Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty komunikacji interpersonalnej 350-HS2-1WKI
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

- Król-Fijewska M., Fijewski, P. (2013) Asertywność menadżera, PWE

- Stewart J. (red.) 2003 Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN,

- Tokarz M. (2006) Argumantacja Perswazja Manipulacja, Wykłady z teorii komunikacji, Gdańsk, GWP

Literatura uzupełniająca:

- Chełpa S., (2004) Witkowski T., Psychologia konfliktów, Moderator

- Dawson, R. (2000) Sekrety skutecznego przekonywania, Warszawa: Jacek Santorski & Co.

- Fisher, R., Ury, W., Patton, B. (2004) Dochodząc do TAK, Warszawa: PWE.

- Griffin E. (2003) Podstawy komunikacji społecznej, Gdańsk, GWP

- Leary M., (2010) Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji. Gdańsk: GWP.

- Rządca, R., Wujec, P. (2001) Negocjacje, Warszawa, PWE.

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

B.1.W3. zachowania społeczne i ich uwarunkowania, sytuację interpersonalną, empatię, zachowania asertywne, agresywne i uległe, postawy, stereotypy, uprzedzenia, stres i radzenie sobie z nim, porozumiewanie się ludzi w instytucjach, reguły współdziałania, procesy komunikowania się, bariery w komunikowaniu się, media i ich wpływ wychowawczy, style komunikowania się uczniów i nauczyciela, bariery w komunikowaniu się w klasie, różne formy komunikacji − autoprezentację, aktywne słuchanie, efektywne nadawanie, komunikację niewerbalną, porozumiewanie się emocjonalne w klasie, porozumiewanie się w sytuacjach konfliktowych;

Absolwent potrafi:

B.1.U2. obserwować zachowania społeczne i ich uwarunkowania;

B.1.U3. skutecznie i świadomie komunikować się;

B.1.U4. porozumieć się w sytuacji konfliktowej;

Jest gotów do:

B.1.K2. wykorzystania zdobytej wiedzy psychologicznej do analizy zdarzeń pedagogicznych

Metody i kryteria oceniania:

Ocena zostanie wystawiona na podstawie aktywności w trakcie zajęć oraz testu zaliczeniowego.

Zakres tematów:

W trakcie warsztatu uczestnicy poszerzą swoją wiedzę oraz rozwiną swoje kompetencje z zakresu:

- Postawy asertywnej (korzyści, definicja)

- Skutecznej komunikacji (aspekty werbalne i niewerbalne, komunikacja jedno i dwukierunkowa, filtry komunikacyjne, Uszy von Thuna)

- Praw asertywności,

- Wyrażania asertywnej krytyki,

- Asertywnej odmowy,

- Wysyłania komunikatów o charakterze pozytywnym

- Radzenia sobie w konflikcie

- Negocjacji (opracowanie batny, poznanie wybranych technik negocjacji, tworzenie optymalnych rozwiązań sytuacji kryzysowej)

- Autoprezentacji

- Argumentacji i prowadzenia dyskusji w grupie.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, burza mózgów, ćwiczenia w podgrupach, mini wykład.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Marcin Kolemba 7/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.