Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 380-DS5-5JBT
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

R. Gardian-Miałkowska, E. Weremczuk, M. Przybysz-Zaremba (2020), Specjalne potrzeby edukacyjne w praktyce pedagogicznej: wybrane obszary i rozwiązania, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Klaczak M., Majewicz P. (red.) (2006), Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Kraków.

A. Olechowska (2016), Specjalne potrzeby edukacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.

P. Plichta, I. Jagoszewska, J. Gładyszewska-Cylulko, B. Szczupał, A. Drzazga, B. Cytowska (2017), Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełno sprawnościami: charakterystyka, specyfika edukacji i wsparcia, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.

B. Pituła, J. Wolny (2019), Specjalne potrzeby edukacyjne: identyfikacja, obszary dostosowania i oddziaływania edukacyjno – terapeutyczne, Księgarnia Akademicka, Kraków.

J. Thompson (2013), Specjalne potrzeby edukacyjne: wskazówki dla nauczycieli, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

M. Chojak (2021), Nauczycielska diagnoza pedagogiczna w przedszkolu i szkole, Difin, Warszawa.

G. Krasowicz-Kupis, K. Wiejak, K. Gruszczyńska (2015), Katalog metod diagnozy rozwoju poznawczego dziecka na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.

Byers R., Rose R. (2002), Jak zaplanować pracę z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Warszawa.

Głodkowska J. (red.) (2011), Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej, Warszawa.

Wyczesany J., Gajdzica Z. (2006), Uwarunkowania edukacji i rehabilitacji uczniów o specjalnych potrzebach w rozwoju, Kraków.

T. Knopik (2018), Diagnoza funkcjonalna. Planowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ORE, Warszawa.

K. Krakowiak (red.) (2017), Diagnoza specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży, ORE, Warszawa.

Efekty uczenia się:

KA7_WG4 Student zna i rozumie zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci lub uczniów w okresie przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym, wynikające z opóźnień, zaburzeń lub przyspieszenia rozwoju, oraz uwarunkowane wpływem czynników środowiskowych i sposoby dostosowywania do nich zadań rozwojowych i edukacyjnych.

KA7_WK1 Student projektuje i prowadzi działania diagnostyczne uwzględniające specyfikę funkcjonowania dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym oraz ich zróżnicowane potrzeby edukacyjne, w tym zakres i jakość wsparcia społecznego.

KA7_WK6 Student zna główne środowiska wychowawcze, ich specyfikę i procesy w nich zachodzące.

KA7_UW1 Student potrafi obserwować sytuacje i zdarzenia pedagogiczne, analizować je z wykorzystaniem wiedzy pedagogiczno-psychologicznej oraz proponować rozwiązania problemów.

KA7_UK1 Student potrafi skutecznie wykorzystywać w pracy z dzieckiem lub uczniem informacje uzyskane na jego temat od specjalistów, w tym psychologa, logopedy, pedagoga, lekarza, i rodziców lub opiekunów dziecka lub ucznia.

KA7_KK2 Student jest gotów do budowania relacji opartej na wzajemnym zaufaniu między wszystkimi podmiotami procesu wychowania i kształcenia, w tym rodzicami lub opiekunami dziecka lub ucznia, oraz włączania ich w działania sprzyjające efektywności edukacyjnej.

KA7_KR1 Student jest gotów do posługiwania się uniwersalnymi zasadami i normami etycznymi w działalności zawodowej, kierując się szacunkiem dla każdego człowieka.

Metody sprawdzania, czy zakładane efekty kształcenia zostały osiągnięte: projekty i ćwiczenia praktyczne, ocena aktywności w trakcie zajęć, ocena efektów pracy zespołowej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczeniem ćwiczeń będzie obecność i aktywność na zajęciach prowadzonych on-line (Zoom/Microsoft Teams) oraz ocena wykonanych projektów.

Zaliczeniem nieobecności będzie odpowiedź ustna lub referat na podany temat.

Ilość punktów wymagana do zaliczenia przedmiotu: 51% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia za wykonanie zadań przewidzianych w trakcie realizacji przedmiotu.

Punktacja:

91% -100% bdb

81% - 90% db+

71% - 80% db

61% - 70 % dst+

51% - 60% dst

50 % - ndst

Zakres tematów:

Charakterystyka psychopedagogiczna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, identyfikacja potrzeb.

Diagnoza funkcjonalna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w praktyce, w tym uczniów z niepełnosprawnościami – metody, techniki i narzędzia diagnostyczne.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi . Zasady organizacji pomocy oraz projektowanie wsparcia dzieci o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych. Strategie przezwyciężania trudności w uczeniu się.

Metody dydaktyczne:

metody praktyczne, metody problemowe, metody asymilacji wiedzy

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi wtorek (parzyste), 10:15 - 11:45, sala A105
co drugi wtorek (parzyste), 12:00 - 13:30, sala A105
Małgorzata Bilewicz 25/ szczegóły
2 co drugi wtorek (nieparzyste), 10:15 - 11:45, sala A105
co drugi wtorek (nieparzyste), 12:00 - 13:30, sala A105
Małgorzata Bilewicz 27/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.