Postępowanie z nieletnimi - metoda kontraktu, cele i zadania nadzoru. Konstruowanie programów oddziaływań profilaktyczno-resocjalizacyjnych. Placówki wspierające działania kuratorów (m.in. Kuratorskie ośrodki pracy z młodzieżą); Tworzenie programów oddziaływań opiekuńczo – wychowawczych

11. Nadzór nad osobami zobowiązanymi do leczenia odwykowego – zadania kuratorów. Procedura umieszczenia zobowiązanego w placówce stacjonarnej. Analiza problemów w pracy kuratorów.

12. Pomoc kuratora w readaptacji społecznej. Współpraca kuratora sądowego z instytucjami i organizacjami społecznymi (policja, ośrodki pomocy społecznej, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze, instytucje resocjalizujące i socjoterapeutyczne

Metody dydaktyczne:

dyskusja, analiza i interpretacja tekstów źródłowych, indywidualne projekty studenckie (praca semestralna, temat do prezentacji na zaliczenie ćwiczeń), prezentacje multimedialne, praca z książką

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
3 każda niedziela, 12:00 - 13:30, sala A105
Piotr Chlebowski 11/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.