Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka regionalna 400-US1-3POR
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa (w szczególności zakresie wykładu):

• K. Kokocińska, Polityka regionalna w Polsce i w Unii Europejskiej, Wydawnictwo naukowe UAM, Poznań 2012,

• Pastuszka S., Polityka regionalna Unii Europejskiej. Cele, narzędzia, efekty, Difin, Warszawa 2012,

• Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca (w szczególności w zakresie wykładu):

• ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,

• raporty KE i EBC o konwergencji (w tym: https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/convergence-report-2018_en).

Efekty uczenia się:

WIEDZA

3POR_W01 - Student posiada wiedzę o celach, narzędziach, ewolucji i efektach polityki regionalnej UE (K_W04)- weryfikacja: egzamin.

3POR _W02 - Student zna relacje między podmiotami- uczestnikami polityki regionalnej UE (K_W03)- weryfikacja: egzamin.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny, standardowa skala ocen

Zakres tematów:

1. Polityka regionalna- podstawowe pojęcia i uwarunkowania realizacji.

2. Wybrane teorie rozwoju regionalnego.

3. Geneza i ewolucja polityki regionalnej.

4. Cele i zasady polityki regionalnej UE.

5. Finansowe polityki regionalnej UE.

6. Beneficjenci polityki regionalnej UE.

7. System wdrażania polityki regionalnej UE na Litwie i w Polsce (dokumenty strategiczne, operacyjne, instytucje).

8. Stan obecny i perspektywy w zakresie wykorzystania funduszy strukturalnych.

Metody dydaktyczne:

wykład (opisowy i konwersatoryjny) z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, studia przypadków, dyskusja, e- learning

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Marek Proniewski 26/99 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)