Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy prawa ochrony środowiska 310-JBS1-1PPO
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

POS_U01 Student samodzielnie korzysta z przepisów prawnych dotyczących ochrony środowiska

POS_U02 Student potrafi zidentyfikować obowiązki prawne związane z ochroną środowiska w zadanym przypadku

POS_K01 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania posiadanej wiedzy

POS_K02 Student jest gotów do odpowiedzialnego podejmowania ról zawodowych

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie oceny pracy na zajęciach oraz pracy samodzielnej i aktywności w czasie zajęć. Każda forma aktywności jest punktowana.

W przypadku nieobecności student jest zobowiązany w czasie konsultacji zaliczyć aktywności realizowane na zajęciach.

Ocena końcowa ustalana na podstawie liczby uzyskanych punktów (% liczby maksymalnej):

- 55-64% - dst

- 65-73% - dst+

- 72-81% - db

- 82-90% - db+

- 91-100% - bdb

Zakres tematów:

Prawo ochrony środowiska w systemie prawnym. Ogólne pojęcia i źródła prawa.

Ustrój prawny UE, prawo ochrony środowiska w Unii Europejskiej. Prawne zasady ochrony środowiska w Polsce. Polski system prawny ochrony środowiska.

Główne regulacje: ustawa prawo ochrony środowiska, regulacje sektorowe. Instrumenty administracyjne i ekonomiczne w ochronie środowiska.

Organy administracji i instytucje ochrony środowiska.

Dostęp do informacji o środowisku i udział społeczeństwa w ocenach oddziaływania na środowisko. Przepisy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Ustawa o ochronie przyrody. Prawo wodne. Prawo geologiczne i górnicze.

Ustawa o odpadach oraz ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja dydaktyczna, metoda case study, praca indywidualna i w grupach, wykonywanie ćwiczeń dotyczących analizy i stosowania wybranych przepisów prawa ochrony środowiska.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi piątek (parzyste), 8:15 - 9:45, sala e-learning
Edyta Sidorczuk-Pietraszko 7/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Chemii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)