Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hydrologia 310-JBS1-1HYD
Zajęcia terenowe (ZTR) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Bajkiewicz-Grabowska E., Magnuszewski A., 2002, Przewodnik do ćwiczeń z hydrologii ogólnej, PWN, Warszawa.

2. Gutry-Korycka M., Werner Więckowska H. (red.),1989, Przewodnik do hydrograficznych badań terenowych, PWN, Warszawa.

3. Wytyczne techniczne GIS - Mapa Hydrograficzna Polski, 1:50 000

Efekty uczenia się:

Student posługuje się terminologią fachową w celu opisu procesów fizyko-chemicznych, biologicznych i geologicznych zachodzących w przyrodzie.

Student interpretuje zjawiska, procesy fizyko-chemiczne i wyniki uzyskanych analiz środowiskowych.

Student dokonuje pomiaru podstawowych parametrów fizyczno-chemicznych w środowisku, przeprowadza waloryzację bioróżnorodności ekosystemów wodnych pod kierunkiem opiekuna.

Student współpracuje w zespołach kilkuosobowych, przyjmuje odpowiedzialność za powierzany sprzęt, pracę własną i innych. Potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role. Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach (nie dopuszcza się możliwości opuszczenia zajęć terenowych).

2. Pozytywna ocena pracy studenta podczas zajęć.

3. Pozytywna ocena sprawozdania z przeprowadzonych w terenie obserwacji wraz z wyciągniętymi wnioskami.

Zakres tematów:

1. Zróżnicowanie hydrograficzne obszaru na podstawie zlewni Jaroszówki i Horodnianki (źródła, rzeka, stawy)

2. Badania terenowe - kartowanie hydrologiczne, analiza sieci wód powierzchniowych w terenie (stan i drożność).

3. Pomiary podstawowych cech fizycznych i chemicznych wody podziemnej i powierzchniowej (temperatura wody, odczyn wody, przewodność elektrolityczna, tlen rozpuszczony w wodzie).

Metody dydaktyczne:

prace w terenie, wykonywanie pomiarów nisz źródliskowych, posługiwanie się sondą, kartowanie hydrologiczne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 14:15 - 17:15, (sala nieznana)
Katarzyna Puczko 7/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 00 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)