Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury amerykańskiej 340-AS1-2AML
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

- Cotton Mather Wonders of the Invisible World;

- Washington Irving “Rip Van Winkle”;

- Nathaniel Hawthorne “Young Goodman Brown”;

- Edgar Allen Poe “The Imp of the Perverse,” “The Black Cat,” “The Fall of the House of Usher”;

- Herman Melville Moby-Dick;

- Henry James Daisy Miller;

- Mark Twain The Adventures of Huckleberry Finn;

- Emily Dickinson, selected poems;

- Stephen Crane The Red Badge of Courage;

- Kate Chopin The Awakening;

- Jack London The Call of the Wild;

- F. Scott Fitzgerald The Great Gatsby;

- John Steinbeck The Grapes of Wrath;

- Kurt Vonnegut Slaughterhouse-Five.

Efekty uczenia się:

Wiedza

- student posiada wiedzę ogólną w zakresie rozwoju literatury amerykańskiej w perspektywie historycznej – K_W03, K_W05

- odtwarza podstawową wiedzę szczegółową dotyczącą chronologii, faktów biograficznych oraz głównych nurtów, gatunków i motywów w obrębie literatury amerykańskiej oraz związków tekstów z epokami i wydarzeniami historycznymi i kluczowymi koncepcjami filozoficznymi – K_W05, K_W07

- zna fachową terminologię na poziomie podstawowym - K_W02, K_W03

Umiejętności

- student posługuje się podstawowymi umiejętnościami badawczymi, obejmującymi analizę i interpretację utworów należących do kanonu literatury amerykańskiej oraz poprawnie dobiera metody i narzędzia badawcze - K_U04, K_U05, K_U08, K_U13

Kompetencje

- student potrafi współdziałać i pracować w grupie przy wykonywaniu zadań z zakresu literaturoznawstwa, przyjmując w niej różne role - K_K02, K_K04

- wykazuje otwartość na poglądy inne niż własne oraz potrafi z nimi dyskutować w formie dialogu, zachowując szacunek dla nich w krytyce - K_K03, K_K07

- własne opinie i oceny wyraża w sposób wyważony, biorąc pod uwagę różnice poglądów i uczucia innych osób - K_K03, K_K08

Weryfikacja: efekty Wiedzy i Umiejętności weryfikowane poprzez dyskusje i prace pisemne, a efekty Kompetencji poprzez dyskusje, prezentacje i prace w grupach.

Metody i kryteria oceniania:

Kurs kończy się zaliczeniem na ocenę, która jest wystawiona na podstawie testów pisemnych. Jedynie zdobycie min. 60% punktów kwalifikuje do otrzymania oceny:

60 – 74% = 3, 75 – 82% = 4, 83 – 100% = 5

Studenci, którzy otrzymają mniej niż 60% punktów mogą podejść do testu poprawkowego z całości materiału. Aby go zaliczyć muszą uzyskać min. 60% punktów, jednak bez względu na ilość punktów jedyna możliwa ocena to ocena dostateczna.

Student ma prawo do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności w semestrze. Kolejne nieobecności należy nadrobić wg wskazówek prowadzącego. Nieobecność w czasie testu można usprawiedliwić jedynie zwolnieniem lekarskim.

Zakres tematów:

Historia literatury amerykańskiej of początku XVII do lat 30-tych XX wieku. Obejmuje:

- Cotton Mather Wonders of the Invisible World;

- Washington Irving “Rip Van Winkle”;

- Nathaniel Hawthorne “Young Goodman Brown”;

- Edgar Allen Poe “The Imp of the Perverse,” “The Black Cat,” “The Fall of the House of Usher”;

- Herman Melville Moby-Dick;

- Henry James Daisy Miller;

- Mark Twain The Adventures of Huckleberry Finn;

- Emily Dickinson, selected poems;

- Stephen Crane The Red Badge of Courage;

- Kate Chopin The Awakening;

- Jack London The Call of the Wild;

- F. Scott Fitzgerald The Great Gatsby;

- John Steinbeck The Grapes of Wrath;

- Kurt Vonnegut Slaughterhouse-Five.

Metody dydaktyczne:

Dyskusje, prezentacje, prace pisemne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, (sala nieznana)
Weronika Łaszkiewicz 22/ szczegóły
2 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, (sala nieznana)
Weronika Łaszkiewicz 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)