Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język niemiecki cz.3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS1-2JNI3 Kod Erasmus / ISCED: 09.152 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Język niemiecki cz.3
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia historyczne - lektoraty
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe
ogólnouniwersyteckie

Wymagania (lista przedmiotów):

Język niemiecki cz.3 350-HS1-2JNI3

Założenia (lista przedmiotów):

Język niemiecki cz.3 350-HS1-2JNI3

Założenia (opisowo):

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie/komunikacja, pisanie, rozumienie

tekstu pisanego i mówionego,


Celem przedmiotu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennych, podczas wymiany studenckiej jak również w kontaktach ze specjalistami z danej dziedziny.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie/komunikacja, pisanie, rozumienie

tekstu pisanego i mówionego,

Celem przedmiotu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennych, podczas wymiany studenckiej jak również w kontaktach ze specjalistami z danej dziedziny.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina studiów: nauki humanistyczne

Dyscyplina nauki: językoznawstwo

Moduł 3: przedmiot kształcenia ogólnego

Przedmiot: Język obcy nowożytny

Kod przedmiotu: 350-HS1-2JNI3

Rok studiów:II, semestr I

Wymagania wstępne: znajomość języka ogólnego na poziomie B 1

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 60 w roku/ 30 w semestrze

Metody dydaktyczne: lektorat, konsultacje

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach - 30 godzin w semestrze= 1 punkt ECTS, przygotowanie do zajęć - 25 godzin = 1 punkt ECTS, przygotowanie do testów i projektów - 25 godzin= 1 punkt ECTS, udział w konsultacjach związanych z zajęciami- 4 godziny ( razem 3 punkty ECTS)

Nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela - 34 godziny

Literatura:

materiały specjalistyczne i popularnonaukowee online na poziomie B 1/ B 2

Koithan Ute, Schmitz Helen, Aspekte neu, Mittelstufe Deutsch, Lehrbuch, Arbeitsbuch B1+, Klett 2018,

Koithan Ute, Schmitz Helen, Aspekte neu, Mittelstufe Deutsch, Lehrbuch, Arbeitsbuch B2, Klett 2018,

Perlmann-Baume Michaela, Schwalb Susanne, Niveau B1+ Sicher! Deutsch als Fremdsprache, Kursbuch, Arbeitsbuch, Hueber Verlag, 2018

Sander, Braun, Doubek, Fuegert, Vitale u.a. " DaF kompakt" B1/B2 , KLETT

Funk, Kuhn, Demme, Winzer u.a. " studio d B 1: , Cornelsen

Efekty uczenia się:

Przedmioty kształcenia ogólnego

WIEDZA:

KP6_WG7

rozumie podstawową terminologię fachową nauk historycznych w przynajmniej jednym języku nowożytnym

UMIEJĘTNOŚCI:

KP6_UK4

posiada umiejętność merytorycznego argumentowania i dyskutowania w języku polskim oraz obcym, przedstawiania swoich opinii i odnoszenia się do poglądów innych autorów w obszarze problematyki

KP6_UK5

potrafi kompetentnie wypowiadać się publicznie na temat

KP6_UK6

potrafi sporządzić wypowiedź na piśmie dotyczącą wskazanej problematyki

KP6_UK7

potrafi sformułować wypowiedź ustną na temat problematyki wschodniej w języku obcym (poziom B2), przetłumaczyć tekst w języku obcym oraz przełożyć własny tekst na język obcy

KP6_UK8

komunikuje się na poziomie A2 ESOKJ w jednym wybranym języku wschodnioeuropejskim

KP6_UO1

uczestniczy w wykonywaniu zadań przydzielonych zespołom w trakcie zajęć na uczelni

KP6_UU1

samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji, zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

KP6_KK1

ma krytyczną świadomość zakresu swojej wiedzy historycznej i umiejętności warsztatowych i rozumie potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji w zakresie fachowym, ogólnohumanistycznym, jak też kompetencji personalnych i społecznych.

KP6_KK2

wykazuje odpowiedzialność i odwagę cywilną w przedstawianiu zgodnego aktualnym stanem wiedzy historycznej obrazu dziejów i w sprzeciwianiu się instrumentalizacji historii przez grupy narodowe, społeczne, religijne i polityczne.

KP6_KR1

stosowania zasad etycznych

KP6_KR2

funkcjonowania w środowisku wielokulturowym, rozumie wartość pluralizmu i tolerancji

KP6_KR3

uznaje i szanuje różnice punktów widzenia determinowane różnym podłożem narodowym i kulturowym

Metody i kryteria oceniania:

W semestrze zimowym praca zdalna na platformie Blackboard, zaliczenie na ocenę na podstawie:

1. prac domowych pisemnych przesyłanych przez usos mail oraz wypowiedzi ustnych podczas zajęć na BB

2. oceny z testu końcowego przeprowadzonego w sali, planowanego na 3. tydzień stycznia 2021; warunkiem zaliczenia testu jest min. 50% punktacji całkowitej ( jeśli sytuacja epidemiczna nie pozwoli na przeprowadzenie testu w realu, studenci otrzymają zadania indywidualne podczas zajęć i w wyznaczonym czasie będą zobligowani przesłać wyniki na usos mail )

3. aktywnego udziału w zajęciach

4. obecności na zajęciach - student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności w semestrze

5. prezentacji prac projektowych

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Żmudzka
Prowadzący grup: Dorota Żmudzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.