Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Lobbing w UE 400-US1-3LUE
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 99
Literatura:

J. Czub, A. Vetulani - Cęgiel, Leksykon lobbingu w Unii Europejskiej, Warszawa 2018

Barbara Woszczyk, Lobbing w Unii Europejskiej. Toruń 2004;

Magdalena Sapała-Gazda "Lobbing europejski a reprezentacja interesów z nowych państw członkowskich", w: Nowe państwa członkowskie Unii Europejskie. Gospodarka, regiony, lobbing. red. Ewa Małuszyńska, Poznań 2009;

Ustawodawstwo lobbingowe państw UE

Efekty uczenia się:

1. Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa, K_U01; potrafi prawidlowo ocenić przebieg wybranych procesów politycznych, rozumie ich istotę i dostrzega ich przyczyny.

Kompetencje społeczne:

potrafi odpowiednio okreslic priorytety służące realizacji okreslonego przez siebie lub innych zadania K-KO3

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium, aktywność na zajęciach i obecność.

Zakres tematów:

Specyfika lobbingu

w Unii Europejskiej

Metody i techniki lobbingu w UE. Etyczny wymiar lobbingu.

Instytucje UE i ich relacje z przedstawicielami grup interesu.

Analiza regulacji działalności lobbingowej w Litwie, Polsce, wybranych krajach UE.

Metody dydaktyczne:

Indywidualne i grupowe rozwiązywania zadan, dyskusja w grupach, prezentacje w Power Point.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 10:10 - 11:40, sala e-learning
Irena Miklaševič 29/99 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)