Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język rosyjski cz.1 350-HS1-1JRW1
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Миллер Л. В., Политова Л. В., Жили-были, Warszawa 2013.

Глазунова О. И., Грамматика русского языка в упражнениях и комментриях, Санкт-Петербург "Златоуст" 2005.

Aktualne materiały z Internetu.

Efekty uczenia się:

KP6_WG7 – absolwent rozumie podstawową terminologię fachową nauk historycznych w przynajmniej jednym języku nowożytnym - testy kontrolne, prace pisemne

KP6_UK4 - posiada umiejętność merytorycznego argumentowania i dyskutowania w języku polskim oraz obcym, przedstawiania swoich opinii i odnoszenia się do poglądów innych autorów w obszarze problematyki - wypowiedzi ustne i pisemne

KP6_UK5 - potrafi kompetentnie wypowiadać się publicznie na temat - wypowiedzi ustne, prezentacja,

KP6_UK6 - potrafi sporządzić wypowiedź na piśmie dotyczącą wskazanej problematyki - prace pisemne,

KP6_UK7 - potrafi sformułować wypowiedź ustną na temat problematyki wschodniej w języku obcym, przetłumaczyć tekst w języku obcym oraz przełożyć własny tekst na język obcy, - wypowiedzi ustne, prezentacja, prace pisemne

KP6_UK8 - komunikuje się na poziomie A2 ESOKJ w jednym wybranym języku wschodnioeuropejskim - wypowiedzi ustne, prezentacja, testy kontrolne

KP6_UO1 - uczestniczy w wykonywaniu zadań przydzielonych zespołom w trakcie zajęć na uczelni - praca w grupach i indywidualna

KP6_UU1 - samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji, zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego - przygotowanie do zajęć, praca indywidualna, test końcowy

KP6_KK1 - ma krytyczną świadomość zakresu swojej wiedzy historycznej i umiejętności warsztatowych i rozumie potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji w zakresie fachowym, ogólnohumanistycznym, jak też kompetencji personalnych i społecznych - przygotowanie do zajęć, praca indywidualna

KP6_KK2 - wykazuje odpowiedzialność i odwagę cywilną w przedstawianiu zgodnego aktualnym stanem wiedzy historycznej obrazu dziejów i w sprzeciwianiu się instrumentalizacji historii przez grupy narodowe, społeczne, religijne i polityczne. - wypowiedzi ustne, prezentacja, przygotowanie do zajęć

KP6_KR1 – absolwent jest gotów do stosowania zasad etycznych - wypowiedzi ustne, prezentacja, praca indywidualna

KP6_KR2 - funkcjonowania w środowisku wielokulturowym, rozumie wartość pluralizmu i tolerancji - wypowiedzi ustne, prezentacja

KP6_KR3 - uznaje i szanuje różnice punktów widzenia determinowane różnym podłożem narodowym i kulturowym - wypowiedzi ustne, prezentacja

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po I semestrze. Student uzyskuje zaliczenie na podstawie wyników testów, obecności, aktywności na zajęciach, wypowiedzi ustnych oraz pisemnych.

Zaliczenie na ocenę na ostatnich zajęciach, forma pisemna, zdalnie, w czasie rzeczywistym, za pośrednictwem systemu USOSmail.

Skala ocen:

DST 51%-59%, DST+ 60%-69%, DB 70%-79%, DB+ 80%-89%, BDB 90%-100%

Nieobecności należy usprawiedliwić (przedstawić odpowiedni dokument) na następnych zajęciach lub konsultacjach. Dopuszczalne w ciągu semestru są dwie nieobecności bez konieczności odpracowywania. Nieobecności student zalicza w formie ustnej podczas konsultacji zdalnie w czasie rzeczywistym

na platformie Blackboard. Nieodpracowane nieobecności są równoznaczne z niezaliczeniem przedmiotu.

Zakres tematów:

Zagadnienia leksykalne uniwersalne:

1. Podstawowe zwroty grzecznościowe w języku rosyjskim

2. Autoprezentacja

3. List motywacyjny

4. Studia i uczelnia

5. Język obcy jako hobby

Zagadnienia leksykalne (specjalistyczne):

1. Внешность правителя (Wygląd zewnętrzny władcy). Słownictwo dotyczące wyglądu zewnętrznego. Odzież. Wygląd zewnętrzny a sukcesy polityczne.

2. Николай II – последний император (Mikołaj II – ostatni imperator). Słownictwo dotyczące cech charakteru, uczuć i emocji. Pożądane cechy charakteru przywódcy.

3. Семья Романовых (Rodzina Romanowych). Wydarzenia historyczne, towarzyszące przejmowaniu władzy.

4. Свободное время правителя (Czas wolny władcy). Czas wolny: kino, sport, teatr, programy telewizyjne. Zabawy władców.

Zagadnienia gramatyczne:

1. Alfabet języka rosyjskiego

2. Samogłoski i spółgłoski

3. Wymowa spółgłosek i samogłosek

4. Akcent i intonacja, sylaby akcentowane i nieakcentowane

5. Rzeczowniki żywotne i nieżywotne

6. Rodzaj rzeczowników, liczba rzeczowników

7. Odmiana rzeczowników, przypadki

8. Odmiana czasowników (I koniugacja, II koniugacja)

Metody dydaktyczne:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń, kształtujących wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Gocha Kvantaliani 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.