Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Demografia 330-ES1-1DEM
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kupiec L., Demografia w gospodarce przestrzennej, Wyd. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Białystok 2011.

2. Okólski M., Wyzwania starzejącego się społeczeństwa, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, 2018.

3. Stokowski F., Demografia, PWE, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. Antczak B., Statystyka i demografia, Wyd. Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej 2015.

2. Holzer J. Z., Demografia, PWE, Warszawa 2003.

3. Kowaleski J.T., Rossa A., Demographic future of Poland, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego 2011.

4. Kurkiewicz J., Procesy demograficzne i metody ich analizy, Wyd. UE, Kraków 2010.

5. Okólski M., Fihel A., Demografia: współczesne zjawiska I teorie, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2012.

6. Styrc M., Interdependencies between marital instability and fertility, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

E1_U01 Student potrafi w oparciu o dyscyplinę naukową ekonomia, prawidłowo analizować i interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych S1A_U01- aktywność (test na blackboard), prezentacje przygotowywane w grupach

E21_UO3 Student potrafi właściwie analizować i interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów oraz zjawisk społeczno-gospodarczych w zakresie nauk ekonomicznych S1A_03- aktywność (test na blackboard), prezentacje przygotowywane w grupach

E1_UO6 Student potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych i dziedzin komplementarnych w podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu problemów w pracy zawodowej S1A_U06- aktywność (test na blackboard), prezentacje przygotowywane w grupach

E1_U07 Student wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych i dziedzin komplementarnych do analizy i rozstrzygania konkretnych problemów, proponując odpowiednie ich rozwiązania S1A_U07- aktywność (test na blackboard), prezentacje przygotowywane w grupach

E1_K01 Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie S1A_K01- aktywność (test na blackboard), prezentacje przygotowywane w grupach

E1_K04 Student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z aktywnością w otoczeniu społeczno-gospodarczym i wykonywaniem zawodu S1A_K04- aktywność (test na blackboard), prezentacje przygotowywane w grupach

E1_K06 Student potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności S1A_K06- aktywność (test na blackboard), prezentacje przygotowywane w grupach

Metody i kryteria oceniania:

prezentacja z zakresu demografii nt. wybranej grupy państw, aktywność na zajęciach, realizacja zadań zamieszczonych na platformie.

Uwaga: w roku akademickim 2020/2021, ze względu na pandemię COVID19 i z uwagi, że ćwiczenia w większości realizowane są na platformie blackboard oceniane aktywności to: udział w dyskusjach, prace pisemne, testy online. Zaliczenie przedmiotu na podstawie zdobytych punktów.

Prezentacja - 25 pkt

Aktywność - 25 pkt

Punktacja (procent punktów - maksymalnie 50 punktów = 100%):

91-100% - 5,0

81-90% - 4,5

71-80% - 4,0

61-70% - 3,5

51-60% - 3,0

0-50% - 2,0

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi ćwiczenia odbywać się będą w formule zdalnej.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do zajęć. Źródła informacji o procesach demograficznych.

2. Rozwój ludności. Podstawowe teorie i regionalne zróżnicowanie liczebności populacji.

3. Przestrzenny, społeczny i ekonomiczny wymiar zmian struktury populacji.

4. Ruch naturalny ludności: małżeństwa, rozwody, separacje, rodność, płodność, zgony.

5. Migracje ludności: przyczyny, uwarunkowania i skutki ekonomiczno-społeczne.

6. Analiza demograficzna: syntetyczne miary, standaryzacja współczynników demograficznych, metody prezentacji wyników analizy.

7. Demografia państw Europy Środkowej.

8. Demografia państw skandynawskich.

9. Demografia państw Europy Zachodniej.

10. Demografia państw Europy Południowej.

11. Demografia państw Europy Wschodniej.

12. Demografia Chińskiej Republiki Ludowej oraz Indii.

13. Demografia Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanady i Meksyku.

14. Demografia Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu (kraje arabskie).

15. Podsumowanie zajęć.

Metody dydaktyczne:

prezentacja multimedialna, materiały i zadania dotyczące demografii, studium przypadku, zadania - prace pisemne, quizy, prezentacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 8:00 - 9:30, sala 133
Kamil Waligóra 24/23 szczegóły
2 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala 133
Kamil Waligóra 25/23 szczegóły
3 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala 133
Kamil Waligóra 20/23 szczegóły
4 każdy piątek, 13:15 - 14:45, sala 133
Kamil Waligóra 23/23 szczegóły
5 każdy piątek, 15:00 - 16:30, sala 133
Kamil Waligóra 22/23 szczegóły
6 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala 201
Łukasz Bugowski 23/23 szczegóły
7 każdy piątek, 13:15 - 14:45, sala 201
Łukasz Bugowski 25/23 szczegóły
8 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 201
Łukasz Bugowski 23/23 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.