Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do programowania 360-MS1-1WDP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

B. Kernighan, D. Ritchie, Język ANSI C

N. Wirth, Algorytmy + struktury danych = programy

Literatura uzupełniająca:

R. Nixon, PHP, MySQL i JavaScript. Wprowadzenie.

R. Lerdorf, K. Tatroe, Programming PHP

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w ramach realizacji przedmiotu:

Wie czym jest kompilator i interpreter, zna strukturę programowania oraz zna podstawowe konstrukcje języka wysokiego poziomu (C, PHP, Perl, Pascal, C++). - zaliczenie ustne; kolokwium/kolokwia; domowe prace rachunkowe/problemowe; prezentacje rozwiązań zadań na zajęciach; obserwacja ciągła aktywności studenta;

Potrafi opisywać szczegóły semantyczne instrukcji warunkowych i instrukcji iteracyjnych za pomocą schematów blokowych oraz umie ułożyć algorytm zgodny ze specyfikacją i zapisać go w języku C, a także PHP, Perl, Pascal, C++. - zaliczenie ustne; serie kartkówek; kolokwium/kolokwia; domowe prace rachunkowe/problemowe; projekt; prezentacje rozwiązań zadań na zajęciach;

Potrafi skompilować, uruchomić i testować napisany samodzielnie program. - zaliczenie ustne; domowe prace rachunkowe/problemowe; projekt; prezentacje rozwiązań zadań na zajęciach;

Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia oraz potrafi pracować zespołowo, rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter. - projekt; prezentacje rozwiązań zadań na zajęciach; obserwacja ciągła aktywności studenta;

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem koniecznym uzyskania zaliczenia jest zaliczenie laboratorium.

Zaliczenie na podstawie opracowanego projektu.

Zakres tematów:

Treść zajęć:

Sposoby opisu algorytmów. Systemy pozycyjne (dziesiętny, dwójkowy, szesnastkowy). Reprezentacja informacji w pamięci komputera, bit, bajt, słowo, zapis stałopozycyjny, kod uzupełnieniowy, zapis zmiennopozycyjny, reprezentacja symboli alfanumerycznych. Języki wysokiego poziomu, język C, PHP, Perl, Pascal, C++. Typy danych i operatory. Podstawowe typy danych w językach wysokiego poziomu. Przykłady typów danych w języku C: typy int, float; modyfikatory long, short, unsigned, rozmiar danych, stałe, zmienne, typy zmiennych. Dane złożone: tablice, struktury, łańcuchy. Operatory, priorytety operatorów, wyrażenia, konwersje typów na podstawie języka C. Instrukcje proste i strukturalne w języku C. Podstawowe instrukcje wej/wyj i podstawy formatowania w języku C, pliki. Zarządzanie pamięcią. Wskaźniki, zmienne wskaźnikowe, arytmetyka wskaźników, tablice, listy. Podprogramy, funkcje, sposoby przekazywania parametrów (przez wartość, przez zmienną i przez funkcję). Rekurencja. Programowanie obiektowe (C++, PHP): klasy a obiekty, własności i metody, abstrakcja, dziedziczenie, polimorfizm, hermetyzacja. Inne języki programowania: Python, C#, JavaScript, Lisp, SQL, TeX.

Metody dydaktyczne:

Wykład, konsultacje, praca nad projektem, praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań domowych, dyskusje w grupach problemowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Mariusz Żynel 7/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)