Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 430-KS1-3SEML3 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Instytut Studiów Kulturowych
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kulturoznawstwo - przedm. obowiązkowe
Kulturoznawstwo 3 rok sem. letni 1 stopień
Kulturoznawstwo 3 rok sem. zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 22.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć seminaryjnych jest wypracowanie zagadnień badawczych z zakresu zjawisk kulturowych, które złożą się na tematy prac licencjackich, a także przygotowanie zasobu źródłowego oraz stworzenie warsztatu metodologicznego umożliwiającego przeprowadzenie analizy wybranych problemów i przygotowanie prac licencjackich.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

W trakcie seminarium student pod kierunkiem promotora pracuje nad przygotowaniem pracy licencjackiej stanowiącej opracowanie zagadnienia z zakresu zjawisk kulturowych odpowiadającego profilowi i tematyce wybranego seminarium. Celem zajęć seminaryjnych jest przygotowanie bibliografii oraz stworzenie warsztatu metodologicznego umożliwiającego przeprowadzenie analizy wybranych problemów i przygotowanie prac licencjackich. W trakcie zajęć student formułuje problem badawczy, pytania badawcze, określa metodę badawczą oraz opracowuje strukturę pracy licencjackiej. Efektem końcowym seminarium jest napisanie pracy licencjackiej pozytywnie ocenionej przez promotora i dopuszczenie jej do obrony.

Pełny opis:

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek - Instytut Studiów Kulturowych UwB

Nazwa kierunku studiów - Kulturoznawstwo

Poziom kształcenia - Studia pierwszego stopnia

Profil studiów - Ogólnoakademicki

Forma studiów - Stacjonarne

Kod przedmiotu - 430-KS1-3SEML3

Język przedmiotu - Język polski

Rodzaj przedmiotu/Status przedmiotu – obowiązkowy, MODUŁ 6 Przedmioty dyplomowe

Dziedzina i dyscyplina nauki - Dziedzina nauk humanistycznych, Kulturoznawstwo

Rok studiów/semestr - Rok 3 / semestr 5-6

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

- Antropologiczne podstawy kulturoznawstwa

- Teoria kultury

- Metodologia badań kulturoznawczych

- Teoria kultury współczesnej

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 60 godzin seminarium

Punkty ECTS - 22

Bilans nakładu pracy studenta

udział w ćwiczeniach – 60 godzin

przygotowanie do zajęć – 35 godzin

udział w konsultacjach – 30 godzin

przygotowanie prezentacji – 5 godzin

przygotowanie materiału źródłowego, bibliografii specjalistycznej, opracowanie planu tekstu – 165 godzin

pisanie pracy – 260 godzin

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 255 / 10,2 ECTS

- o charakterze praktycznym - 300 / 12 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Aumont J., Marie M., Analiza filmu, tłum. M. Zawadzka, Warszawa 2013

2. Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2003

3. Bordwell D., Thompson, K. Film Art. Sztuka filmowa. Wprowadzenie, tłum. B. Rosińska, Warszawa 2010

4. Brach-Czaina J., Szczeliny istnienia, Warszawa 1992

5. Castells M., Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Poznań 2003

6. Celiński P. (red.) Kulturowe kody technologii cyfrowych, Lublin 2011

7. de Certeau M., Giard L., Mayol P., Wynaleźć codzienność. Tom 2. Mieszkać, gotować, tłum. Katarzyna Thiel-Jańczuk, Kraków 2011.

8. de Certeau M., Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, tłum. Katarzyna Thiel-Jańczuk, Kraków 2008

9. Denzin Norman K., Lincoln Yvonna S., Metody badań jakościowych, Tom I i II, Warszawa 2010

10. Flick U., Projektowanie badania jakościowego, Warszawa 2012

11. Helman A., Pitrus A., Podstawy wiedzy o filmie, Gdańsk 2008

12. Herzfeld M., Antropologia. Praktykowanie teorii w kulturze i społeczeństwie, Kraków 2004

13. Lisowska-Magdziarz M., Analiza tekstu w dyskursie medialnym, Wyd. UJ, Kraków 2006

14. Lubelski T., Sowińska I., Syska R. (red.), Historia kina. T I - IV: Kino nieme, Kino klasyczne, Kino epoki nowofalowej, Kino końca wieku. Kraków 2014-2019

15. Manovich L., Język nowych mediów, Warszawa 2006

16. Ostaszewski J., Historia narracji filmowej, Kraków 2018

17. Płażewski J., Historia filmu 1895-2005, Warszawa 2010

18. Rose G., Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością, tłum. Ewa Klekot, Warszawa 2010

19. Sulima R, Antropologia codzienności, Kraków 2000

20. Syska R., Filmowy neomodernizm, Kraków 2014

21. Szpunar M., Kultura algorytmów, Kraków 2019

22. van Dijk J., Społeczne aspekty nowych mediów. Analiza społeczeństwa sieci, przeł. Jacek Konieczny, Warszawa 2010

23. Werner A., To jest kino, Warszawa 1999

24. Willis P., Wyobraźnia etnograficzna, tłum. E. Klekot, Kraków 2005

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student:

1. ma podstawową wiedzę o powiązaniach kulturoznawstwa jako nauki z innymi dyscyplinami nauk z obszaru nauk humanistycznych i społecznych

2. ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauki o kulturze w relacji do nauk humanistycznych oraz społecznych, o ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej

3. zna zależności między głównymi subdyscyplinami nauk o kulturze

4. zna zasady napisania i zredagowania tekstu kulturoznawczego i umie go wytworzyć pod kierunkiem opiekuna naukowego

K_W03, K_W04, K_W08, K_W16

Umiejętności

Student:

1. potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych sposobów i źródeł (pisanych, ikonicznych, elektronicznych etc.)

2. samodzielnie zdobywa wiedzę i umiejętności badawcze na poziomie podstawowym

3. poprawnie stosuje poznaną terminologię kulturoznawczą

4. posiada podstawowe umiejętności związane z formułowaniem i analizą problemów badawczych, doborem metod i narzędzi, opracowaniem i prezentacją wyników pracy

5. potrafi rozpoznać różne wytwory kultury oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem wybranych metod w celu określenia ich znaczeń

6. potrafi rozpoznać różne wytwory kultury oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem wybranych metod w celu określenia ich oddziaływania społecznego i miejsca w procesach kulturowych

7. posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o wytworach kultury na podstawie wiedzy naukowej i własnego doświadczenia

8. posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, pisemnych i prezentacji multimedialnych, w języku polskim i języku obcym, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i różnych źródeł

9. posiada umiejętność utworzenia prostej diagnozy zjawisk kulturowych

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U11, K_U15, K_U17

Kompetencje społeczne

Student:

1. zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ustawicznego dokształcania się i rozwoju zawodowego

2. na podstawie twórczej analizy nowych sytuacji i problemów samodzielnie formułuje propozycje ich rozwiązania

3. jest otwarty na nowe idee i poglądy

4. rozumie problematykę etyczną związaną z odpowiedzialnością za przekazywaną różnymi kanałami i w różnych formach wiedzę

K_K01, K_K02, K_K03, K_K05

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: seminarium, konsultacje

Zaliczenie na ocenę – ocena aktywności na seminarium, praca licencjacka, egzamin dyplomowy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin, 7 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Siwak
Prowadzący grup: Wojciech Siwak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin, 7 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Wierel
Prowadzący grup: Karolina Wierel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.