Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia społeczna Europy 400-IS1-1HUM1
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 99
Literatura:

1. D. Janicka, Historia społeczna i polityczna Europy, Toruń 2007.

2. A. Skrzypek, Historia społeczna Europy w XIX i XX wieku, Poznań 2009.

3. J. Wiśniewski, Historia społeczna Europy, Olsztyn 2010

4. M. Kitchen, Historia Europy 1919-1939, Wrocław 2009.

5. N. Davies N, Europa - rozprawa historyka z historią, Kraków 1998.

6. A. Czubiński, Europa XX wieku, Poznań 2008

7. W. Roszkowski, Półwiecze. Historia polityczna świata po 1945 roku, Warszawa 2002.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Absolwent ma i rozumie:

KP6_WK2 - podstawową wiedzę dotyczącą prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej - sposób weryfikacji egzamin pisemny.

Umiejętności

Absolwent potrafi:

KP6_UW16 - praktycznie stosować podstawową wiedzę dotyczącą prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej - sposób weryfikacji egzamin pisemny,

KP6_UU1 - samodzielnie planować rozwój własny w zakresie podnoszenia swoich umiejętności i kwalifikacji - sposób weryfikacji egzamin pisemny.

Kompetencje społeczne

Absolwent jest gotów do:

KP6_K01 - do przyjęcia kreatywnej i innowacyjnej postawy niezbędnej do podjęcia praktycznej aktywności w społeczeństwie informacyjnym - sposób weryfikacji egzamin pisemny.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny składający się z pięciu pytań o charakterze opisowym z listy zagadnień przekazanych studentom na wykładzie. Egzamin odbędzie się w postaci zadania e-learningowego przy wykorzystaniu tablicy Blackboard Collaborate. Za każde pytanie można maksymalnie otrzymać jeden punkt.

2,75 - 3pkt - dst;

3,25 - 3,5 pkt - dst plus;

3,75 - 4,00 pkt - dobry;

4,25 - 4,5 - dobry plus;

4,75 - 5 pkt - bdb.

Zakres tematów:

1. Pojęcie Europy - granice kontynentu europejskiego i jego cechy szczególne. Periodyzacja dziejów Europy.

2. Tradycja europejska i narodziny Europy. Dziedzictwo imperium rzymskiego, państwo karolińskie, chrystianizacja Europy.

3. Powstanie i rozwój feudalnych państw narodowych. Pierwsza Rzesza jako próba utworzenia monarchii uniwersalnej.

4. Konflikty religijne i polityczne w Europie XVI- XVIII wiek. Narodziny monarchii absolutnych. Mieszane formy rządów.

5. Stosunki społeczne w Europie od średniowiecza do epoki rewolucji przemysłowej XVIII wieku. Mieszkańcy miast i związki miast

6. Rozwój przemysłu i handlu w Europie. Rewolucja przemysłowa i przemiany kapitalistyczne w Europie.

7. Epoka oświecenia i jej znaczenia dla przemian społeczno-ideowych w Europie.

8. Rewolucja francuska i epoka napoleońska. Powstanie społeczeństwa obywatelskiego i wykształcenie się ustroju kapitalistycznego we Francji.

9. Problemy narodowe i polityczne Europy po kongresie wiedeńskim. Wiosna Ludów i narodziny nowoczesnych nacjonalizmów w Europie.

10. Problemy społeczne XIX wieku. Powstanie ruchu robotniczego i narodziny nowoczesnych partii politycznych.

11. I wojna światowa i jej konsekwencje polityczne oraz społeczne. Ład powersalski i narodziny demokratycznej Europy.

12. Kryzysy gospodarcze oraz stopniowy upadek systemu demokratycznego w Europie okresu dwudziestolecia międzywojennego.

13. II wojna światowa i jej bezpośrednie skutki dla państw i społeczeństw Europy. Porządek jałtański w Europie.

14. Europa w okresie zimnej wojny. Powstanie bloku państw socjalistycznych i rozwój demokracji zachodnich. Powstanie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i dalszy rozwój procesu integracji europejskiej do 1989 r.

15. Jesień Ludów w Europie. Upadek systemu komunistycznego i przemiany społeczno-polityczne w Europie środkowo-wschodniej po 1989 r. Powstanie Unii Europejskiej i dalsza integracja wspólnej Europy.

Metody dydaktyczne:

Wykłady prowadzone zdalnie w czasie rzeczywistym. Wykład klasyczny

- przedstawienie w sposób kompleksowy i uporządkowany najważniejszych zagadnień z zakresu historii społecznej Europy, ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń i procesów zachodzących w Polsce i na Litwie.

Dyskusja ze studentami nad najważniejszymi kwestiami omawianymi podczas wykładów celem pobudzenia aktywności w zakresie formułowania opinii o procesie ewolucji ustroju politycznego oraz przemianach gospodarczych i społecznych zachodzących na kontynencie europejskim od średniowiecza do czasów najnowszych.

Możliwość przeprowadzenia konsultacji podczas dyżurów prowadzącego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Marcin Łysko 34/99 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)