Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kulturoznawstwo 3 rok sem. zimowy 1 stopień (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Studiów Kulturowych)

Jednostka: Wydział Studiów Kulturowych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Kulturoznawstwo 3 rok sem. zimowy 1 stopień
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023
430-KS1-3KON26 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia obejmują zapoznanie się z pojęciami i teoriami dotyczącymi kategoryzacji dźwięków nas otaczających – fonosfery, sonosfery, audiosfery. Omówione zostają koncepcje ekologii akustycznej i badania pejzażu dźwiękowego, a także twórczość artystyczna w obszarze sound art. W części praktycznej konwersatorium studenci przygotowują analizy otaczających przestrzeni dźwiękowych (audiosfera natury, audiosfera prywatna/domowa, audiosfera publiczna) oraz projekty „field recording” polegające na rejestracji audialnej „spacerów dźwiękowych” i „map dźwiękowych” w wybranych przez siebie audiosferach.

Strona przedmiotu
520-KS1-3KON26 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS1-3KON27 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. profil studiów: ogólnoakademicki

2. forma studiów: stacjonarne

3. rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy/fakultatywny

4. dziedzina nauki: nauki humanistyczne; ; dyscyplina: nauki o kulturze i religii

5. III rok studiów stacjonarnych I stopnia, semestr 1

6. wymagania wstępne: brak

7. liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin konwersatorium

8. metody dydaktyczne: elementy wykładu informacyjnego, dyskusja z wykorzystaniem różnych źródeł wiedzy, prezentacje tematyczne

studentów

9. Punkty ECTS: 3

10. Bilans nakładu pracy studenta

Rodzaje aktywności:

- udział w zajęciach konwersatoryjnych - 15 x 2=30 h

- przygotowanie do zajęć - 40 h

- przygotowanie prezentacji tematycznej 10 h

- konsultacje - 5 h

Razem 85 h = 3 punktów ECTS

11. Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związane z zajęciami:

- wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela: 35 h (1,3 ECTS)

- praca samodzielna: 50 h (1,7 ECTS)

Strona przedmiotu
520-KS1-3KON27 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS1-3DPK brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają charakter praktyczny. W ich trakcie studenci zapoznają się z podstawowymi metodami i technikami badawczymi niezbędnymi w diagnozowaniu warunków animacji społeczno-kulturowej. Celem zajęć jest wyposażenie studentek i studentów w umiejętności i narzędzia umożliwiające przygotowanie i przeprowadzenie wielowymiarowych badań diagnostycznych.

Strona przedmiotu
520-KS1-3DPK brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają charakter praktyczny. W ich trakcie studenci zapoznają się z podstawowymi metodami i technikami badawczymi niezbędnymi w diagnozowaniu warunków animacji społeczno-kulturowej. Celem zajęć jest wyposażenie studentek i studentów w umiejętności i narzędzia umożliwiające przygotowanie i przeprowadzenie wielowymiarowych badań diagnostycznych.

Strona przedmiotu
430-KS1-3FKL brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas ćwiczeń nacisk zostanie położony na praktyczne aspekty animacji kultury. Pierwsze zajęcia maja charakter bardziej teoretyczny i student zostaje zapoznany z podstawowymi terminami związanymi z animacją kultury.

Druga część zajęć ma charakter bardziej praktyczny. Omawiane są poszczególne projekty animacyjne w kontekście sztuki, edukacji czy nowych mediów. Następnie studenci sami tworzą scenariusz projektu kulturalnego, realizują go, by na ostatnich zajęciach poddać go ocenie i krytycznym uwagom.

Strona przedmiotu
520-KS1-3FKL brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas ćwiczeń nacisk zostanie położony na praktyczne aspekty animacji kultury. Pierwsze zajęcia maja charakter bardziej teoretyczny i student zostaje zapoznany z podstawowymi terminami związanymi z animacją kultury.

Druga część zajęć ma charakter bardziej praktyczny. Omawiane są poszczególne projekty animacyjne w kontekście sztuki, edukacji czy nowych mediów. Następnie studenci sami tworzą scenariusz projektu kulturalnego, realizują go, by na ostatnich zajęciach poddać go ocenie i krytycznym uwagom.

Strona przedmiotu
430-KS1-3KON36 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wyposażenie studentów w pojęciowe narzędzia pozwalające badać i opisywać gry wideo jako ważny element współczesnej kultury audiowizualnej. Tematyka kursu obejmuje teoretyczne podejścia do gier, historię elektronicznej, interaktywnej rozrywki i specyficzność tego medium w relacjach z z innymi formami audiowizualnej ekspresji.

Strona przedmiotu
520-KS1-3KON36 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wyposażenie studentów w pojęciowe narzędzia pozwalające badać i opisywać gry wideo jako ważny element współczesnej kultury audiowizualnej. Tematyka kursu obejmuje teoretyczne podejścia do gier, historię elektronicznej, interaktywnej rozrywki i specyficzność tego medium w relacjach z z innymi formami audiowizualnej ekspresji.

Strona przedmiotu
430-KS1-3KON30 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest analiza rozwoju obrazu filmowego zarówno jako formy rozrywki, jak i rodzaju sztuki. Punktem wyjścia dla kolejnych tematów zajęć będą subiektywnie wybrane zjawiska z historii kina – najważniejsze nurty i szkoły, wpływowi twórcy, podejmowane tematy, inicjowanie dyskusji. W ramach konwersatorium, studenci będą poszukiwać kontekstów społecznych, politycznych, ekonomicznych i kulturowych w filmach europejskich i światowych.

Strona przedmiotu
520-KS1-3KON30 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS1-3KON33 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
520-KS1-3KON33 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS1-3KON37 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach konwersatorium student zostanie skonfrontowany z literaturą źródłową zawierająca analizę fenomenu moralności oraz z produkcjami audiowizualnymi, w szczególności z filmem wojennym, traktowanym jako środek przekazywania postaw moralnym. Udział w zajęciach pozwala na szersze zrozumienie roli moralności w twórczości polskich i zagranicznych reżyserów, jak i stwarza okazję do samodzielnego rozpatrywania różnorodnych postaw moralnych występujących w sytuacji konfliktów zbrojnych.

Strona przedmiotu
520-KS1-3KON37 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS1-3MAI brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student poznaje elementy budowy dzieła sztuki istotne dla jego analizy i interpretacji, a także umie określić wymowę ideową i przesłanie utworu (treść, świat przedstawiony, bohaterowie i ich postawy), poznaje także

podstawowe metody analityczno-interpretacyjne dzieła (jak: strukturalizm, semiotyka, psychoanaliza, teorie krytyczne, fenomenologia, hermeneutyka), zna konteksty historyczne i społeczno-kulturowe powstania dzieła.

Zajęcia mają charakter praktyczny i polegają na wspólnej analizie i interpretacji wybranych dzieł (literackich, filmowych, teatralnych bądź plastycznych).

Strona przedmiotu
520-KS1-3MAI brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS1-3MAP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami autoprezentacji oraz praktycznym wykorzystaniem tych metod w różnych sytuacjach komunikacyjnych.

Strona przedmiotu
520-KS1-3MAP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem konwersatorium jest przede wszystkim analiza językowych i pozajęzykowych mechanizmów (auto)promocji we współczesnej kulturze w kontekście zjawiska autoprezentacji.

Strona przedmiotu
430-KS1-3KON19 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zadaniem konwersatorium jest zapoznanie studentów z działalnością organizacji pozarządowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich roli w propagowaniu i tworzeniu kultury.

Strona przedmiotu
520-KS1-3KON19 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS1-3MWK brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest:

- przekazanie podstawowych wiadomości z zasad, teorii i historii muzyki na tle przemian historycznych i kulturowych

- rozwijanie sfery estetycznej i emocjonalnej

- rozwijanie umiejętności oceny wartości dzieł muzycznych i spostrzegania zjawisk dźwiękowych muzyki

Strona przedmiotu
520-KS1-3MWK brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest:

- przekazanie podstawowych wiadomości z zasad, teorii i historii muzyki na tle przemian historycznych i kulturowych

- rozwijanie sfery estetycznej i emocjonalnej

- rozwijanie umiejętności oceny wartości dzieł muzycznych i spostrzegania zjawisk dźwiękowych muzyki

Strona przedmiotu
430-KS1-3PRS brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze zróżnicowaniem funkcjonalnym polszczyzny, formami wypowiedzi użytkowych oraz kształcenie umiejętności tworzenia tekstów różnorodnych pod względem stylistycznym. Rozwijanie praktycznej umiejętności analizowania określonych form wypowiedz pisemnej oraz planowania i konstruowania tekstu, przetwarzania go ze względu na cel wypowiedzi i rodzaj przekazu, ugruntowanie kompetencji w świadomym stosowaniu środków stylistycznych i perswazyjnych.

Strona przedmiotu
520-KS1-3PRS brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze zróżnicowaniem funkcjonalnym polszczyzny, formami wypowiedzi użytkowych oraz kształcenie

umiejętności tworzenia tekstów różnorodnych pod względem stylistycznym. Rozwijanie praktycznej umiejętności analizowania określonych

form wypowiedz pisemnej oraz planowania i konstruowania tekstu, przetwarzania go ze względu na cel wypowiedzi i rodzaj przekazu,

ugruntowanie kompetencji w świadomym stosowaniu środków stylistycznych i perswazyjnych.

Strona przedmiotu
430-KS1-3PZ brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Praktyka - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem praktyki jest przygotowanie do wykonywania zawodu i wykorzystywania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej.

Strona przedmiotu
430-KS1-3PPA brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy z zakresu prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego i prasowego.

Strona przedmiotu
520-KS1-3PPA brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy z zakresu prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego i prasowego.

Strona przedmiotu
430-KS1-3POK brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot przekazuje podstawowy zasób wiedzy dotyczący problemów z zakresu organizacji kultury w UE. Podczas wykładów i ćwiczeń studenci zapoznają się z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami dotyczącymi finansowania kultury w UE, polityki kulturalnej UE, ekonomiki kultury oraz przemysłów kreatywnych. W trakcie zajęć omówiona zostanie także sytuacja Europy wielokulturowej.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)