Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia kulturowa 410-KS1-1AK1
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

Barth Fredrik, Andre Gingrich, Robert Parkin i Sydel Silverrman. 2007. ANTROPOLOGIA. JEDNA DYSCYPLINA, CZTERY TRADYCJE: BRYTYJSKA, NIEMIECKA, FRANCUSKA I AMERYKAŃSKA. Kraków: WUJ..

Hann Chris. 2008. ANTROPOLOGIA SPOŁECZNA. Kraków: WUJ.

Dunbar Robin. 2016. CZŁOWIEK. BIOGRAFIA. Kraków: Copernicus Center.

Efekty uczenia się:

(WIEDZA)

Student

- zna rolę systemów semiotycznych jako narzędzi poznania i komunikacji, potrafi umiejscowić antropologię kulturową jako naukę o człowieku i jego kulturze wśród innych nauk -- KA6_WG7

weryfikacja -- aktywny udział w zajęciach, egzamin;

- zna rolę aktywności człowieka jako systemu poznawczego zdolnego do tworzenia struktur i instytucji społecznych -- KA6_WG11

weryfikacja -- aktywny udział w zajęciach, egzamin;

(UMIEJĘTNOŚCI)

Student

- potrafi posługiwać się podstawowymi kategoriami pojęciowymi, ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi w komunikacji społecznej i międzykulturowej -- KA6_UK1

weryfikacja -- aktywny udział w zajęciach, egzamin;

- potrafi samodzielnie analizować i interpretować zjawiska społeczno-kulturowe z uwzględnieniem perspektywy antropologicznej -- KA6_UU2

weryfikacja -- aktywny udział w zajęciach, egzamin;

Metody i kryteria oceniania:

W y m a g a n i a

N I C nie jest przymusowe w ramach „wykładowej części” tego kursu, w tym i zaliczenie go. Ocena egzaminacyjna będzie zależna od wyników sprawdzianu końcowego. Warunkiem wstępnym zaliczenia całego kursu jest uzyskanie zaliczenia ćwiczeń.

„Końcowa ocena” z przedmiotu w I terminie jest wypadkową ocen z egzaminu i z ćwiczeń, w proporcji mniej więcej 55% za egzamin oraz 35% za ćwiczenia. „Ocena egzaminu”, przy obliczaniu oceny końcowej, uwzględni wyniki wszystkich terminów. W terminach II i III ocena z ćwiczeń nie będzie brana pod uwagę, choć oczywiście musi ona być pozytywna.

Sprawdzian końcowy (egzamin) będzie pisemny. Proszę się przygotowywać korzystając z treści wykładu, oraz książek co najmniej z zestawu "Literatura podstawowa".

Jeżeli studentowi będzie brakował tylko JEDEN punkt do oceny dostatecznej z egzaminu, z ćwiczeń ma ocenę co najmniej dobrą, uzyskaną w pierwszym terminie i zgłosi się osobiście na pierwszy dyżur wykładowcy po ogłoszeniu wyników egzaminu, to może liczyć na dodatkowy sprawdzian. Podobnie, wątpliwości dotyczące oceny ostatecznej mogą być rozstrzygnięte na korzyść studenta po odpowiednim dodatkowym sprawdzeniu wiedzy, o ile student zgłosi się osobiście na pierwszy zdefiniowany wyżej dyżur. Proszę pamiętać, że wszystko to dotyczy tylko pierwszego terminu.

Uzupełnienia z 6 stycznia 2021 r.

Pewne sprawy pozostają zgodne z syllabusem, stały się oczywiste lub trwają; stąd ich nie problematyzuję. Na wszelki wypadek, proszę o dokładne (zapewne kolejne) przeczytanie syllabusa. Zaliczenia i egzamin odbędą się "zdalnie", czyli niepotrzebna jest specjalna sala, a więc uzgodnienia tego dotyczące muszę zrobić tylko z Państwem. Zajęcia nadal składają się z ćwiczeń i wykładów. Państwa obowiązuje zaliczenie ćwiczeń i podejście do egzaminu. Nadal, ocena za ćwiczeniową część kursu to średnia ważona z końcowej noty za aktywność (30%), pracę pisemną (30%), sprawdzian (40%). Obecność nadal jest warunkiem wstępnym, a nie składnikiem oceny. Liczba podejść do zaliczenia ćwiczeń nie została regulaminowo ustalona, czyli ja mam tu pewną swobodę.

Końcowa ocena z przedmiotu (I termin) będzie wypadkową oceny ćwiczeń (45%, a nie, jak błędnie zapisałem w syllabusie - 35%) i egzaminu (55%). Ostatnie zajęcia (wykład i ćwiczenia) planowane są na środę 3 lutego. Wtedy też (o godzinie 14:45) obowiązuje przysłanie mi na adres <j.mucha@uwb.edu.pl> eseju. Proszę pamiętać o "klauzuli plagiatowej, zapisanej na początku eseju. Do I terminu zaliczenia istotne jest (poza obecnością) samo tylko przysłanie eseju spełniającego wymogi formalne. Ocena eseju to inna sprawa. Niezbędne jest uregulowanie do 3 lutego sprawy ewentualnych ponadnormatywnych nieobecności (esej liczący 3800-4000 ZNAKÓW dotyczący treści każdych ponadnormatywnie opuszczonych zajęć).

A oto uzupełnienia. Esej powinien liczyć 1500-1700 WYRAZÓW (11-13 tysięcy ZNAKÓW; inne reguły -- patrz syllabus). Sprawdzian zaliczeniowy w I terminie odbędzie się w dniu 5 lutego o wspólnie ustalonej godzinie, przypuszczalnie w formie "Zadania" na BB. O wynikach poinformuję 8 lutego. Termin II zaliczenia to 10 lutego o wspólnie ustalonej godzinie. Do tej chwili nastąpi ocenienie esejów i podam wyniki (ocenę) zaliczenia ćwiczeń w I terminie. Wtedy też powinno nastąpić rozliczenie ewentualnych nieobecności (już w II terminie).

"Zadanie świąteczne" jako nieobowiązkowe dodajemy do "regularnej" puli 100 punktów, czyli te 100 punktów można uzyskać i bez niego. Przeliczanie sumy punktów (0-100) na ocenę z przedmiotu odbędzie się zgodnie z $ 23.6 Regulaminu Studiów UwB.

I termin egzaminu proponuję w dniu 15 lutego, zaś II termin w dniu 22 lutego.

Podsumowanie -- ćwiczenia: ostatnie zajęcia 3 lutego; obowiązuje wówczas oddanie eseju z "klauzulą plagiatową"; obowiązuje do tego dnia rozliczenie się z ewentualnych nieobecności; 5 lutego sprawdzian; 8 lutego informacja o wynikach sprawdzianu i o tym, kto ma a kto nie ma zaliczenia w I terminie; 10 lutego termin zaliczenia w II terminie i podanie OCEN I terminu zaliczenia.

Podsumowanie -- całość kursu: 15 lutego I termin egzaminu; 22 lutego II termin egzaminu.

Zakres tematów:

P R O G R A M W Y K Ł A D U

1. Wstęp do przedmiotu

a. podejście modernistyczne i postmodernistyczne w antropologii

b. socjologia a antropologia

c. omówienie programu i wymagań

d. Co pomijamy, a jest moim zdaniem bardzo ważne: kultura i

komunikowanie się, język, etniczność, współczesna zmiana kulturowa.

2. Centralne zagadnienia antropologii społeczno-kulturowej

a. zakres antropologii; antropologia paleolitu, neolitu; podejście

antropocentryczne; antropocen

b. dziedziny antropologii wedle klasycznych schematów

c. metody badań antropologicznych i ich uwikłania kulturowe i etyczne

d. antropologia współczesności.

3. Rodzina, małżeństwo, pokrewieństwo

a. typy małżeństw i rodzin

b. grupy pochodzenia – wstęp

c. grupy pochodzenia -- kontynuacja

d. pokrewieństwo jako system symboliczny

e. pokrewieństwo fikcyjne.

4. Grupy płci

a. płeć i społeczeństwo

b. różnice między płciami

c. homoseksualizm"ideologia LGBT"

d. interakcje między płciami

e. „gender” i „genderyzm”.

5. Grupy wieku

a. wiek i społeczeństwo

b. dzieciństwo jako kategoria kulturowa

c. rytuały przejścia.

6. Religia i magia

a. problemy definiowania religii

b. narracja w religii

c. rytuał i magia w religii

d. specjaliści religijni

e. typy organizacji religijnych

f. typy religii

g. „niewidzialna religia”.

7. Rytuały, mity, legendy, opowieści ludowe

a. rytuał i mit

b. istota mitu

c. legendy i opowieści ludowe.

8. Kultura i jednostka

a. jednostka ludzka a ograniczenia kulturowe

b. podstawowy typ osobowości, osobowość modalna, osobowość statusowa

c. kultura a zaburzenia umysłowe.

Metody dydaktyczne:

Wykład, konsultacje

Choć uczęszczanie na wykłady nie jest obowiązkowe, to dokładna znajomość ich treści będzie sprawdzana podczas egzaminu. Samodzielnej interpretacji problemów służyć ma swoboda wypowiedzi i zadawania pytań podczas wykładu, przed nim, po nim oraz w trakcie dyżurów. Ta swoboda uzależniona będzie tylko od dostępnego czasu. Trudne pytania będą mile widziane.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Janusz Mucha 62/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.