Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język niemiecki cz.3 350-HS1-2JNI3
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Koithan Ute, Schmitz Helen, Aspekte neu, Mittelstufe Deutsch, Lehrbuch, Arbeitsbuch B1+, Klett 2018,

Koithan Ute, Schmitz Helen, Aspekte neu, Mittelstufe Deutsch, Lehrbuch, Arbeitsbuch B2, Klett 2018,

Perlmann-Baume Michaela, Schwalb Susanne, Niveau B1+ Sicher! Deutsch als Fremdsprache, Kursbuch, Arbeitsbuch, Hueber Verlag, 2018

Sander, Braun, Doubek, Fuegert, Vitale u.a. " DaF kompakt" B1/B2 , KLETT

Funk, Kuhn, Demme, Winzer u.a. " studio d B 1: , Cornelsen

Efekty uczenia się:

Przedmioty kształcenia ogólnego

WIEDZA:

KP6_WG7

rozumie podstawową terminologię fachową nauk historycznych w przynajmniej jednym języku nowożytnym

UMIEJĘTNOŚCI:

KP6_UK4

posiada umiejętność merytorycznego argumentowania i dyskutowania w języku polskim oraz obcym, przedstawiania swoich opinii i odnoszenia się do poglądów innych autorów w obszarze problematyki

KP6_UK5

potrafi kompetentnie wypowiadać się publicznie na temat

KP6_UK6

potrafi sporządzić wypowiedź na piśmie dotyczącą wskazanej problematyki

KP6_UK7

potrafi sformułować wypowiedź ustną na temat problematyki wschodniej w języku obcym (poziom B2), przetłumaczyć tekst w języku obcym oraz przełożyć własny tekst na język obcy

KP6_UO1

uczestniczy w wykonywaniu zadań przydzielonych zespołom w trakcie zajęć na uczelni

KP6_UU1

samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji, zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

KP6_KK1

ma krytyczną świadomość zakresu swojej wiedzy historycznej i umiejętności warsztatowych i rozumie potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji w zakresie fachowym, ogólnohumanistycznym, jak też kompetencji personalnych i społecznych.

KP6_KK2

wykazuje odpowiedzialność i odwagę cywilną w przedstawianiu zgodnego aktualnym stanem wiedzy historycznej obrazu dziejów i w sprzeciwianiu się instrumentalizacji historii przez grupy narodowe, społeczne, religijne i polityczne.

KP6_KR1

stosowania zasad etycznych

KP6_KR2

funkcjonowania w środowisku wielokulturowym, rozumie wartość pluralizmu i tolerancji

KP6_KR3

uznaje i szanuje różnice punktów widzenia determinowane różnym podłożem narodowym i kulturowym

sposób weryfikacji:

aktywny udział w zajęciach online, wymiana myśli i poglądów podczas omawiania realizowanych tematów podczas zajęć, opracowanie zadań

domowych pisemnych i ustnych, wypowiedzi ustne, przygotowanie relacji prasowych i popularno-naukowych, prezentacje projektów

Metody i kryteria oceniania:

W semestrze zimowym praca zdalna na platformie Blackboard, zaliczenie na ocenę na podstawie:

1. prac domowych pisemnych przesyłanych przez usos mail oraz wypowiedzi ustnych podczas zajęć na BB

2. oceny z testu końcowego przeprowadzonego w sali, planowanego na 3. tydzień stycznia 2021; warunkiem zaliczenia testu jest min. 50% punktacji całkowitej ( jeśli sytuacja epidemiczna nie pozwoli na przeprowadzenie testu w realu, studenci otrzymają zadania indywidualne podczas zajęć i w wyznaczonym czasie będą zobligowani przesłać wyniki na usos mail )

3. aktywnego udziału w zajęciach

4. obecności na zajęciach - student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności w semestrze

5. prezentacji prac projektowych

Zakres tematów:

1. Praktyki zawodowe za granicą - przygotowanie do wyjazdu, poszukiwanie pokoju / mieszkania; perturbacje w podróży; poznanie topograficzne miejsca pobytu; rozpoczęcie stażu- nowe doświadczenia

2.Studia w Niemczech - rodzaje szkół wyższych i ich specyfika; warunki aplikacji na studia; wymagania co do poziomu znajomości języka

3. Szukanie pracy - wymagane dokumenty, rozmowa kwalifikacyjna, rozwój kariery, szkolenia i dokształcanie

4.Kontakty interpersonalne - różnicowe kulturowe wśród narodów europejskich z uwzględnieniem kontaktów zawodowych i przyjacielskich; stosowanie form grzecznościowych i stylu formalnego w korespondencji zawodowej

5. Lektura tekstów historycznych i ich krótkie streszczenie ( indywidualny dobór tematów ), słuchanie bieżących wiadomości polityczno-społecznych w TV DW

Metody dydaktyczne:

Lektorat prowadzony jest w formie warsztatowej, tj. praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie, pisanie, czytanie i słuchanie.

Duży nacisk kładzie się na formy aktywne, zwłaszcza mówienie i konwersacje. Prace indywidualne, np. projekty lub lektura tekstów popularnonaukowych, wspierają zgłębianie wiedzy wg indywidualnych potrzeb i zainteresowań studenta.

W semestrze zimowym sprawność słuchanie głównie w oparciu o materiały on-line na kanałach YT (np. Lingster Academy, Froehlich Deutsch, Benjamin-der Deutschlehrer ) oraz programów nadawcy telewizyjnego Deutsche Welle.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Dorota Żmudzka 1/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.