Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy prawa ochrony środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-JBS1-1PPO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy prawa ochrony środowiska
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia jakości i bezpieczeństw środowiska-przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z systemem regulacji prawnych ochrony środowiska w Polsce.

Pełny opis:

Forma studiów: studia stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy

Rok studiów I, semestr II

Liczba godzin zajęć: 15 godzin wykładu, 15 godz. konwersatorium

Liczba punktów ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładzie - 15 godzin

- udział w konwersatorium - 15 godzin

- samokształcenie - 20 godzin

- przygotowanie do zaliczenia wykładu- 10 godzin

- przygotowanie prac domowych - 15 godzin

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 30 godz., 1 ECTS

o charakterze praktycznym – 15 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa:

M.Górski Prawo ochrony środowiska, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.

J.Stelmasiak (red.), Prawo ochrony środowiska, LexisNexis, Warszawa 2009.

B.Rakoczy, B.Wierzbowski, Prawo ochrony środowiska. Zagadnienia podstawowe, Wyd. Wolters Kluwer 2018.

Literatura dodatkowa:

U.Szymańska, E.Zębek, Prawo i ochrona środowiska : prawne, ekonomiczne, ekologiczne i techniczne aspekty ochrony środowiska naturalnego : przewodnik do ćwiczeń dla studentów kierunków prawa i administracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2010.

Bazy aktów prawnych - prawo.sejm.gov.pl

Efekty uczenia się:

Wiedza:

POS_W01 Student rozumie funkcjonowanie systemu prawa ochrony środowiska w Polsce i UE

POS_W02 Student zna zasady prawa ochrony środowiska i podstawowe treści najważniejszych ustaw z zakresu ochrony środowiska

Umiejętności:

POS_U01 Student samodzielnie korzysta z przepisów prawnych dotyczących ochrony środowiska

POS_U02 Student potrafi zidentyfikować obowiązki prawne związane z ochroną środowiska w zadanym przypadku

Kompetencje:

POS_K01 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania posiadanej wiedzy

POS_K02 Student jest gotów do odpowiedzialnego podejmowania ról zawodowych

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: zaliczenie końcowa pisemne

Konwersatorium: zaliczenie na ocenę na podstawie oceny dyskusji w trakcie zajęć, prac grupowych wykonywanych w trakcie zajęć oraz poza zajęciami, na podstawie kolokwium końcowego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Sidorczuk-Pietraszko
Prowadzący grup: Edyta Sidorczuk-Pietraszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)