Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia wczesnego chrześcijaństwa 350-HS1-1HWC
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

J. Daniélou, H.-I. Marrou, Historia Kościoła, tom I, Od początków do roku 600, Warszawa 1984.

J. N. D. Kelly, Początki doktryny chrześcijańskiej, Warszawa 1988.

M. Simon, Cywilizacja wczesnego chrześcijaństwa, Warszawa 1992.

E.Wipszycka, Kościół w świecie późnego antyku, Warszawa 1994.

R. Kosiński, “Religie świata rzymskiego w V stuleciu”, [w:] Świat rzymski w V wieku, praca zbiorowa pod redakcją R. Kosińskiego i K. Twardowskiej, Kraków 2010, s. 365-416.

S. Bralewski, „Kościół w świecie rzymskim w IV wieku”, [w:] Świat rzymski w IV wieku, praca zbiorowa pod redakcją P. Filipczaka i R. Kosińskiego, Kraków 2015, s. 307-353.

A. Szoka, „Poganie w świecie rzymskim w IV wieku”, [w:] Świat rzymski w IV wieku, praca zbiorowa pod redakcją P. Filipczaka i R. Kosińskiego, Kraków 2015, s. 354-387.

Efekty uczenia się:

KP6_WG3 - zna podstawowe nurty filozoficzne, kulturowe, ideologie i doktryny polityczne

KP6_WG4 - wykazuje znajomość historii porównawczej

KP6_WG5 - zdaje sobie sprawę z diachronicznej struktury przeszłości

KP6_WG6 - zdaje sobie sprawę z różnorodności źródeł informacji; rozumie ich przydatność w badaniach historycznych

KP6_WG8 - rozumie podstawowe pojęcia w języku starożytnym i/lub dawnym występujące w źródłach

KP6_WK1 - ma podstawową wiedzę na temat współczesnych relacji politycznych i kulturalnych

KP6_WK2 - wie o istnieniu w naukach historycznych i pokrewnych różnych punktów widzenia, determinowanych różnym podłożem narodowym i kulturowym

KP6_WK4 - rozpoznaje relacje i zależności na poziomie podstawowym pomiędzy przeszłością a aktualnymi problemami społecznymi, gospodarczymi i politycznymi

KP6_WK5 - rozumie podstawowe mechanizmy kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne

KP6_WK6 - rozpoznaje i zna różnice w ujęciach historiograficznych w różnych okresach czasu i kontekstach

KP6_UW1 - samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji, zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego

KP6_UW2 - potrafi w stopniu podstawowym wykorzystać wiedzę teoretyczną właściwą dla studiów do opisu podstawowych problemów historycznych, ekonomicznych, politycznych i kulturowych

KP6_UW3 - potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł

KP6_UW4 - potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i umiejętności badawcze związane z kulturowymi, prawnymi, politycznymi i ekonomicznymi uwarunkowaniami

KP6_UW8 - potrafi rozpoznać i ocenić wartość wytworów kultury oraz określić ich walory

KP6_UK6 - potrafi sporządzić wypowiedź na piśmie dotyczącą wskazanej problematyki

KP6_KK1 - ma krytyczną świadomość zakresu swojej wiedzy historycznej i umiejętności warsztatowych i rozumie potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji w zakresie fachowym, ogólnohumanistycznym, jak też kompetencji personalnych i społecznych

KP6_KK4 - jest zdolny do okazywania zrozumienia dla świata wartości i postaw ludzi w różnych okresach i kontekstach historycznych

KP6_KO2 - docenia i szanuje, jak też jest gotów promować tradycje oraz dziedzictwo historyczne i kulturowe Polski, swojego regionu i Europy

Metody i kryteria oceniania:

Ocena jest wystawiana na podstawie egzaminu końcowego w formie zdalnej.

Zakres tematów:

Źródła do historii Kościoła w późnej starożytności

Okres męczenników, przyczyny prześladowań, przebieg, skala

Kształtowanie się geografii kościelnej, powstawanie prowincji kościelnych i patriarchatów

Formowanie się credo chrześcijańskiego, początki synodów i soborów

Kościół konstantyński, rola cesarz w Kościele, rola Kościoła w cesarstwie

Ruch monastyczny - początki ascezy chrześcijańskiej

Rozwój monastycyzmu w V wieku

Stosunek cesarzy chrześcijańskich do kultów tradycyjnych

Rola kobiet w Kościele

Kształtowanie się kalendarza liturgicznego w późnym antyku

Wielkie schizmy i herezje IV wieku

Spory chrystologiczne wieku IV – arianizm

Spory chrystologiczne wieku V – nestrianizm

Spory chrystologiczne wieku V – monofizytyzm

Metody dydaktyczne:

W roku akademickim 2020/2021 z przyczyzn epidemicznych wykłady odbywają się za pośrednictwem Internetu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Rafał Kosiński 37/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.