Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bronioznawstwo 350-HS1-2BRO
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

M. Gradowski, Z. Żygulski jun., Słownik uzbrojenia historycznego, Warszawa 1998 (II wydanie – Warszawa 2000 i następne),

Oręż wieków minionych. Uzbrojenie na ziemiach polskich od X do początku XIX wieku. Katalog wystawy. Praca zbiorowa, Gniezno (Muzeum Początków Państwa Polskiego) 2003,

Polska technika wojskowa do 1500 roku. Praca zbior. pod red. A. Nadolskiego, Warszawa 1994,Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1350-1450. Praca zbior. pod red. A. Nadolskiego, Warszawa 1990,

Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1450-1500. Praca zbior. pod red. A. Nowakowskiego, Toruń 1998,

J. Szymczak, Początki broni palnej w Polsce (1383-1533), Łódź 2004,

Głębowicz Witold, Matuszewski Roman, Nowakowski Tomasz, Indywidualna broń strzelecka II wojny Światowej, Warszawa 2000,

Gwóźdź Zbigniew, Zarzycki Piotr, Polskie konstrukcje broni strzeleckiej, Warszawa 1993,

Konstankiewicz Andrzej, Broń strzelecka i sprzęt artyleryjski formacji polskich i Wojska Polskiego w latach 1914-1939, Lublin 2003,

Tarczyński Jan, Barbarski Krzysztof, Jońca Adam, Pojazdy w Wojsku Polskim (Polish Army Vehicles) 1918-1939, Pruszków 1995,

Torecki, Stanisław, Broń i amunicja strzelecka LWP, Warszawa 1985,

Sękowski Janusz, Konserwacja broni białej. Z elementami bronioznawstwa, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

KP6_WG1, KP6_WG2,

zna i rozumie wybrane zagadnienia historii powszechnej (w zakresie pięciu głównych epok historycznych) w ujęciu chronologicznym i tematycznym

ma zaawansowaną, uporządkowaną chronologicznie i tematycznie wiedzę o historii dawnych i współczesnych ziem polskich w odniesieniu do bronioznawstwa

KP6_WG5, KP6_WG6

zdaje sobie sprawę z diachronicznej struktury przeszłości w kontekście bronioznawstwa

zdaje sobie sprawę z różnorodności źródeł informacji; rozumie ich przydatność w badaniach historycznych

KP6_WG9

zna na poziomie podstawowym główne kierunki rozwoju badań historycznych (np. historia polityczna, społeczna, gospodarcza, wojskowa i bezpieczeństwa /służb mundurowych/, kultury, rodziny), a zwłaszcza najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie

KP6_WK5

rozumie podstawowe mechanizmy kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne

KP6_WK9

ma podstawową wiedzę o funkcjonowaniu instytucji oraz o zasadach i metodach pracy w wybranych sferach działalności kulturalnej lub/i edukacyjnej, lub/i administracyjnej, lub/i gospodarczej, lub/i politycznej, lub/i służb mundurowych

KP6_UW1, KP6_UW2, KP6_UW3, KP6_UW8,

samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji, zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego

potrafi w stopniu podstawowym wykorzystać wiedzę teoretyczną właściwą dla studiów do opisu podstawowych problemów historycznych, ekonomicznych, politycznych i kulturowych

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł

KP6_UW5, KP6_UW6

potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną i podstawowe umiejętności zbierania i analizy źródeł w badaniu historii

potrafi analizować bieżącą sytuację polityczną i gospodarczą

KP6_UW8,

potrafi rozpoznać i ocenić wartość wytworów kultury oraz określić ich walory

KP6_UK2, KP6_UK5, KP6_UK6,

potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie badania

potrafi kompetentnie wypowiadać się publicznie na temat

potrafi sporządzić wypowiedź na piśmie dotyczącą wskazanej problematyki

KP6_UO1, KP6_UU1,

uczestniczy w wykonywaniu zadań przydzielonych zespołom w trakcie zajęć na uczelni

samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji, zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego

KP6_KK1, KP6_KK2, KP6_KK3, KP6_KK4,

ma krytyczną świadomość zakresu swojej wiedzy historycznej i umiejętności warsztatowych i rozumie potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji w zakresie fachowym, ogólnohumanistycznym, jak też kompetencji personalnych i społecznych.

wykazuje odpowiedzialność i odwagę cywilną w przedstawianiu zgodnego aktualnym stanem wiedzy historycznej obrazu dziejów i w sprzeciwianiu się instrumentalizacji historii przez grupy narodowe, społeczne, religijne i polityczne.

formułowania sądów na temat podstawowych kwestii z zakresu historii, w kontekście problemów ekonomicznych, politycznych, kulturowych, społecznych i prawnych

jest zdolny do okazywania zrozumienia dla świata wartości i postaw ludzi w różnych okresach i kontekstach historycznych.

KP6_KR1, KP6_KR2, KP6_KR3

stosowania zasad etycznych

funkcjonowania w środowisku wielokulturowym, rozumie wartość pluralizmu i tolerancji

uznaje i szanuje różnice punktów widzenia determinowane różnym podłożem narodowym i kulturowym

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczenie do egzaminu na ocenę oparte jest na następujących kryteriach: obecność na zajęciach, dopuszczalne 3 nieobecności, które należy zaliczyć indywidualnie.

Zakres tematów:

Student zdobędzie wiedzę na temat dziejów oraz rozwoju poszczególnych form uzbrojenia historycznego oraz nowoczesnego – od starożytności do czasów współczesnych.

Pozna również rodzaje źródeł umożliwiających badanie dziejów rozwoju broni i uzbrojenia oraz podstawową literaturę dotyczącą bronioznawstwa polskiego i europejskiego.

Student zapozna się także z podstawowymi pojęciami z zakresu bronioznawstwa oraz z fachowym słownictwem wykorzystywanym w bronioznawstwie polskim i europejskim.

Student zapozna się z podstawami konserwacji broni białej i jej nazewnictwem.

Metody dydaktyczne:

Wykład interaktywny z wykorzystaniem środków audiomedialnych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, sala e-learning
Krzysztof Filipow 9/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych, Instytutu Filozofii, Instytutu Socjologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.