Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia społeczna Europy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 400-IS1-1HUM1
Kod Erasmus / ISCED: 08.901 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia społeczna Europy
Jednostka: Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
Grupy: 3L stac. I st. studia informatyki - przedmioty humanizujące - WILNO
Wilno - informatyka 1 rok 1 st. stacjonarne sem.letni
Strona przedmiotu: http://www.wilno.uwb.edu.pl/
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

dodatkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi procesami politycznymi oraz przemianami społecznymi i gospodarczymi, które miały miejsce na kontynencie europejskim w okresie od średniowiecza do czasów najnowszych. Podkreślona zostanie rola chrześcijaństwa jako czynnika integracji społeczeństw europejskich w okresie średniowiecza oraz wpływ feudalizmu na rozwój społeczeństw i gospodarki Europy w okresie przedindustrialnym. Szczególny nacisk zostanie położony na omówienie przemian kulturalno-obyczajowych oraz aktywności politycznej i zawodowej społeczeństw europejskich w okresie industrialnym, który zapoczątkowała rewolucją przemysłową u schyłku XVIII wieku. Poruszone zostaną najważniejsze wyznawania przed którymi stanęły społeczeństwa państw europejskich w XIX i XX wieku oraz współczesne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego Europy. Podczas wykładów będą także prezentowane doktryny społeczno-polityczne powstałe na kontynencie europejskim, zwłaszcza leżące u podstaw działalności nowoczesnych partii politycznych oraz powstania się w XIX stuleciu państw narodowych.

Zostanie również omówiony proces integracji europejskiej po II wojnie światowej prowadzący do utworzenia Unii Europejskiej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi procesami politycznymi oraz przemianami społecznymi i gospodarczymi, które miały miejsce na kontynencie europejskim w okresie od średniowiecza do czasów najnowszych. Podkreślona zostanie rola chrześcijaństwa jako czynnika integracji społeczeństw europejskich w okresie średniowiecza oraz wpływ feudalizmu na rozwój społeczeństw i gospodarki Europy w okresie przedindustrialnym. Szczególny nacisk zostanie położony na omówienie przemian kulturalno-obyczajowych oraz aktywności politycznej i zawodowej społeczeństw europejskich w okresie industrialnym, który zapoczątkowała rewolucją przemysłową u schyłku XVIII wieku. Poruszone zostaną najważniejsze wyznawania przed którymi stanęły społeczeństwa państw europejskich w XIX i XX wieku oraz współczesne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego Europy.

Pełny opis:

Profil studiów - praktyczny.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - do wyboru.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki humanistyczne/historia.

Rok studiów i semestr - rok I/semestr II.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godz. wykładów.

Metody dydaktyczne - wykład, konsultacje.

Punkty ECTS - 2.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 30 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 17,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 1,5 godz., egzamin 1 godz. Razem: 50 godzin, co odpowiada 2 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 32,5 godz., co odpowiada 1,3 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 17,5 godz., co odpowiada 0,7 pkt ECTS.

Literatura:

1. D. Janicka, Historia społeczna i polityczna Europy, Toruń 2007.

2. A. Skrzypek, Historia społeczna Europy w XIX i XX wieku, Poznań 2009.

3. J. Wiśniewski, Historia społeczna Europy, Olsztyn 2010

4. M. Kitchen, Historia Europy 1919-1939, Wrocław 2009.

5. N. Davies N, Europa - rozprawa historyka z historią, Kraków 1998.

6. A. Czubiński, Europa XX wieku, Poznań 2008

7. W. Roszkowski, Półwiecze. Historia polityczna świata po 1945 roku, Warszawa 2002.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Absolwent zna i rozumie:

KP6_WG2 - podstawowe założenia i terminologię właściwą naukom prawnym, politycznym, ekonomicznym oraz w sferze nauk o kulturze, dysponuje wiedzą w zakresie ich wzajemnych relacji oraz właściwych im więzi społecznych,

KP6_WG7 - zna współczesne stosunki społeczne, kulturowe, wyznaniowe i etniczne, zna ich prawno-polityczne oraz cywilizacyjne podłoże i uwarunkowania.

Umiejętności

Absolwent potrafi:

KP6_UW4 - prawidłowo ocenić przebieg wybranych procesów politycznych i gospodarczych, rozumie ich istotę i dostrzega ich przyczyny, efekty i znaczenie oraz wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania,

KP6_UW6 - prognozować praktyczne skutki konkretnych procesów prawnych, politycznych, ekonomicznych i zjawisk społecznych,

KP6_UK1 - w ramach zdobytej wiedzy, analizować, komentować i interpretować konkretne procesy i specyficzne zjawiska społeczne dla danego kierunku studiów osadzając je w kontekście prawnym, politycznym, ekonomicznym czy kulturowym; potrafi prognozować ich dalszy rozwój,

KP6_UU1 - rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

Kompetencje społeczne

Absolwent jest gotów do:

KP6_KK1 - uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne test - I i II termin. Oceniana będzie umiejętność udzielania zwięzłych i wyczerpujących odpowiedzi na pięć pytań z listy zagadnień przekazanych studentom na wykładzie.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 99 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Łysko
Prowadzący grup: Marcin Łysko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi procesami politycznymi oraz przemianami społecznymi i gospodarczymi, które miały miejsce na kontynencie europejskim w okresie od średniowiecza do czasów najnowszych. Prezentacja doktryn społeczno-politycznych powstałych na kontynencie europejskim oraz wartości leżących u podstaw cywilizacji europejskiej. Omówienie procesów integracji europejskiej zachodzących po II wojnie światowej.

Pełny opis:

Profil studiów - praktyczny.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - do wyboru.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki humanistyczne/historia.

Rok studiów i semestr - rok I/semestr II.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godz. wykładów.

Metody dydaktyczne - wykład, konsultacje.

Punkty ECTS - 2.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 30 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 17,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 1,5 godz., egzamin 1 godz. Razem: 50 godzin, co odpowiada 2 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 32,5 godz., co odpowiada 1,3 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 17,5 godz., co odpowiada 0,7 pkt ECTS.

Literatura:

1. D. Janicka, Historia społeczna i polityczna Europy, Toruń 2007.

2. A. Skrzypek, Historia społeczna Europy w XIX i XX wieku, Poznań 2009.

3. J. Wiśniewski, Historia społeczna Europy, Olsztyn 2010

4. M. Kitchen, Historia Europy 1919-1939, Wrocław 2009.

5. N. Davies N, Europa - rozprawa historyka z historią, Kraków 1998.

6. A. Czubiński, Europa XX wieku, Poznań 2008

7. W. Roszkowski, Półwiecze. Historia polityczna świata po 1945 roku, Warszawa 2002.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jaroslav Volkonovski
Prowadzący grup: Jaroslav Volkonovski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

dodatkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi procesami politycznymi oraz przemianami społecznymi i gospodarczymi, które miały miejsce na kontynencie europejskim w okresie od średniowiecza do czasów najnowszych. Prezentacja doktryn społeczno-politycznych powstałych na kontynencie europejskim oraz wartości leżących u podstaw cywilizacji europejskiej. Omówienie procesów integracji europejskiej zachodzących po II wojnie światowej.

Pełny opis:

Profil studiów - praktyczny.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - do wyboru.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki humanistyczne/historia.

Rok studiów i semestr - rok I/semestr II.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godz. wykładów.

Metody dydaktyczne - wykład, konsultacje.

Punkty ECTS - 2.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 30 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 17,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 1,5 godz., egzamin 1 godz. Razem: 50 godzin, co odpowiada 2 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 32,5 godz., co odpowiada 1,3 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 17,5 godz., co odpowiada 0,7 pkt ECTS.

Literatura:

1. D. Janicka, Historia społeczna i polityczna Europy, Toruń 2007.

2. A. Skrzypek, Historia społeczna Europy w XIX i XX wieku, Poznań 2009.

3. J. Wiśniewski, Historia społeczna Europy, Olsztyn 2010

4. M. Kitchen, Historia Europy 1919-1939, Wrocław 2009.

5. N. Davies N, Europa - rozprawa historyka z historią, Kraków 1998.

6. A. Czubiński, Europa XX wieku, Poznań 2008

7. W. Roszkowski, Półwiecze. Historia polityczna świata po 1945 roku, Warszawa 2002.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 99 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jaroslav Volkonovski
Prowadzący grup: Jaroslav Volkonovski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1. Wstęp, kontynent Europejski – granice w ujęciu historycznym, kulturowym i politycznym. Periodyzacja dziejów Europy – myśl społeczna od średniowiecza do nowożytności. Linie podziałów w Europie.

2. Chrystianizacja Europy. Powstanie państw narodowych. Kształtowanie się społeczeństw stanowych i reprezentacji stanowej. Myśl polityczna Odrodzenia. Absolutyzm. Reformacja i jej rola na dzieje społeczne i polityczne kontynentu. Przemiany społeczne i polityczne w Anglii XVII wieku. Rewolucja angielska, skutki społeczne, gospodarcze i polityczne.

3. Fenomen miasta i rola wspólnot wiejskich. Absolutyzm oświecony. Rewolucja francuska i jej wpływ na dzieje kontynentu. Podłoże ideologiczne rewolucji. Podstawowe dokumenty prawne: Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela, zniesienie feudalizmu, nowe rozwiązania ustrojowe.

4. Polska czasów Stanisławowskich. Próby reform oraz przyczyny upadku państwa. Napoleoński porządek prawny. Znaczenie epoki napoleońskiej w historii społecznej i politycznej Europy.

5. Przebieg i konsekwencje Wiosny Ludów w Europie. Ostateczny upadek feudalizmu, dominacja stosunków kapitalistycznych. Europa w II połowie XIX w. Zjednoczenie Niemiec i Włoch. Problem kolonii. Wzrost znaczenia kwestii robotniczej.

6. Powstanie doktryn politycznych i ich ewolucja w XIX wieku. Liberalizm, konserwatyzm, socjalizm. Nauka społeczna kościoła katolickiego. Naród i państwo.

7. Pierwsza wojna światowa. Zmiany w układzie sił po I wojnie światowej. Powstanie nowych państw. Społeczeństwa i gospodarka państw Europy w latach 1918-1939.

8. Odbudowa państwowości polskiej i litewskiej po I wojnie światowej. Dzieje polityczne II Rzeczypospolitej i Litwy w okresie międzywojennym. Prawa mniejszości i Traktat Mniejszościowy. Stosunki narodowościowe w II RP i na Litwie.

9. Życie i kultura społeczeństw Europy po pierwszej wojnie światowej. Demoliberalizm w Europie. Dyktatury w Europie w okresie międzywojennej. Autorytaryzm. Faszyzm i komunizm w Europie. Hitler i jego wizja świata.

10. II wojna światowa. Koalicja antyfaszystowska i jej znaczenie dla kształtowania ładu powojennego w świecie. Społeczeństwo i gospodarka podczas II wojny światowej. Holocaust. Konferencje: teherańska, jałtańska, poczdamska. Podział Europy.

11. Polskie Państwo Podziemne. Związek Walki Zbrojnej-Armia Krajowa i Delegatura Rządu. Wymiar sprawiedliwości polskiego państwa podziemnego. Koncepcja wyzwolenia kraju. Bałtycki model oporu antynazistowskiego.

12. Przesiedlenia ludności w Europie po drugiej wojnie światowej. Nowy ład polityczny w Europie - od koalicji do „zimnej wojny”.

13. Stalinizm w ZSRR i państwach bloku sowieckiego. Próby oporu społecznego w państwach komunistycznych w Europie (powstanie berlińskie, Czerwiec i Październik 1956 r., powstanie węgierskie, Praska Wiosna).

14. Dzieje polityczne Europy Zachodniej po II wojnie światowej. Obecność USA w Europie. Geneza i etapy integracji. Stosunki Wschód-Zachód. Zimna wojna i „odprężenie”. Rola paktów polityczno-wojskowych.

15. Prezydentura Reagana w latach 80. Jesień Ludów 1989 r. i jej konsekwencje. Rozpad ZSRR i bloku radzieckiego. Procesy integracyjne w Europie. Brexit i jego skutki. Wojna rosyjsko-ukraińska 2022-2023

Literatura:

1. Davies N., Europa: Rozprawa historyka z historią, Kraków 2006 (lub wcześniejsze wydanie).

2. Kłoczowski J., Nasza Tysiącletnia Europa, Warszawa 2010.

3. Czubiński A, Europa XX wieku, Poznań 2008.

4. Janicka D., Historia społeczna i polityczna Europy, Toruń 2007.

5. Skrzypek A., Historia społeczna Europy w XIX i XX wieku, Poznań 2009

6. Teczka Hitlera, pod redakcją H. Eberliego i M. Uhla, Warszawa 2005.

7. Korboński S., Polskie Państwo Podziemne, Bydgoszcz b.r.

8. Kengor P., Ronald Reagan i obalenie komunizmu, Warszawa 2007.

9. Wołkonowski J., Wymiar sprawiedliwości Polskiego Państwa Podziemnego na Wileńszczyźnie w latach drugiej wojny światowej, (w:) Miscellanea historicco-iuridica, Tom 5, Białystok 2007, s. 121-138.

10. Wołkonowski J., Okręg Wileński Związku Walki Zbrojnej-Armii Krajowej 1939-1945, Warszawa 1996.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)