Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zachowania komunikacyjne w nowych mediach 430-KS2-2ZNM
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura

1. Bałdys P., Memy, mashupy, viral videos – opisywanie rzeczywistości społecznej w czasach kultury digitalnej, „Media I Społeczeństwo”, nr 5/2015, s. 103-117

2. Bałdys P., Życie na widoku – nowe media a kultura transparencji, „Media I Społeczeństwo”, nr 4/2014, s. 42-55

3. Du Vall M., Infoaktywizm. Strategie komunikacyjne społeczników ery cyfrowej, [w:] Haktywizm. (Cyberterroryzm, haking, protest obywatelski, cyberaktywizm, e-mobilizacja), red. M. Marczewska-Rytko, s. 1-13

4. Jarecka U., Kompetencje medialne kształtowane przez nowe media, cnota ignorancji, [w:] Kurczewska J., Karkowska M. (red.) Przemiany kulturowe we współczesnej Polsce. Ramy, właściwości, epizody, Warszawa 2016, s. 477-493

5. Kamińska M., „Madki” kontra trolle. Użytkownicy mediów społecznościowych przeciwko oversharentingowi, „Media I Społeczeństwo”, nr 11/2019, s. 251-269

6. Kaproń-Charzyńska I., Kamper-Warejko J., Od fanów dla fanów. Komentarze serialowe jako nowe zjawisko komunikacyjne, „Przestrzenie Teorii” 29, Poznań 2018, s. 277–313

7. Kapuścińska A., Kod kulturowy a nowe media na przykładzie znacznika „#”, „Socjolingwistyka” XXXII, 2018, s. 151-162

8. Karaś A., Patostreaming i jego społeczny odbiór, [w:] Kampka A. (red.), doświadczanie społeczeństwa. Muzyka, obraz, media, Warszawa 2019, s. 222-235

9. Keen A., Kult amatora. Jak internet niszczy kulturę, rozdz. 2 Szlachetny amator, Warszawa 2007, s. 53-75

10. Ogonowska A., Cyberpsychologia. Nowe perspektywy badania mediów i ich użytkowników, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis FOLIA 262 Studia de Cultura 10(4) 2018, s. 5-18

11. Ornatowska P., Podróż się odbyła, program wykonano i bawiono się dobrze. O społecznym rytuale wykonywania zdjęć, [w:] Kampka A. (red.), Doświadczanie społeczeństwa. Muzyka, obraz, media, Warszawa 2019s. 213-221

12. Orzel B., Szybko, szybciej... O" prędkości" konsumpcji w świetle prawa Moore'a, „Anthropos”, Nr 7/2018, s. 102-110

13. Orzeł B., Ciało – przestrzeń – interakcja. O doświadczeniu użytkownika w grach kinetycznych, „Transformacje”, Nr 1-2/2013, s. 201-213

14. Orzeł B., Obsesja dotyku. W stronę taktylnych wymiarów komunikacji, „Transformacje”, Nr 1-4/2014, s. 268-284

15. Orzeł B., Strategie autopromocji w polskich blogach modowych na przestrzeni lat 2007—2015. W: A. Kalisz, E. Tyc (red.), Dyskurs autopromocyjny dawniej i dziś, T. 2 Katowice 2016, s. 53-62

16. Osika G., Praktyki tożsamościowe w epoce cyfrowych technologii, „Transformacje” 1–2 (88–89) 2016, s. 281-293

17. Pawełczyk P., Jakubowski J., Postprawda i nowe media. Czy potrzebujemy postprawdy? „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, Numer 1 (2017) s. 197-212

18. Piontek D., Ossowski Sz. (red.), Komunikowanie społeczne w dobie nowych technologii, Poznań 2017, Wprowadzenie, s. 9-20

19. Przywara B., Bądźmy w kontakcie. Współczesna cyfrowa komunikacja permanentna, „Zeszyty Prasoznawcze”Kraków 2020, t. 63, nr 3 (243), s. 9–32

20. Raczyński P., Młodzieżowa patosieć. Aspekty społeczno-kulturowe fascynacji marginesem. Zeszyty Studenckiego Ruchu Naukowego UJK w Kielcach, t. 28, cz. 1, 2019, s. 211-224

21. Sidyk D., Enklawy w „Facebookistanie”. W jaki sposób cyfrowy gigant zamyka swoich użytkowników w bańkach filtrujących informacje? „Dyskurs&Dialog” 2020, Nr 1, s. 123-137

22. Siomkajło, S.M., Emotikony jako wyraz emocjonalności oraz dopełnienie komunikatu ironicznego a poziom kobiecości i męskości osób uczestniczących w komunikacji internetowej. „Ogrody Nauk i Sztuk” 8/2018 (Lipiec 2018), s. 359-370.

23. Stachura K., Nowe media i technologie tożsamości. Lifestreaming jako praktyka społeczno-kulturowa, „Toruńskie Studia Bibliologiczne” 2014, nr 1 (12), s.137-151

24. Szpunar M., Narcystyczna kultura. O kondycji człowieka ponowoczesnego w kulturze zdominowanej przez narcyzm, „Zarządzanie Mediami”, Tom 8(3)2020, s. 183–199

25. Tyc E., Kobiece poradnictwo w internecie (na przykładzie kanału Red Lipstick Monster), „Zeszyty Prasoznawcze” Kraków 2020, t. 63, nr 2 (242), s. 47–63

26. Wojtkowska, L.M., Funkcjonowanie nastolatków w fandomie Harry’ego Pottera w ich narracji, „Ogrody Nauk i Sztuk” 10/2020 (Lipiec 2020), s. 151-158.

Literatura dodatkowa

1. Korzystanie z mediów społecznościowych jako praktyka społeczna różnych pokoleń medialnych, red. Tomasz Gackowski, Karolina Brylska, Mateusz Patera i inni, Laboratorium Badań Medioznawczych UW, Warszawa 2018

2. Silverman J. (2015), ‘Pics or it didn’t happen’ – the mantra of the Instagram era, https://www.theguardian.com/news/2015/feb/26/pics-or-it-didnt-happen-mantra-instagram-era-facebook-twitter (10.07.2018).

3. Silverman J.(2016), Terms of Service: Social Media and the Price of Constant Connection, New York: Harper Collins.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student zna i rozumie:

1. klasyczne i współcześnie dokonania, ośrodki i szkoły badawcze kluczowe dla studiów kulturoznawczych i wie o potrzebie ciągłego uzupełniania wiedzy na poziomie zaawansowanym

2. w sposób uporządkowany i pogłębiony główne kierunki nauk o kulturze i religii:

- antropologia kultury

- teorie kultury i teorie poszczególnych dyscyplin sztuki

- historia kultury i historia poszczególnych dyscyplin sztuki

- estetyka, filozofia kultury

- nauki o języku i literaturze

- nauki o komunikacji społecznej i mediach

- religioznawstwo

3. normy konstytuujące i regulujące struktury i instytucje społeczne oraz źródła tych norm, ich naturę, zmiany i drogi wpływania na ludzkie zachowania

3. w stopniu zaawansowanym – kierunki i tendencje przeobrażeń we współczesnej kulturze, ma wiedzę o zależnościach między nimi

KA7_WG2, KA7_WG4, KA7_WK1, KA7_WK2

Umiejętności

Student potrafi:

1. w pogłębiony, innowacyjny sposób wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych metod i źródeł (pisanych, ikonicznych, elektronicznych etc.)

2. rozpoznać różne wytwory kultury oraz przeprowadzić ich krytyczną i twórczą analizę i interpretację z wykorzystaniem samodzielnie dobranych metod i technik w celu określenia ich znaczenia oraz ich oddziaływania społecznego i miejsca w procesach kulturowych

3. pisać rozprawy teoretyczne i krytyczne wykazując się umiejętnością samodzielnego doboru metodologii i literatury, bądź opracowania nowych metod i narzędzi

4. przygotować się do dyskusji i przeprowadzić ją, posiadając pogłębioną umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem własnych poglądów i odniesieniem ich do poglądów różnych autorów

5. przygotować wystąpienia ustne i prezentacje multimedialne lub przeprowadzić debatę w języku polskim lub języku obcym, z wykorzystaniem różnych samodzielnie dobranych ujęć teoretycznych i różnych źródeł

6. czytać i interpretować teksty kultury (pisane, audialne i wizualne, multimedialne etc.), samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze związane z rozwijaniem swoich zdolności i kariery zawodowej

KA7_UW1, KA7_UW3, KA7_UW6, KA7_UK2, KA7_UK5, KA7_UU2

Kompetencje społeczne

Student jest gotów do:

1. krytycznej analizy posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, umiejętności ich samodzielnego poszerzania, ustawicznego dokształcania się i rozwoju zawodowego, a także do zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu

2. przyjęcia postawy aksjologicznej, związanej z krytyczną oceną wytworów kultury w celu rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych

3. otwartości na nowe idee i poglądy, gotowości do podejmowania polemiki oraz zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów w celu inspirowania działań na rzecz interesu publicznego

4. organizowania pracy własnej i pracy zespołowej oraz jej krytycznej oceny i przemodelowania w sposób przedsiębiorczy

5. przestrzegania zasad etycznych związanych z odpowiedzialnością za podejmowane działania o charakterze tworzenia, upowszechniania i oceny wytworów i tekstów kultury, prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów etycznych związanych z wykonywaniem zawodu, podtrzymywania etosu zawodowego

KA7_KK1, KA7_KK2, KA7_KO2, KA7_KO3,KA7_KR2

Weryfikacja efektów uczenia się:

Dyskusje na temat literatury przedmiotu, praca w laboratorium na komputerach i z wykorzystaniem mediów mobilnych (smartfon/tablet), wyszukiwanie informacji/przykładów w przestrzeni Internetu, prezentacja wyników samodzielnych i grupowych zadań związanych z problematyką zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia: zaliczenie w systemie punktowym, obejmujące obecność, aktywność i dyskusję na zajęciach, multimedialną prezentację stanowiącą autorską analizę problemu / zjawiska komunikacyjnego lub strategii komunikacyjnej występującej w nowych mediach.

Punktacja: Obecności - do 30 pkt.

Aktywność na zajęciach:

- dyskusja – do 5 pkt.

- analiza literatury - do 15 pkt.

- prezentacja/analiza krytyczna problemu omawianego na zajęciach – do 50 pkt

Skala ocen: poniżej 51 pkt -2, 51-60 -3, 61-70 -3,5, 71-80 -4, 81-90 -4,5. 91-100 -5

Można mieć dwie nieobecności w semestrze. Pozostałe należy odrobić na konsultacjach lub konsultacjach online

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne

2. Komunikowanie społeczne w czasach nowych mediów. Cyberkultura i cyberpsychologia. Badania nowych mediów

3. Kultura narcystyczna i kultura transparencji a nowe media

4. Praktyki tożsamościowe w epoce cyfrowych technologii. Infoaktywizm

5. Synteza informacji w kulturze digitalnej. Kultura memów

6. Kultura oznaczania. Like, hashtag, tag, metadane

7. Emocjonalność nowych mediów

8. Autoprezentacja, autopromocja. Lifestreaming.

9. Ekshibicjonizm w nowych mediach. Przekraczanie tabu

10. Kult amatora i cnota ignorancji. Poradnictwo i monopol na wiedzę. Postprawda i fake news.

11. Kultura fanowska

12. Polisensoryczność nowych mediów

13. Prędkość i zmiana. Komunikacja permanentna. FOMO

14. Algorytmiczność. Bańki informacyjne

15. Podsumowanie zajęć i zaliczenie przedmiotu

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: Dyskusje na temat literatury przedmiotu, praca w laboratorium na komputerach i z wykorzystaniem mediów mobilnych (smartfon/tablet), wyszukiwanie informacji/przykładów w przestrzeni Internetu, prezentacja wyników samodzielnych i grupowych zadań związanych z problematyką zajęć

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 12:00 - 13:30, sala e-learning
Wojciech Siwak 15/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Instytutu Studiów Kuturowych
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.