Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mniejszości narodowe i etniczne w Europie 400-IS1-1HUM3
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 99
Literatura:

1. Michalik E., Chałupczak H., Mniejszości narodowe i etniczne w procesach transformacji oraz integracji, Lublin 2006;

2. Hroch M., Małe narody Europy Perspektywa historyczna, Wrocław 2003.

Wojciechowski S., Nacjonalizm w Europie Środkowo-Wschodniej, Wrocław 2000.

3. Ogonowski J., Uprawnienia językowe mniejszości narodowych w Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1939, Warszawa 2000.

4. Wołkonowski J., Stosunki polsko-żydowskie w Wilnie i na Wileńszczyźnie 1919-1939, Białystok 2004;

5. Wołkonowski J., Relacje większości i mniejszości w państwie narodowym w XX stuleciu na przykładzie krajów bałtyckich. Zarys problematyki, (w:) Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy, Tom 4, Wilno 2005, s. 6-15.

Efekty uczenia się:

Wiedza

- Student ma podstawową wiedzę dotyczącą prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej

Umiejętności

- Student umie praktycznie stosować podstawową wiedzę dotyczącą prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.

Kompetencje społeczne

- Student rozumie potrzebę podnoszenia swoich umiejętności i kwalifikacji.

Metody weryfikacji efektów kształcenia: test wielokrotnej odpowiedzi z pierwszej części wykładów oraz test wielokrotnej odpowiedzi z drugiej części wykładów. Pomocnym narzędziem weryfikacji efektów kształcenia jest dyskusja podczas wykładów z tematów zgłoszonych dla danego przedmiotu.

Metody i kryteria oceniania:

Po pierwszych 8 wykładach (pp 1-8) studenci składają 35 minutowy kolokwium testowy (36 pytań wielokrotnego wyboru).

Z drugiej części wykładów (pp 9-15) studenci składają 30 minutowy drugi kolokwium testowy wielokrotnego wyboru (30 pytań).

Ocena końcowa jest średnią z kolokwium testowego z części pierwszej i kolokwium testowego z drugiej części.

Zakres tematów:

1. Wstęp - definicja narodu, państwa narodowego oraz mniejszości narodowej i etnicznej. Mniejszości narodowe w Europie – dane statystyczne i ich analiza w krajach europejskich – 2 h.

2. Europejskie mniejszości etniczne. Teorie narodu i państwa narodowego a mniejszość etniczna. Europejskie mniejszości etniczne w Europie i ich analiza w krajach europejskich – 2 h.

3. Modele relacji większości państwowej i mniejszości. Spójność państwa narodowego a mniejszości - procesy asymilacyjne i integracyjne. Mały traktat Wersalski a kraje europejskie – 2 h.

4. Mniejszości narodowe w polskiej myśli politycznej na przełomie XIX-XX wieku. Polityka II RP, Litwy, Łotwy, Estonii i Finlandii wobec mniejszości w okresie międzywojennym – 2 h.

5. Wileński model polsko-żydowskiego współistnienia w okresie międzywojennym. Pojęcie bikulturalizmu i jego przykłady w okresie międzywojennym (Wilno, Białystok) – 2 h.

6. Mniejszości i ich postawy w latach II wojny światowej (Białostocczyzna i Wileńszczyzna). Stosunek Polskiego Państwa Podziemnego do mniejszości narodowych – 2 h.

7. PRL wobec mniejszości narodowych i etnicznych. Akcja Wisła. Przesiedlenia ludności po II wojnie światowej. Mniejszości narodowe i etniczne w krajach socjalistycznych 1945-1990 – 2 h.

8. Polska i inne kraje obozu socjalistycznego w okresie transformacji a problem mniejszości narodowych. Bałkany a problem mniejszości narodowych. Wojna w Bośni i Hercegowinie – 2 h.

9. Nacjonalizm w Europie. Rasizm w Europie. Współczesne formy i przejawy nacjonalizmu i rasizmu w Europie. Metody i próby przezwyciężania nacjonalizmu i rasizmu – 2 h.

10. Ochrona międzynarodowa mniejszości narodowych i etnicznych w Radzie Europy w latach 90. XX wieku. Przeciwdziałania dyskryminacji, monitoring i jego formy – 2 h.

11. Współczesna polityka państw europejskich wobec tradycyjnych i nowych mniejszości narodowych. Tolerancja i pojednanie jako przejaw dojrzałości obywatelskiej – 2 h.

12. Mniejszość polska w Europie. Mniejszość żydowska w Europie – 2 h.

13. Mniejszość rosyjska w Europie. Mniejszość białoruska i ukraińska w Europie – 2 h.

14. Mniejszość niemiecka w Europie. Mniejszość romska w Europie Liczbowo małe narodowe i etniczne mniejszości europejskie - 2 h.

15. Mniejszości narodowe i etniczne w Europie a globalna społeczność obywatelska – 2 h.

Metody dydaktyczne:

Wykłady są przygotowane jako prezentacje w Ms PowerPoint i po zajęciach wysyłane są dla Studentów. Materiał do p. 9 uzupełniony jest 10 krótkimi filmami o współczesnych przejawach nietolerancji i rasizmu (skinhead) w Polsce (Białystok) i na Litwie (Wilno).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
0/99 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)