Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia dyplomowa 400-IS1-3PDY
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Dudziak A., Żejmo A., Redagowanie prac dyplomowych. Difin. Warszawa, 2008.

2. Weiner J. 1992, Technika pisania i prezentowania prac naukowych, Skrypty Uczelniane UJ, Kraków.

Lektura dodatkowa.

1.Cudny W. 2011, Praca dyplomowa z turystyki: podręcznik akademicki, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.

2.Zaczyński W. 2000, Praca badawcza nauczyciela, WSziP, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Student:

UMIEJĘTNOŚCI

KP6_UK3 - Potrafi samodzielnie opracować rozwiązanie zadanego zagadnienia informatycznego z pogranicza teorii i praktyki oraz przedstawić rozwiązanie i wnioski.

KP6_UU1 - Rozumie potrzebę podnoszenia swoich umiejętności i kwalifikacji

Forma weryfikacji wszystkich efektów uczenia się w zakresie UMIEJĘTNOŚCI:

ocena aktywności na zajęciach laboratoryjnych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

KP6_KO1 - Wykazuje postawę kreatywności i innowacyjności niezbędną do podjęcia praktycznej aktywności w społeczeństwie informacyjnym

Forma weryfikacji efektów uczenia się w zakresie KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

ocena aktywności studenta i współpracy z innymi studentami na zajęciach.

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczalna liczba nieobecności nieusprawiedliwionych: 2

Nieobecności powyżej 2 wymagają zaliczenia na konsultacjach.

Ponad 50 % nieobecności powoduje automatycznie niezaliczenie zajęć.

Forma zaliczenia: zaliczenie przedmiotu na ocenę.

Zakres tematów:

Ukierunkowanie studenta do opracowania i napisania pracy dyplomowej.:(i) opis uzasadnienia celu pracy dyplomowej, (ii) kwerenda i opis aktualnego stanu wiedzy związanej z tematem pracy, (poszukiwanie informacji w literaturze i źródłach internetowych, również w językach obcych), (iii) projektowanie i implementacja przedmiotu pracy, (iv) planowanie, przeprowadzanie i krytyczna ocena testów, (v) przedstawienie wykonanych implementacji i wyników w samodzielnie napisanej pracy licencjackiej. Na zajęciach omawiane są kwestie dotyczące plagiatów.

Metody dydaktyczne:

Laboratoryjne zajęcia indywidualne i grupowe polegające na ustaleniu tematów prac licencjackich, kontrola postępów w przygotowaniu prac dyplomowych oraz wsparcie merytoryczne i metodyczne przy realizacji prac. Ocena pracy dyplomowej. Przygotowanie studentów do obrony pracy dyplomowej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 18:45 - 19:30, sala 405
każdy czwartek, 15:10 - 16:40, sala 405
Mieczysław Muraszkiewicz, Germanas Budnikas 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.