Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia ekonomiczna 330-ES1-1GEK
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. K. Kuciński (red.), Geografia ekonomiczna, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2015.

2. H. Rogacki (red.), Geografia społeczno- gospodarcza Polski, PWN, Warszawa 2008.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. R. Crescenzi, Geography, Institutions and Regional Economic Performance, Springer- Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG, Berlin 2012.

2. I. Fierla (red.), Geografia gospodarcza świata, PWE, Warszawa 2006,

3. E. Haliżak, Geoekonomia, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012,

4. S. Korenik, Wprowadzenie do geografii politycznej i gospodarczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2006,

5. J. Wrona (red.), Podstawy geografii ekonomicznej, PWE, Warszawa 2006,

6. Bazy danych GUS (w tym baza danych lokalnych), Eurostatu, oraz Komisji Europejskiej dostępne na ich oficjalnych stronach internetowych- źródła aktualnych informacji w zakresie procesów i zjawisk zachodzących w przestrzeni.

Efekty uczenia się:

Student ma wiedzę o strukturach i instytucjach gospodarczych funkcjonujących w ramach gospodarki międzynarodowej KP6_WG1

Student zna relacje pomiędzy strukturami i instytucjami gospodarczymi w przestrzeni geograficznej KP6_WG2

Student potrafi prawidłowo interpretować przyczyny, przebieg i konsekwencje procesów zachodzących w przestrzeni geograficznej KP6_UW1

Student potrafi prawidłowo analizować procesy społeczno-gospodarcze zachodzące w ramach gospodarki międzynarodowej KP6_UW3

Student potrafi prawidłowo wykorzystać zdobytą wiedzę do analizy procesów społeczno-gospodarczych zachodzących w wybranym kraju KP6_UU1

zgodnie z § 6 Zarządzenia nr 75 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 8 września 2020 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych, weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie w Białymstoku

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia - kolokwium - test otwarty na platformie Blackboard, projekt zaliczeniowy, aktywności.

Aby zaliczyć kolokwium, Student powinien otrzymać co najmniej 51% punktów możliwych do zdobycia. Aby zaliczyć projekt, Studenci powinni otrzymać co najmniej 51% punktów możliwych do zdobycia. W ocenie ćwiczeń uwzględnia się też indywidualną aktywność Studentów na zajęciach (w szczególności podczas moderowanych dyskusji). Dopuszczalna jest jedna nieobecność na ćwiczeniach. Nieobecności należy odrobić na konsultacjach.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do geografii ekonomicznej.

2. Procesy demograficzne, migracje.

3. Wzrost gospodarczy. Przestrzenne zróżnicowanie gospodarki - rolnictwo, przemysł, handel i usługi.

4. Struktura regionalna Polski. Polska w gospodarce światowej i w Unii Europejskiej.

5. Infrastruktura transportowa i środowisko.

6. Kolokwium i prezentacje.

Metody dydaktyczne:

W cyklu kształcenia 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy MS Teams.

Prezentacje multimedialne omawiane na ćwiczeniach, dyskusja, analiza i interpretacja danych statystycznych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 11:30 - 13:00, sala 318
Joanna Zielińska 23/23 szczegóły
2 co druga środa (nieparzyste), 13:15 - 14:45, sala 318
Joanna Zielińska 25/23 szczegóły
3 co drugi piątek (nieparzyste), 13:15 - 14:45, sala 318
Joanna Zielińska 20/23 szczegóły
4 co drugi piątek (nieparzyste), 15:00 - 16:30, sala 318
Joanna Zielińska 23/23 szczegóły
5 co drugi piątek (parzyste), 13:15 - 14:45, sala 318
Joanna Zielińska 22/23 szczegóły
6 co drugi piątek (parzyste), 15:00 - 16:30, sala 318
Joanna Zielińska 23/23 szczegóły
7 co drugi piątek (nieparzyste), 11:30 - 13:00, sala 318
Joanna Zielińska 25/23 szczegóły
8 co drugi piątek (parzyste), 11:30 - 13:00, sala 318
Joanna Zielińska 24/23 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.