Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia programowania I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 360-FS1-2PPG1 Kod Erasmus / ISCED: 11.102 / (0541) Matematyka
Nazwa przedmiotu: Pracownia programowania I
Jednostka: Wydział Matematyki
Grupy: 1 - 2 rok sem. zimowy Matematyka spec. matematyka finansowa
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Pracownia komputerowa 360-FS1-1PK

Założenia (opisowo):

Podstawowe umiejętności z zakresu obsługi komputera; w tym programów Word i Excel.

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z programami: Access, LaTeX.

Student dowie się jak:

- pisać prace w TeXu (tworzyć podział dokumentu na rozdziały, podrozdziały, tworzyć tabele, rysunki, wzory matematyczne, wstawiać obrazy, tworzyć spisy)

- stworzyć bazę danych, tzn. stworzyć tabele i powiązania między nimi; wyszukiwać informacje w danej bazie danych poprzez stosowanie filtrów albo kwerend, tworzyć formularze ułatwiające wpisywanie danych, tworzyć raporty wymaganych operacji z bazy danych.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina: nauki matematyczne, dyscyplina: matematyka

Rok studiów: 2, semestr: 3

Prerekwizyty: Pracownia komputerowa

laboratorium 30 godz.

Metody dydaktyczne: konsultacje, praca nad projektem, praca nad wystąpieniem, praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań domowych, dyskusje w grupach problemowych.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w laboratoriach 7x4h + 2h(instruktażu) = 30h

przygotowanie do zajęć 7x3h = 21h

dokończenie rozwiązywania zadań rozpoczętych na ćwiczeniach i opracowanie w domu notatek po odbytych zajęciach (wykładach, ćwiczeniach) 7x2h = 14h

udział w konsultacjach 5x1h = 5h

realizacja drobnych projektów 25h = 25h

przygotowanie do zaliczenia i udział w nim 10+2h = 12h

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 38 godzin, 1 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 95 godzin, 3 ECTS

Literatura:

1. N. Conner, M. MacDonald, „Office 2010 PL, nieoficjalny

podręcznik”, Helion 2011,

2. Ray, Deborah S., "Access 2002/ XP PL", Helion 2003

3. T. Oetiker, H. Partl, I. Hyna, E. Schlegl, „Nie za krótkie

wprowadzenie do systemu LaTeX 2e. Albo LaTeX 2e w 88

minut”

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w ramach realizacji przedmiotu:

Umie stworzyć bazę danych, tzn. stworzyć tabele i powiązania między nimi, umie wyszukiwać informacje w danej bazie danych poprzez stosowanie filtrów albo kwerend, umie tworzyć formularze ułatwiające wpisywanie danych, tworzyć raporty wymaganych informacji z bazy danych.K_W08, K_U26, K_U28

Zna możliwości wykorzystania podstawowych aplikacji użytkowych służących do budowania dokumentów tekstowych (Word, Excel, LaTEX), zna możliwości wyszukiwania informacji w internecie.K_W08,K_U26

Umie tworzyć i wykorzystywać w praktyce arkusze kalkulacyjne, sporządzać diagramy i wykresy, wykorzystać podstawowe dostępne funkcje matematyczne, statystyczne, logiczne, finansowe; potrafi używać programu LaTEX do pisania i edytowania tekstów matematycznych.K_U35

Potrafi przygotować oraz przedstawić prezentację wybranego zagadnienia na forum grupy.K_K03

Zna zasady bhp przy komputerze.K_W11

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia: zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Makowska
Prowadzący grup: Justyna Makowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Szajewska
Prowadzący grup: Marzena Szajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.