Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane elementy prawa rodzinnego i opiekuńczego 380-SS2-2GUP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Czarnomorski M., Kaliszczak M., Kusztal J., Marzec D., Elementy prawa dla pedagogów, Kraków-Częstochowa 2003.

2. Kwak A., Rodzina w dobie przemian: małżeństwo i kohabitacja, Warszawa 2005.

3. Smyczyński T., Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2012.

4. Ruszewski J., Prawo rodzinne, Suwałki 2011.

5. Strzebińczyk J., Prawo rodzinne, Warszawa 2013.

6. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.).

7. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59 z późn. zm.).

8. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. 1982 nr 35 poz. 228 z późn. zm.).

9. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2011 nr 149 poz. 887).

10. Zieliński A., Prawo rodzinne i opiekuńcze w zarysie, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:

1. Jarosz E., Ochrona dzieci przed krzywdzeniem. Perspektywa globalna i lokalna, Katowice 2009.

2. Kasprzyk P., Wiśniewski P., Prawo rodzinne w dobie przemian, Lublin 2009.

Efekty uczenia się:

1. Student ma elementarną, uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących (zaliczenie pisemne)

2. Student ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w różnych obszarach działalność ci pedagogicznej względem rodziny (zaliczenie pisemne)

3. Student potrafi dokonywać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej (zaliczenie pisemne)

4. Student potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie, na tematy dotyczące wybranych zagadnień pedagogicznych; z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin (zaliczenie pisemne)

5. Student potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu (zaliczenie pisemne)

6. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (zaliczenie pisemne)

7. Student jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie (zaliczenie pisemne)

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

• wykład problemowy,

• wykład z wykorzystaniem multimediów

• wykład on-line (platforma e-learningowa)

Formy zaliczenia przedmiotu:

• zaliczenie na ocenę

51% punktów uzyskanych przez studenta z zaliczenia jest niezbędne do uzyskania przez niego oceny pozytywnej z przedmiotu.

Zakres tematów:

MODUŁ 1 Sprawy organizacyjne

MODUŁ 2 Wprowadzenie do problematyki - podstawowe informacje o prawie rodzinnym i opiekuńczym

MODUŁ 3 Małżeństwo

MODUŁ 4 Prawa i obowiązki małżonków

MODUŁ 5 Ustanie małżeństwa

MODUŁ 6 Piecza zastępcza

MODUŁ 7 Przysposobienie

TEMAT 1: Pochodzenie dziecka

TEMAT 2: Podstawy postępowania wobec nieletnich

TEMAT 3: Władza rodzicielska

TEMAT 4: Obowiązek alimentacyjny

MODUŁ 8 Opieka i kuratela

MODUŁ 9 Sytuacja dziecka w prawie karnym

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 17:15 - 18:45, sala B225 (cwi)
Tomasz Prymak 13/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)