Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia programowania I 360-FS1-2PPG1
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. N. Conner, M. MacDonald, „Office 2010 PL, nieoficjalny

podręcznik”, Helion 2011,

2. Ray, Deborah S., "Access 2002/ XP PL", Helion 2003

3. T. Oetiker, H. Partl, I. Hyna, E. Schlegl, „Nie za krótkie

wprowadzenie do systemu LaTeX 2e. Albo LaTeX 2e w 88

minut”

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w ramach realizacji przedmiotu:

Umie stworzyć bazę danych, tzn. stworzyć tabele i powiązania między nimi, umie wyszukiwać informacje w danej bazie danych poprzez stosowanie filtrów albo kwerend, umie tworzyć formularze ułatwiające wpisywanie danych, tworzyć raporty wymaganych informacji z bazy danych. - praca zaliczeniowa;

Zna możliwości wykorzystania podstawowych aplikacji użytkowych służących do budowania dokumentów tekstowych (Word, Excel, LaTEX), zna możliwości wyszukiwania informacji w internecie. - praca zaliczeniowa; stworzenie pracy w TEXu;

Umie tworzyć i wykorzystywać w praktyce arkusze kalkulacyjne, sporządzać diagramy i wykresy, wykorzystać podstawowe dostępne funkcje matematyczne, statystyczne, logiczne, finansowe; potrafi używać programu LaTEX do pisania i edytowania tekstów matematycznych. - praca zaliczeniowa; stworzenie pracy w TEXu; obserwacja ciągła aktywności studenta;

Potrafi przygotować oraz przedstawić prezentację wybranego zagadnienia na forum grupy. - praca zaliczeniowa;

Zna zasady bhp przy komputerze. - obserwacja ciągła aktywności studenta;

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie prac zaliczeniowych przygotowanych przez studentów na koniec realizacji każdej partii materiału. Studenci mają obowiązek przesłać prowadzącemu rozwiązane zadania dotyczące pracy w programach:

-LaTeX: 2 prace, spośród których jedna jest prezentacją przygotowaną za pomocą klasy beamer;

-Access;

-Excel;

Pliki zawierające niewypełnione prace lub polecenia przesyła studentom prowadzący zajęcia. Wyjątek stanowi prezentacja, którą studenci przygotowują na wybrany przez siebie temat.

Skala ocen - standardowa.

Zakres tematów:

Treść zajęć:

1. Praca w arkuszu kalkulacyjnym programu Excel z wykorzystaniem podstawowego pakietu funkcji, tworzenie diagramów i wykresów.

2. Baza danych: opis elementów bazy typu: tabele, formularze, kwerendy, raporty, praca w programach Access, Excel.

3 Praca w programie LaTeX: tworzenie tekstu, pisanie tekstów matematycznych, podział logiczny dokumentu, sporządzanie tabel, spisu treści, wklejanie obrazów, przygotowanie prezentacji w z użyciem klasy beamer.

4. Praca w programie Word, porównanie programów Word i LaTeX.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: konsultacje, praca nad projektem, praca nad wystąpieniem, praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań domowych, dyskusje w grupach problemowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 11:00 - 12:30, sala 1014
Justyna Makowska 11/ szczegóły
2 każdy czwartek, 12:45 - 14:30, sala 1012
Justyna Makowska 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Instytutu Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)