Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie 430-KS1-3SEML3
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: 7
Literatura:

Literatura podstawowa

1. Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2003

2. Barney D., Społeczeństwo sieci, Warszawa 2008

3. Bielak T. Filiciak M., Ptaszek G. (red.) Zmierzch telewizji. Przemiany medium. Antologia, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011

4. Castells M., Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Poznań 2003

5. Celiński P. (red.) Kulturowe kody technologii cyfrowych, Lublin 2011

6. Celiński P., Interfejsy. Cyfrowe technologie w komunikowaniu, Fundacja Na Rzecz Nauki Polskiej, Wrocław 2010

7. Denzin Norman K., Lincoln Yvonna S., Metody badań jakościowych, Tom I i II, Warszawa 2010

8. Flick U., Projektowanie badania jakościowego, Warszawa 2012

9. Herzfeld M., Antropologia. Praktykowanie teorii w kulturze i społeczeństwie, Kraków 2004

10. Lessig L., Wolna kultura. W jaki sposób wielkie media wykorzystują technologię i prawo, aby blokować kulturę i kontrolować kreatywność, Warszawa 2005

11. Lisowska-Magdziarz M., Analiza tekstu w dyskursie medialnym, Kraków 2006

12. Lister M., Dovey J., Giddings S., Grant I., Kelly K., Nowe media. Wprowadzenie, Kraków 2009

13. Manovich L., Język nowych mediów, Warszawa 2006

14. Nacher A., Rubieże kultury popularnej. Popkultura w świecie przepływów, Galeria Arsenał, Poznań 2011

15. Rogowski Ł. (red.), Techno-widzenie. Media i technologie wizualne w społeczeństwie ponowoczesnym, UAM, Poznań 2014

16. Rose G., Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością, tłum. Ewa Klekot, Warszawa 2010

17. Szpunar M. (red.) Paradoksy internetu. Konteksty społeczno-kulturowe, Toruń 2011

18. Szpunar M., Kultura algorytmów, Kraków 2019

19. van Dijk J., Społeczne aspekty nowych mediów. Analiza społeczeństwa sieci, przeł. Jacek Konieczny, Warszawa 2010

20. Willis P., Wyobraźnia etnograficzna, tłum. E. Klekot, Kraków 2005

21. Wysocka-Pleczyk, M. Gulla, B. (red.) Człowiek zalogowany. 4, Człowiek społeczny w przestrzeni internetu, Wyd. UJ, Kraków 2015

22. Zacher L. (red.), Wirtualizacja. Problemy, wyzwania, skutki, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2013.

23. Zawojski P., Cyberkultura. Syntopia sztuki, nauki i technologii, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca

1. Brooke Erin Duffy B.E., Hund E., “Having it All” on Social Media: Entrepreneurial Femininity and Self-Branding Among Fashion Bloggers, „Social Media & Society”, July-December 2015, pp. 1–11, Sage Publications.

2. Bruszewska-Przytuła D., Naruszewicz-Duchlińska A. (red.), Seriale w kontekście kulturowym. Gatunki – motywy – mutacje. UWM, Olsztyn 2016

3. Goffman E. Gender Advertisements, Harper & Row, New York, 1976

4. Gwóźdź A. (red.) Ekrany piśmienności. O przyjemnościach tekstu w epoce nowych mediów, Warszawa 2009.

5. Gwóźdź A., Kempna-Pieniążek M. (red.), Granice kultury, Katowice 2011

6. Jeziński M. (red.), Nowe media a media tradycyjne, Toruń 2009

7. Keen A., Kult amatora, Warszawa 2007

8. Keightley E., Pickering M., Technologies of memory: Practices of remembering in analogue and digital photography, „New Media & Society” 2014, Vol. 16(4) 576–593

9. Klichowski M., Narodziny cyborgizacji. Nowa eugenika, transhumanizm i zmierzch edukacji, UAM, Poznań 2014

10. Kluszczyński R. W., Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów, Kraków 2002.

11. Kluszczyński R. W., Sztuka interaktywna. Od dzieła-instrumentu do interaktywnego spektaklu, Warszawa 2009

12. Krawczyk-Łaskarzewska A., Naruszewicz-Duchlińska A., Przytuła P. (red.), Seriale w kontekście kulturowym. Gatunki, konwergencja, recepcja. UWM, Olsztyn 2014

13. Lessig L., Remiks. Aby sztuka i biznes rozkwitały w hybrydowej gospodarce, Warszawa 2009.

14. McNair B., Seks, demokratyzacja pożądania i media czyli Kultura obnażania, Warszawskie Wydaw. Literackie "Muza", 2004

15. Negroponte N., Cyfrowe życie. Jak się odnaleźć w świecie komputerów, Warszawa 1997.

16. Panek B., Wójtowicz A., (red.) Między trendem a tradycją. Kulturowe oblicza seriali, UMCS, Lublin 2015

17. Ponikowska A., Kwiatkowska K., Kowalczyk M., Szurkowska K., Trybuś U. (red.), Seksualność w zwierciadle humanistyki, Stowarzyszenie „Nowa Humanistyka”, Poznań 2012

18. Rheingold H., Narzędzia ułatwiające myślenie. Historia i przyszłość metod poszerzania możliwości umysłu, Warszawa 2003.

19. Turkle S.: Tożsamość w epoce Internetu, [w:] Rosińska Z.: Blaustein. Koncepcja odbioru mediów, Prószyński i S-ka, Warszawa 2001

20. van Dijck J., Digital Photography: Communication, Identity, Memory. Visual Communication, Vol. 7, (2008), p. 57-76.

21. Vivienne S., Burgess J. (2013) ‘The Remediation of the Personal Photograph and the Politics of Self-Representation in Digital Storytelling.’ Journal of Material Culture 18 (3): 279-298.

22. Wallace E., Buil I., de Chernatony L., Hogan M.J., Who “Likes” You...and Why? A typology of Facebook Fans, „Journal of Advertising Research” 2014, nr 54, s. 92–109.

23. Weber S., Mitchell C.. “Imagining, Keyboarding, and Posting Identities: Young People and NewMedia Technologies." Youth, Identity, and Digital Media. Edited by David Buckingham. The John D. and Catherine T. MacArthur Foundation Series on Digital Media and Learning. Cambridge, MA: The MIT Press, 2008. 25–48.

24. Zawojski P. Elektroniczne obrazoświaty, Wyd. Szumacher. Kielce 2000

25. Siemens G. (2004), Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age [online], dostępny w internecie http://er.dut.ac.za/bitstream/handle/123456789/69/Siemens_2005_Connectivism_A_learning_theory_for_the_digital_age.pdf, (20.09.2016)

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student:

1. ma podstawową wiedzę o powiązaniach kulturoznawstwa jako nauki z innymi dyscyplinami nauk z obszaru nauk humanistycznych i społecznych

2. ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauki o kulturze w relacji do nauk humanistycznych oraz społecznych, o ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej

3. zna zależności między głównymi subdyscyplinami nauk o kulturze

4. zna zasady napisania i zredagowania tekstu kulturoznawczego i umie go wytworzyć pod kierunkiem opiekuna naukowego

K_W03, K_W04, K_W08, K_W16

Umiejętności

Student:

1. potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych sposobów i źródeł (pisanych, ikonicznych, elektronicznych etc.)

2. samodzielnie zdobywa wiedzę i umiejętności badawcze na poziomie podstawowym

3. poprawnie stosuje poznaną terminologię kulturoznawczą

4. posiada podstawowe umiejętności związane z formułowaniem i analizą problemów badawczych, doborem metod i narzędzi, opracowaniem i prezentacją wyników pracy

5. potrafi rozpoznać różne wytwory kultury oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem wybranych metod w celu określenia ich znaczeń

6. potrafi rozpoznać różne wytwory kultury oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem wybranych metod w celu określenia ich oddziaływania społecznego i miejsca w procesach kulturowych

7. posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o wytworach kultury na podstawie wiedzy naukowej i własnego doświadczenia

8. posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, pisemnych i prezentacji multimedialnych, w języku polskim i języku obcym, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i różnych źródeł

9. posiada umiejętność utworzenia prostej diagnozy zjawisk kulturowych

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U11, K_U15, K_U17

Kompetencje społeczne

Student:

1. zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ustawicznego dokształcania się i rozwoju zawodowego

2. na podstawie twórczej analizy nowych sytuacji i problemów samodzielnie formułuje propozycje ich rozwiązania

3. jest otwarty na nowe idee i poglądy

4. rozumie problematykę etyczną związaną z odpowiedzialnością za przekazywaną różnymi kanałami i w różnych formach wiedzę

K_K01, K_K02, K_K03, K_K05

Sposób weryfikacji: ocena aktywności na seminarium, praca licencjacka, egzamin dyplomowy

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę (w I semestrze: prezentacja tematu pracy, problemu badawczego, materiału źródłowego, bibliografii specjalistycznej oraz opracowanie planu tekstu; w II semestrze: złożenie pracy);

dwie dopuszczalne nieobecności nieusprawiedliwione, zaliczenie nieobecności nadliczbowych (pod warunkiem, że nie przekraczają ośmiu zajęć)

Zakres tematów:

Treści merytoryczne:

• Kultura cyfrowa i nowe media w teoriach kulturoznawczych

• Nowe media cyfrowe a twórczość artystyczna. Cyfrowy twórca – cyfrowy odbiorca

• Nowe formy aktywności kulturowych z wykorzystaniem nowych mediów

• Nowe media a popkultura

• Nowe media a reklama

• Rozwój nowych mediów a teorie wiedzy - kognitywizm, konstruktywizm, konektywizm.

• Rzeczywistość wirtualna (VR) i rzeczywistość rozszerzona (AR) jako nowe środowiska doświadczenia

• Perspektywy kultury w erze mediów cyfrowych - posthumanizm, transhumanizm,

• Cyborg, android? – pytanie o człowieka przyszłości

• Wolność i kontrola, sfera prywatna i publiczna w dobie mediów cyfrowych

• Media mobilne i social media jako przestrzeń kultury i sztuki

• Twórczość muzyczna i kultura dźwięku w epoce cyfrowej

Treści metodologiczne:

• Tworzenie problemu badawczego

• Wybór pytań badawczych i materiału źródłowego

• Określenie metody badawczej na podstawie literatury teoretycznej

• Struktura pracy licencjackiej

• Prawne aspekty pracy licencjackiej

Metody dydaktyczne:

Seminarium, konsultacje, konsultacje online

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 12:00 - 13:30, sala e-learning
Wojciech Siwak 7/7 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Instytutu Studiów Kuturowych
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.