Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Różnorodność świata zwierząt cz.2 320-BS1-1RSZ2
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Błaszak C. (red.) 2015. Zoologia. Szkarłupnie – płazy. PWN

2. Błaszak C. (red.) 2020. Zoologia. Ssaki. PWN

3. Grodziński Z. (red.) 1979. Zoologia Strunowce i przedstrunowce. PWN. Warszawa.

4. Jura C. 2004. Bezkręgowce. Podstawy morfologii funkcjonalnej, systematyki i filogenezy. PWN, Warszawa.

5. Szarski H. 2012. Historia zwierząt kręgowych. PWN. Warszawa.

6. Zamachowski W., Zyśk A. 1997. Strunowce – Chordata: podręcznik zoologii dla studentów. Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków.

Literatura uzupełniająca:

1. Clack J.A. 2006. Z wody na ląd. Świat Nauki 01/2006.

2. Martini F.H. 1998. Tajemnice śluzowatych stworów. Świat Nauki 12/1998.

3. Moraczewski J. (red.). 1984. Ćwiczenia z zoologii bezkręgowców. PWN. Warszawa.

4. Padian K, Chiappe L.M. 1998. Skąd się wzięły ptaki. Świat Nauki 04/1998.

5. Prum R.O., Brush A.H. 2003. Co było pierwsze: pióro czy ptak? Świat Nauki. 05/2003.

6. Simmons N. 2009. Jak uskrzydlały się ssaki. Świat Nauki 01/2009.

7. Szarski H. (red.) 1982. Anatomia porównawcza kręgowców. PWN. Warszawa.

8. Wong K. Ssaki – zdobywcy oceanów. 2002. Świat Nauki 07/2002.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się:

1. Student opisuje jedność i różnorodność strunowców, z uwzględnieniem cech charakterystycznych dla poszczególnych gromad strunowców i zgodnie z ich podziałem systematycznym (KA6_WG1)

2. Student charakteryzuje budowę strunowców, z uwzględnieniem budowy tkanek, narządów i układów (KA6_WG2)

3. Student zna i rozumie prawidłowości ewolucji kręgowców (KA6_WG4)

4. Student identyfikuje gatunki kręgowców charakterystyczne dla ekosystemów i biomów, w tym gatunki zagrożone i chronione (KA6_UW4)

5. Student zna i rozumie podstawowe metody stosowane w laboratoriach biologicznych (KA6_WG7)

6. Student potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz zespołową, a także pracować samodzielnie i w grupie (KA6_UO9)

7. Student potrafi pracując zarówno indywidualnie jak i zespołowo stosować zasady ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (KA6_UO10)

8. Student jest gotów do krytycznej analizy informacji z różnych źródeł oceniając ich wiarygodność (KA6_KK1)

9. Student jest gotów do poszanowania pracy własnej i innych członków zespołu (KA6_KR3)

Sposoby weryfikacji:

1. Bieżąca kontrola stanu wiedzy studentów przed zajęciami (wejściówki).

2. Bieżąca ocena pracy zespołowej podczas wykonywania zadań w trakcie zajęć (sprawozdania).

3. Trzy przekrojowe sprawdziany pisemne w formie testu zamkniętego i pytań otwartych.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach (dopuszcza się możliwość opuszczenia jednego zajęcia z koniecznością odpracowania).

2. Pozytywna ocena pracy studenta podczas zajęć (wejściówki, sprawozdania i prezentacje multimedialne).

3. Pozytywna ocena zaliczenia laboratoriów (pozytywna ocena trzech sprawdzianów testowych).

Zakres tematów:

1. Organizacja ćwiczeń, wymagania, zasady bezpieczeństwa.

2. Typ - Przedstrunowce: Charakterystyka ogólna. Pokrycie ciała. Anatomia. Procesy życiowe. Rozmnażanie i rozwój. Typ - Strunowce: Zasadnicze cechy strunowców. Podtyp - Osłonice: Budowa zewnętrzna. Pokrycie ciała. Anatomia. Procesy życiowe. Przegląd gromad osłonic.

3. Podtyp - Kręgowce: Charakterystyka ogólna, budowa skóry. Anatomia. Procesy życiowe. Nadgromada – Bezżuchwowce; Gromady - Minogi i Śluzice: Procesy życiowe. Anatomia.

4. Nadgromada – Żuchwowce; Klasa - Ryby: Charakterystyka ogólna. Morfologia. Anatomia (okoń, płoć, karaś): 1) topografia ciała, 2) łuski ryb, 3) narządy wewnętrzne, 4) przewód pokarmowy i jego gruczoły, 5) serce i aparat skrzelowy, 6) pęcherz pływny, 7) oko. Budowa anatomiczna ryb chrzęstnoszkieletowych na przykładzie rekinka psiego (film z sekcji). Anatomia 3D ryby kostnoszkieletowej na przykładzie okonia.

5. Nadgromada – Żuchwowce; Klasa - Ryby: Modyfikacje budowy morfologicznej i przystosowania ryb do życia w wodzie. Wędrówki ryb. Rozród ryb. Przegląd oraz charakterystyka podgromad ryb. Gospodarka osmotyczna ryb.

6. Gromada - Płazy: Charakterystyka ogólna. Wyjście kręgowców na ląd w świetle najnowszych badań. Przegląd gromad płazów. Budowa zewnętrzna. Przystosowania płazów do wodno-lądowego trybu życia.

7. Gromada - Płazy: Procesy życiowe. Anatomia. Rozród i metamorfoza. Anatomia żaby trawnej (film z sekcji oraz anatomia 3D).

8. Gromada - Gady: Charakterystyka ogólna. Budowa zewnętrzna. Procesy życiowe. Rozród gadów. Topografia ciała jaszczurki.

9. Gromada - Gady: Przegląd gromady gadów. Radiacja adaptacyjna gadów mezozoicznych i teorie wyginięcia dinozaurów. Adaptacje węży. Rozpoznawanie wybranych gatunków gadów Polski. Budowa i funkcjonowanie serca krokodyla.

10. Gromada - Ptaki: Charakterystyka ogólna. Budowa zewnętrzna. Topografia ciała. Procesy życiowe. Anatomia ptaka na przykładzie gołębia (film z sekcji oraz anatomia 3D)

11. Gromada - Ptaki: Ewolucja lotu u ptaków. Przystosowania ptaków do lotu, pływania i nurkowania. Gniazdowniki oraz zagniazdowniki. Przegląd gromady ptaków. Rozpoznawanie ptaków Polski.

12. Gromada - Ssaki: Charakterystyka ogólna. Budowa zewnętrzna. Topografia ciała. Anatomia ssaka na przykładzie szczura (film z sekcji oraz anatomia 3D). Procesy życiowe.

13. Gromada - Ssaki: Radiacja adaptacyjna ssaków. Przegląd ssaków świata z uwzględnieniem przystosowań do różnych warunków życia. Charakterystyka rzędów ssaków żyjących w Polsce. Rozpoznawanie ssaków Polski.

Metody dydaktyczne:

1. Analiza preparatów makro i mikroskopowych.

2. Analiza schematów i szkieletów.

3. Wykonywanie sprawozdań według instrukcji.

4. Sekcja wybranych gatunków ryb.

5. Analiza budowy anatomicznej i morfologicznej przedstawicieli różnych gromad kręgowców na podstawie filmów dydaktycznych oraz anatomii 3D.

6. Prezentacje multimedialne studentów.

7. Konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Magdalena Świsłocka, Maciej Matosiuk, Magdalena Czajkowska 10/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Maciej Matosiuk, Magdalena Czajkowska 9/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)