Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka regionalna 400-US1-3POR
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

W zakresie ćwiczeń:

a) podstawowa:

K. Kokocińska, Polityka regionalna w Polsce i w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010,

J. Łuczyńska, Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju regionalnego na Litwie, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2015,

Sł. Pastuszka, Polityka regionalna Unii Europejskiej – cele, narzędzia, efekty, Difin, Warszawa 2012,

I. Pietrzyk, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000;

b) uzupełniająca:

L. Kupiec (red.), Gospodarka przestrzenna. Ekonomika regionu, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 1999,

L. Kupiec (red.), Gospodarka przestrzenna. Polityka regionalna, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2000,

A. Stasiak (red.), Euroregiony Wschodniego Pogranicza – założenia i osiągnięcia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2002,

Zb. Strzelecki (red.), Gospodarka regionalna i lokalna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008,

A. Życki, Europejska polityka regionalna, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, Piła 2010,

Lietuvos regioninės politikos Baltoji Knyga darniai ir tvariai plėtrai 2017–2030,

Lietuvos Respublikos Regioninės plėtros įstatymas,

Lietuvos Respublikos Administracinių vienetų ir jų ribų įstatymas,

Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymas.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

3POR_W01 - Student posiada wiedzę o celach, narzędziach, ewolucji i efektach polityki regionalnej UE (K_W04).

3POR _W02 - Student zna relacje między podmiotami- uczestnikami polityki regionalnej UE (K_W03).

UMIEJĘTNOŚCI

3POR _U01 - Student potrafi przewidywać konkretne procesy i zjawiska z zakresu polityki regionalnej (K_U04).

3POR _U02 - Student potrafi właściwie interpretować zjawiska międzynarodowe obserwowane w warunkach gospodarki regionalnej i formułować w tym zakresie wniosku (K_U08)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

3POR_K01 - Student ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie (K_K01).

3POR_K02 - Student potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role (K_K02).

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

3POR_W01, 3POR _W02 - kolokwium

3POR _U01, 3POR _U02- prezentacje

3POR_K01, 3POR_K02- obserwacja i ocena

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wiedzy studentów z zakresu programu ćwiczeń prowadzona jest w systemie punktowym:

- Kolokwium I – waga: 24%

- Kolokwium II – waga: 24%

- Prezentacja – waga: 12%

- Aktywność na ćwiczeniach - waga: 40%

Można mieć 2 nieusprawiedliwione nieobecności. Każda kolejna nieobecność wymaga zaliczenia opuszczonego tematu na konsultacjach w trakcie semestru, co jest warunkiem dopuszczenia studenta do zaliczenia końcowego.

Zakres tematów:

Ćwiczenie 1. Organizacyjne. Charakterystyka przedmiotu, przedstawienie bloków tematycznych oraz planu ćwiczeń, zapoznanie z warunkami zaliczenia ćwiczeń, skalą ocen.

Ćwiczenie 2. Podstawowe zagadnienia ekonomiki i polityki regionalnej.

Ćwiczenie 3. Regiony. Praca w grupach: Porównanie rozwoju Regionu Stołecznego z Regionem Litwy Środkowej i Zachodniej.

Ćwiczenie 4. Rozwój regionalny. Praca w grupach: Charakterystyka rozwoju regionalnego na Litwie w latach 2012-2018.

Ćwiczenie 5. Czynniki i instrumenty rozwoju regionalnego. Prezentacja: Fundusz Wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw w rej. Wileńskiem.

Ćwiczenie 6. Polityka regionalna Litwy. Prezentacja: Wparcie młodych rodzin w regionach.

Ćwiczenie 7. Polityka regionalna Litwy wg Białej Księgi Polityki Regionalnej Litwy. Prezentacja: Obszary problemowe w mieście Wilnie.

Ćwiczenie 8. Kolokwium.

Ćwiczenie 9. Europejska polityka regionalna. Praca w grupach: Środki finansowe funduszy UE na Litwie w okresie 2007-2013.

Ćwiczenie 10. Europejska polityka regionalna. Praca w grupach: Środki finansowe funduszy UE na Litwie w okresie 2014-2020.

Ćwiczenie 11. Instrumenty europejskiej polityki regionalnej: EFRR, FS i EBI oraz Inicjatywy Wspólnotowe. Prezentacja: JESSICA I JEREMIE – doświadczenie litewskie.

Ćwiczenie 12. Europejski Fundusz Społeczny. Prezentacja: Projekty realizowane na Litwie w ramach EFS.

Ćwiczenie 13. Organy przedstawicielskie regionów w Europie oraz współpraca zewnętrzna regionów. Prezentacja: Euroregiony Bałtyk i Niemen.

Ćwiczenie 14. Kolokwium.

Ćwiczenie 15. Zaliczenie ćwiczeń.

Metody dydaktyczne:

Analiza danych i dokumentów, metoda przypadków, samodzielna praca studentów, dyskusja dydaktyczna, praca w grupach.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Marek Proniewski 27/99 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)