Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia programowania I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 360-FS1-2PPG1
Kod Erasmus / ISCED: 11.102 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia programowania I
Jednostka: Wydział Matematyki
Grupy: MF1 2 rok sem. zimowy Matematyka spec. finansowa - 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Pracownia komputerowa 360-FS1-1PK

Założenia (opisowo):

Podstawowe umiejętności z zakresu obsługi komputera; w tym programów Word i Excel.

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z programami: Access, LaTeX.

Student dowie się jak:

- pisać prace w TeXu (tworzyć podział dokumentu na rozdziały, podrozdziały, tworzyć tabele, rysunki, wzory matematyczne, wstawiać obrazy, tworzyć spisy)

- stworzyć bazę danych, tzn. stworzyć tabele i powiązania między nimi; wyszukiwać informacje w danej bazie danych poprzez stosowanie filtrów albo kwerend, tworzyć formularze ułatwiające wpisywanie danych, tworzyć raporty wymaganych operacji z bazy danych.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina: matematyka

Rok studiów: 2, semestr: 3

Prerekwizyty: Pracownia komputerowa

laboratorium 30 godz.

Metody dydaktyczne: konsultacje, praca nad projektem, praca nad wystąpieniem, praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań domowych, dyskusje w grupach problemowych.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w laboratoriach 7x4h + 2h(instruktażu) = 30h

przygotowanie do zajęć 7x3h = 21h

dokończenie rozwiązywania zadań rozpoczętych na ćwiczeniach i opracowanie w domu notatek po odbytych zajęciach (wykładach, ćwiczeniach) 7x2h = 14h

udział w konsultacjach 5x1h = 5h

realizacja drobnych projektów 25h = 25h

przygotowanie do zaliczenia i udział w nim 10+2h = 12h

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 38 godzin, 1 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 95 godzin, 3 ECTS

Literatura:

1. N. Conner, M. MacDonald, „Office 2010 PL, nieoficjalny

podręcznik”, Helion 2011,

2. Ray, Deborah S., "Access 2002/ XP PL", Helion 2003

3. T. Oetiker, H. Partl, I. Hyna, E. Schlegl, „Nie za krótkie

wprowadzenie do systemu LaTeX 2e. Albo LaTeX 2e w 88

minut”

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w ramach realizacji przedmiotu:

Umie stworzyć bazę danych, tzn. stworzyć tabele i powiązania między nimi, umie wyszukiwać informacje w danej bazie danych poprzez stosowanie filtrów albo kwerend, umie tworzyć formularze ułatwiające wpisywanie danych, tworzyć raporty wymaganych informacji z bazy danych.KA6_WG06, KA6_UW16, KA6_UW17, KA6_UW23, KA6_UO01, KA6_KO01

Zna możliwości wykorzystania podstawowych aplikacji użytkowych służących do budowania dokumentów tekstowych (Word, LaTEX), zna możliwości wyszukiwania informacji w internecie.KA6_WG06, KA6_UW16, KA6_UO01

Umie tworzyć i wykorzystywać w praktyce arkusze kalkulacyjne, sporządzać diagramy i wykresy, wykorzystać podstawowe dostępne funkcje matematyczne, statystyczne, logiczne, finansowe; potrafi używać programu LaTEX do pisania i edytowania tekstów matematycznych. KA6_WG06, KA6_UW16, KA6_UW17, KA6_UW23, KA6_UO01, KA6_KO01

Potrafi przygotować oraz przedstawić prezentację wybranego zagadnienia na forum grupy. KA6_UW17, KA6_UW23, KA6_UO01, KA6_KO01

Zna zasady bhp przy komputerze.KA6_KO01

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia: zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Makowska
Prowadzący grup: Justyna Makowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Makowska
Prowadzący grup: Justyna Makowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)