Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rachunek prawdopodobieństwa I 360-MS1-3RP1
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. J. Jakubowski, R. Sztencel, Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa, Script, Warszawa 2004

2. J. Jakubowski, R. Sztencel, Rachunek prawdopodobieństwa dla (prawie) każdego, Script. Warszawa 2006

3. J.K. Misiewicz, Wykłady z rachunku prawdopodobieństwa z zadaniami, Script, Warszawa 2005

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w ramach realizacji przedmiotu:

Posiada ogólną wiedzę dotyczącą klasycznych zagadnień probabilistycznych, zmiennych losowych oraz ich podstawowych parametrów, praw wielkich liczb i twierdzeń granicznych.

Zna pojęcie i podstawowe własności prawdopodobieństwa - kolokwium/kolokwia;

Zna podstawowe schematy rachunku prawdopodobieństwa, w tym schemat Bernoulliego;

Potrafi podać przykłady dyskretnych i ciągłych rozkładów prawdopodobieństwa i omówić wybrane eksperymenty losowe oraz modele matematyczne, w jakich te rozkłady występują;

Potrafi wyznaczyć parametry rozkładu zmiennej losowej o rozkładzie dyskretnym i ciągłym;

Potrafi zbudować model probabilistyczny dla danego zdarzenia losowego oraz wskazać metodę obliczenia prawdopodobieństwa.

Umie stosować podstawowe schematy rachunku prawdopodobieństwa, w tym wzór na prawdopodobieństwo całkowite i wzór Bayesa ;

Zna ograniczenie własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia w zakresie rachunku prawdopodobieństwa;

Umie opisywać zjawiska losowe w otaczającym go świecie, wraz z właściwym użyciem języka i pojęć probabilistycznych.

Metody i kryteria oceniania:

1. Na zajęciach przewidziane są 2 kolokwia. Prowadzący może każdą z prac pisemnych oceniać we właściwej dla niej skali punktowej z tym, że liczba uzyskanych punktów zostaje przeliczona na liczbę punktów wskazaną w sylabusie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Liczy się średnia punktów z dwóch kolokwiów.

2. Prowadzący wyznacza jeden termin każdego kolokwium. Przy czym może zorganizować kolokwia poprawkowe, w przypadku, gdy duża ilość osób nie zaliczy kolokwium w pierwszym terminie, lub gdy pojawią się osoby, które z

przyczyn obiektywnych nie mogły pojawić się w pierwszym terminie lub może zorganizować (dla osób które nie otrzymały wymaganej minimalnej liczby punktów) zaliczenie z całości obowiązującego materiału.

3. Opuszczenie przez studenta 6 godzin ćwiczeń przewidzianych planem stanowi podstawę do ich niezaliczenia (§22 Regulaminu Studiów UwB).

4. Prowadzący wystawia ocenę końcową zgodnie z określoną na końcu skalą ocen, z zastrzeżeniem, że student zdobył z obu kolokwiów co najmniej 35% punktów.

Prowadzący może podnieść punktację końcową o 8% w przypadku, gdy student wykazywał się aktywnością na zajęciach.

51%-60% - ocena 3, 61%-70% - ocena 3,5; 71%-80% - ocena 4, 81%-90% - ocena 4,5; powyżej 91% - ocena 5.

Zakres tematów:

Treść zajęć:

Przestrzeń probabilistyczna. Prawdopodobieństwo warunkowe. Niezależność zdarzeń. Schemat Bernoulliego. Zmienne losowe i ich rozkłady. Parametry liczbowe zmiennych losowych. Niezależność zmiennych losowych. Prawa wielkich liczb. Twierdzenie Moivre'a-Laplace'a, jako szczególny przypadek centralnego twierdzenia granicznego.

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia rachunkowe, konsultacje, praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań z list.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 14:15 - 16:00, sala 3006
Justyna Makowska 3/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Instytutu Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)