Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hydrologia 310-JBS1-1HYD
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Bajkiewicz-Grabowska E., 2011. Hydrologia ogólna. Wyd. Nauk. PWN.

Jokiel P., Marszelewski W., Pociask-Karteczka J., 2017. Hydrologia Polski. Wyd. Nauk. PWN

Mikulski Z., 1998, Gospodarka wodna, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Chełmicki W., 2002, Woda. Zasoby, degradacja, ochrona. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Ciepielowski A., 1999, Podstawy gospodarowania wodą, Wyd. SGGW, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Student posługuje się terminologią fachową w celu opisu procesów fizyko-chemicznych, biologicznych i geologicznych zachodzących w przyrodzie.

Student interpretuje zjawiska, procesy fizyko-chemiczne i wyniki uzyskanych analiz środowiskowych.

Student dokonuje pomiaru podstawowych parametrów fizyczno-chemicznych w środowisku, przeprowadza waloryzację bioróżnorodności ekosystemów wodnych pod kierunkiem opiekuna.

Student współpracuje w zespołach kilkuosobowych, przyjmuje odpowiedzialność za powierzany sprzęt, pracę własną i innych. Potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role. Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia studenta do pisemnego egzaminu jest uprzednie zaliczenie laboratorium na ocenę pozytywną.

Pisemne zaliczenie przedmiotu (pytania testowe i otwarte). Kryteria oceny zgodne z Regulaminem Studiów UwB.

Obecność na wykładach.

Zakres tematów:

1. Hydrologia jako nauka. Obieg wody w przyrodzie. Rodzaje wód na kuli ziemskiej i ich krótka charakterystyka.

2. System hydrograficzny. Podstawowe pojęcia hydrograficzne. Hydrograficzny podział kontynentów.

3. Wody powierzchniowe i ich zróżnicowanie

4. Rodzaje mi znaczenie wód podziemnych

5. Elementy bilansu wodnego i ich ilościowa charakterystyka

6. Odpływ powierzchniowy i podziemny

7. Bilans wodny zlewni. Zasoby wodne w ujęciu globalnym i regionalnym. Prawo wodne.

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej

Konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Elżbieta Jekatierynczuk-Rudczyk 7/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)